ენერგეტიკა და რესურსები

დელოიტ დსთ-ს ენერგეტიკისა და რესურსების დარგის სპეციალისტები გვთავაზობენ სრულ, ინტეგრირებულ გადაწყვეტილებებს ნავთობისა და გაზის, ელექტროენერგიისა და სამთო მრეწველობის ყველა სეგმენტში. ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს მსოფლიო ქსელის სპეციალისტებს ადგილობივი ბაზრის ნიუანსების ღრმა ცოდნით.