Deloitte Green Frog Award (GFA)

პერსპექტივები

დელოიტის ჯილდო Green Frog Award (GFA)

2018 წელს მდგრადი განვითარების დარგში ანგარიშგების მომზადების საუკეთესო პრაქტიკების დაჯილდოვების ადგილობრივი ეტაპი

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?