Artikkeli

Teknologiajohdolta vaaditaan rohkeutta uudistaa liiketoimintaa 

Global Technology Leadership Study 2020

Yritysten ylin johto on entistä kiinnostuneempi teknologian tuomista mahdollisuuksista. Yrityksistä pärjäävät parhaiten ne, jotka saavat teknologiainnovaatioilla aikaan uutta liiketoimintaa ja investoivat kasvuun. Tämän vuoden tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti, miten teknologiaa parhaiten hyödyntävät edelläkävijäyritykset toimivat ja mitkä ominaisuudet niissä painottuvat.

Global Technology Leadership Study 2020 -tutkimuksen päälöydökset

Tutkimuksen mukaan parhaiten menestyvät yritykset luovat teknologialla merkittävää kilpailuetua – tehokkuutta, kasvua tai uutta liiketoimintaa. Näissä yrityksissä arvostetaan dynaamisia ja muutosta edistäviä teknologiajohtajia – heillä on myös aiempaa vahvempi ylemmän johdon tuki ja arvostus. Samalla teknologiajohdolta vaaditaan entistä rohkeampia ja ketterämpiä toimintatapoja sekä kykyä ennakoida tulevaisuutta. Näillä johtamistaidoilla on myös iso merkitys siinä, kuinka rakennetaan vahva luottamus teknologia- ja liiketoimintajohdon välillä sekä miten teknologia saadaan keskeiseksi osaksi liiketoimintaa. 
 

1. Toimialansa johtavat yritykset ovat kasvuhakuisia ja niillä on sitoutunut johto. Tutkimuksen mukaan noin joka kymmenes organisaatio saavuttaa teknologialla merkittävää liiketoiminnallista hyötyä. Edelläkävijät erottuvat muista organisaatioista painottamalla vahvasti kasvua. Myös johtamisessa teknologian merkitys korostuu. Nämä yritykset ovat ensimmäisten joukossa hyödyntämässä teknologiaa liiketoiminnan kasvattamiseksi, ja ottavat muita ketterämmin käyttöönsä uudet työkalut ja menetelmät. Lisäksi näiden organisaatioiden hallitukset suhtautuvat muita myönteisemmin teknologiajohdon aloitteisiin ja uudistuksiin sekä sitoutuvat niihin myös strategisessa mielessä. 

2. Teknologian suunnannäyttäjäyritykset tähtäävät kasvuun ja sijoittavat tulevaisuuteen, perinteiset organisaatiot keskittyvät kustannusten alentamiseen ja budjettileikkauksiin. Edelläkävijäyritykset pyrkivät saamaan innovaatioilla aikaan uutta liiketoimintaa ja laajentumaan uusille markkinoille sen sijaan, että ne keskittyisivät kustannusten vähentämiseen ja pelkästään olemassa olevien toimintamallien kehittämiseen. Nämä organisaatiot painottavat muita todennäköisemmin innovaatioita (66 % vrt. 44 %), kasvua (53 % vrt. 43 %) ja asiakaskeskeisyyttä (60 % vrt. 53 %). Samanaikaisesti perinteisemmät organisaatiot painottavat kaksi kertaa todennäköisemmin (40 %) kustannusten vähentämistä kuin suunnannäyttäjäyritykset (20%).  

3. Innovointi ja muutosten läpivienti edellyttävät osallistavia ja innostavia johtajia. Ylimmän johdon ja hallitusten jäsenten näkemykset tulevaisuuden teknologiajohtajien roolista lähentyvät jatkuvasti. Liiketoiminta- ja teknologiajohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että organisaatiot tarvitsevat dynaamisia ja muutoskeskeisiä johtajia edistämään teknologian parempaa hyödyntämistä. Tällaiset johtajat innostavat ja toimivat esimerkkinä muille erilaisissa muutosvaiheissa. Myös teknologian siirtyminen lähemmäs liiketoimintajohtoa pakottaa yritykset kehittämään koko organisaation teknologisia valmiuksia. 

4. Teknologia- ja liiketoimintaosaaminen säilyvät jatkossakin tärkeinä, mutta pehmeät taidot nostavat merkitystään. Yrityksissä arvioidaan, että noin kolmannes nykyisestä osaamisesta voi kadota seuraavan kolmen vuoden aikana. Rekrytoinnissa ja henkilöstön kehittämisessä täytyy tulevaisuudessa huomioida aiempaa monipuolisemmat taidot sekä aiemmat kokemukset ja ajattelutavat. Liiketoimintajohtajista vajaa kolmannes nimeää uuden osaamisen hankkimisen ja henkilöstön kehittämisen liiketoiminnan päätavoitteeksi, kun teknologiajohtajista sen nostaa ensimmäiseksi vain 16 prosenttia. . Teknologiajohtajat uskovat, että pehmeistä taidoista luovuus, tunneäly ja joustavuus kasvattavat eniten merkitystään seuraavien kolmen vuoden aikana.  

5. Menestyneimmiksi teknologiajohtajiksi nousevat muutoskeskeiset tulevaisuuteen keskittyvät visionäärit. 69 % vastaajista kuvasi menestyvien teknologiajohtajien ominaisuuksia termeillä, “muutos”, “visio” ja “innovatiivinen”. Perinteisissä organisaatioissa suurin osa tietohallintojohtajista edustaa teknologiatoimintoa strategissa suunnitteluprosesseissa. Teknologiavalveutuneissa yrityksissä teknologiajohtaja toimii useammin oppaana ja visionäärinä, joka tunnistaa teknologiset liiketoimintamahdollisuudet.   

***    

Deloitten globaali Technology Leadership study 2020 -tutkimus toteutettiin 69 maassa tammi-maaliskuussa 2020. Tutkimukseen vastasi 1376 teknologia- ja liiketoimintajohtajaa 23 toimialalta. Suomessa tutkimukseen vastasi 37 liiketoiminta ja teknologiajohtajaa. 

Oliko tieto hyödyllistä?