robotiikka tehostaa prosesseja

Lehdistötiedotteet

Tutkimus: Robotiikka tehostaa prosesseja merkittävästi– käyttöönotolla organisaatioissa yhä vahvempi tuki

Robotiikkaa hyödyntävistä organisaatioista 95 prosenttia kertoo teknologian parantaneen tuottavuutta. Yritysten johto tukee entistä vahvemmin robotiikan käyttöönottoa ja sen arvo tunnistetaan yrityksissä laajasti. Lähes 70 prosenttia vastaajista on käynnistänyt organisaatioissaan robotiikkaan liittyviä hankkeita. Haasteeksi koetaan robottiratkaisujen skaalaus.

Kaksi kolmasosaa Deloitten tutkimukseen vastanneista yrityksistä hyödyntää robotiikkaa organisaatiossaan, kun vuonna 2017 robotiikkaa oli ottanut käyttöönsä alle puolet vastaajista. Yhä useammat organisaatiot tunnistavat robotiikan tuomat hyödyt työn tuottavuudessa. Robotiikkaa ei enää nähdä pelkästään välineenä laskea kustannuksia: vain viisi prosenttia robotiikkaa käyttöönottavista organisaatioista pyrkii sen avulla pienentämään kustannuksiaan, kun viime vuonna sitä tavoitteli joka viides.

Robotiikkaan suhtaudutaan organisaatioissa yhä myönteisemmin

Robotiikkaa jo hyödyntävissä yrityksissä 81 prosenttia liiketoimintajohdosta tukee sen käyttöönottoa. Viime vuonna vastaava osuus oli 72 prosenttia. Myös päällikkötasolla robotiikan käyttöönottoon suhtaudutaan edellisvuotta myönteisemmin.

”Ohjelmistorobotit ovat kiinteä osa yhä useampaa työpaikkaa. Robotiikan tuomat hyödyt tunnistetaan organisaatioissa aiempaa laajemmin. Tällä hetkellä haasteena on yksittäisten robotiikkaratkaisujen monipuolisempi hyödyntäminen. Mitä useammalla osa-alueella käytetään robotiikkaa, sitä paremmin voidaan todentaa sen lisäävän tuottavuutta, vähentävän riskejä, lisäävän organisaatioiden tuloja sekä parantavan asiakas- ja työntekijäkokemusta”, Deloitten partneri Markus Kaihoniemi sanoo.

Erilaiset digitaaliset avustajat ovat Kaihoniemen mukaan yleistyneet työpaikoilla.

”Olemme esimerkiksi olleet kehittämässä digitaalista taloushallinnon avustajaa yhdessä asiakkaamme kanssa. Kyseiseltä digicontrollerilta voi puheohjatusti kysyä koottua ja analysoitua tietoa. Tällaisia virtuaalisia työkavereita tulee varmasti työpaikoille tulevina vuosina lisää”, Kaihoniemi toteaa.

Eettisten periaatteiden pitää ohjata robotiikan ja tekoälyn käyttöä

Erilaisten virtuaaliapureiden ja yleensäkin tekoälyn hyödyntämisen lisääntyessä esiin nousee myös uusia eettisiä kysymyksiä.

”Uusi teknologia parantaa tuottavuutta ja vähentää ihmisten hoitamia rutiinitehtäviä, mutta robotiikka ja tekoäly herättävät myös aivan uudenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi robottien turvallisuus ja yksityisyyden suoja ovat teemoja, jotka mietityttävät ihmisiä. Onkin todella tärkeää keskustella siitä, miten robotiikkaa ja tekoälyä käytetään yrityksissä ja luoda yhdessä vastuulliset periaatteet niiden käyttöön”, Deloitten robotiikkapalveluiden vetäjä Mika Kärkkäinen muistuttaa.

Kärkkäisen mukaan eettiset periaatteet voivat käsitellä esimerkiksi robotiikan ja tekoälyn turvallista käyttöä, yksityisyyden suojaa ja käytön vastuullisuutta.

Robotiikkaratkaisujen skaalaus on haastavaa

Vaikka robotiikan käyttöönotto yleistyy, organisaatiot eivät ole onnistuneet skaalaamaan robotiikkaratkaisuja organisaatioissaan. Ainoastaan neljä prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä kertoo käyttävänsä useampaa kuin 50 robottia. Vastaajista 27 prosenttia kertoo joko käynnistäneensä robottikokeilut alle kymmenen robotin kanssa tai ottaneensa käyttöön 10-50 robottia.

Prosessien sirpaleisuus ja roboteille tarkoitettujen työtehtävien laaja kirjo (32 %) ovat tutkimukseen vastanneiden yritysten mukaan pääasiasialliset esteet robotiikkaratkaisujen laajemmalle hyödyntämiselle. Lisäksi tätä hankaloittavat näkemyksen puute robotiikan mahdollisuuksista (17 %) ja puutteelliset IT-valmiudet (17 %).

”Harvat organisaatiot ovat nopeasti kyenneet skaalaamaan robotiikkaratkaisuja organisaatioissaan. Monet kamppailevatkin nyt pilotoinnin jälkeisten vaiheiden kanssa – mitä kannattaa tehdä seuraavaksi? Työntekijöiden suhtautuminen robotiikkaan on tässä avainasemassa, heidän on tärkeä nähdä robotiikkaratkaisujen tuomat hyödyt ja tunnistaa lisää mahdollisuuksia. Lopulta on kyse työn mielekkyyden lisääntymisestä ja tämä on hieno kannustin. Perinteistä prosessikehittämistä ei myöskään saa unohtaa, sillä robotiikka ei korjaa huonoja prosesseja”, Kärkkäinen jatkaa.

Kärkkäisen mukaan olemme nyt vaiheessa, jolloin robotiikkaratkaisujen käyttöönotto voi nopeutua vauhdilla.

”Organisaatiolla pitää kuitenkin olla selvä näkemys robotiikan mahdollisuuksista sekä kirkas strategia ja toimintasuunnitelma automaation käyttöönottoon”, Kärkkäinen summaa.

Deloitten robotiikkatutkimukseen vastasi 530 asiakasta eri toimialoilta eri puolilta maailmaa. Tutkimus toteutettiin kesällä 2018.

Oliko tieto hyödyllistä?