სტატია

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი 

IFRS 16

30 აპრილს დელოიტ აკადემიამ განახორციელა მორიგი, ამჯერად ონლაინ ტრენინგი თემაზე - IFRS 16.

დელოიტის ექსპერტებმა ჩაატარეს ტრენინგი, რომელიც მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: 

  • საიჯარო ხელშეკრულების იდენტიფიკაცია
  • საიჯარო ხელშეკრულების ცალკეული კომპონენტები
  • საიჯარო ხელშეკრულების პირობები
  • იჯარის აღრიცხვა მოიჯარის ანგარიშგებაში
  • დისკონტირების განაკვეთი
  • პრეზენტაცია და გამჟღავნება

მონაწილეები აქტიურად იყვნენ ჩართულები ტრენინგში, რომელიც მოიცავდა როგორც თეორიულ მასალას, ისე პრაქტიკულ მაგალითებს.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?