Tax Alert

Artikkeli

Tax Alert

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta

Valtiovarainministeriö antoi torstaina 29.11. hallituksen esityksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta. Kyseessä on periaatteeltaan merkittävä suomalaisen verojärjestelmän muutos, josta on keskusteltu jo useita vuosia. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa.

Tällä hetkellä yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan (EVL), muun toiminnan (TVL) ja maatalouden (MVL) tulolähteeseen riippuen harjoitetun toiminnan luonteesta. Verotettava tulo lasketaan erikseen kussakin tulolähteessä ja myös tappio vahvistetaan tulolähteittäin. Veronmaksajan näkökulmasta tehottomuutta on aiheutunut muun muassa tilanteessa, jossa yhteisöllä on EVL- ja TVL-tulolähteissä verotettavaa toimintaa ja esimerkiksi TVL-tulolähteen tulos on tappiollinen, kun taas EVL-tulos voitollinen. Tappion vähentäminen ei tällöin ole ollut mahdollista voitosta.

Hallituksen esityksen mukaan yhteisön verotuksessa sovellettava tulolähde määriteltäisiin lähtökohtaisesti yhtiömuodon perusteella ja esimerkiksi osakeyhtiöiden osalta pääsääntönä olisi kaiken toiminnan tulon verottaminen EVL-tulolähteessä. Poikkeuksena tästä olisivat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Muiden verovelvollisten esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöiden osalta tulo sen sijaan verotettaisiin EVL-tulolähteessä ainoastaan, jos toiminnan katsottaisiin täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Esityksen mukaan oikeus- ja verotuskäytännön määritelmää elinkeinotoiminnan tunnusmerkeistä ei ole tarkoitus muuttaa.

Osakeyhtiöillä pääsääntöisesti vain EVL-tulolähde

Elinkeinoverolakia esitetään muutettavaksi niin, että sitä sovellettaisiin yhteisöjen (osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki ja keskinäinen vakuutusyhtiö) verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatalouden toimintaa. Tavoitteena on, että pääsääntöisesti yhteisömuotoisten verovelvollisten tulo verotettaisiin ainoastaan EVL-tulolähteessä. Tämä poistaisi muun muassa edellä mainitun tulolähteiden välisen epäsymmetrian tappioiden käytössä.

Vahvistettujen TVL-tappioiden käyttö

Esityksen mukaan yhteisöt, joita jatkossa verotetaan EVL-tulolähteessä, mutta joilla on aiemmilta vuosilta vähentämättä jääneitä TVL-tappioita, voivat vähentää nämä tappiot elinkeinotoiminnan tulosta tappiovuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Käytännössä TVL-tappioiden alkuperäinen vahvistamisvuosi määrittelee niiden käyttöajan, eikä esityksellä pidennetä tappioiden käyttöaikaa.

Yleishyödylliset yhteisöt 

Muun muassa yleishyödyllisten yhteisöiden ja julkisyhteisöiden, kuten valtion, maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän, verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia jatkossakin ainoastaan silloin, kun niiden katsotaan harjoittavan elinkeinotoimintaa. Yhteistä edellä mainituille yhteisöille on, että niiden toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen.

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

Hallituksen esityksen mukaan myöskään asunto-osakeyhtiöiden, asunto-osuuskuntien sekä keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden toimintaan ei sovellettaisi elinkeinoverolakia pelkän yhteisömuodon perusteella. Jos kuitenkin esimerkiksi keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön harjoittaman toiminnan katsottaisiin täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, siihen sovellettaisiin elinkeinoverolakia.

Uusi omaisuuslaji “muu omaisuus”

TVL-tulolähteen poistuessa EVL-tulolähteen omaisuuslajeihin (käyttö-, vaihto-, rahoitus-, sijoitusomaisuus) lisätään uusi kategoria ”muu omaisuus”. Useimmiten yhteisön aiempi TVL-omaisuus siirtynee suoraan osaksi muuta omaisuutta. Muuhun omaisuuteen kuuluisi sellainen yhteisön omaisuus, jota ei käytetä yhteisön tulonhankkimistoiminnassa ja joka ei käyttötarkoitukseltaan vastaa mitään elinkeinotoiminnan nykyisten omaisuuslajien määritelmää. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi osakkaan yksityiskäytössä olevat hyödykkeet, passiivisen holding-yhtiön osakeomistukset, sijoitustarkoituksessa omistetut kiinteistöt sekä osakaslainat.

Luovutustappiot

Edellä kuvattuun muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden luovutustappiot olisivat vähennyskelpoisia yhteisön EVL-tulosta. Tämä koskisi myös kiinteistöyhtiön osakkeita. Poikkeuksena kuitenkin muuhun omaisuuteen kuuluvat muut osakkeet ja henkilöyhtiön osuudet, joiden luovutuksesta syntyneet tappiot olisivat vähennyskelpoisia vain tämän muun omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna, mikä vastaisi nykytilannetta.

Konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenee

Tulolähdejaon poistamisen yhteydessä konserniavustuslakia muutettaisiin niin, että sitä sovellettaisiin kaikkiin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, joiden verotettava tulo määräytyy EVL:n mukaan. Tällä hetkellä konserniavustusta voi antaa vain liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle sen harjoittamaa liiketoimintaa varten.

Konserniavustuksen piiri tulee laajenemaan huomattavasti nykyisestä ja siihen kuuluisi muun muassa kiinteistötoimintaa harjoittavat ja osakeomistuksia hallinnoivat yhtiöt, jotka nykyään eivät voi antaa tai saada konserniavustusta. Kuitenkin sellaiset asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt, joihin sovellettaisiin jatkossakin tuloverolakia, eivät edelleenkään voisi antaa tai saada konserniavustusta.

Esityksen vaikutuksista

Hallituksen esityksellä tulolähdejaon poistamisesta on vaikutuksia etenkin kiinteistöalalla toimiviin yhteisöihin. Muutokset ovat pääasiassa positiivisia ja laajentavat elinkeinotoiminnan verotukseen sisältyviä mahdollisuuksia aiemmin muun toiminnan tulolähteessä verotetuille yhteisöille. Tärkeimpänä näistä konserniavustuksen laajempi soveltamisala.

Huomioitavaa on, että esityksen mukaisilla säännöksillä ei tule olemaan vaikutusta verovuonna 2019 voimaan tulevien uusien korkovähennysoikeuden rajoitusten soveltamiseen, sillä ne koskevat kaikkia yhteisöjen tulolähteitä.

Oliko tieto hyödyllistä?