პერსპექტივები

საცალო ვაჭრობის მსოფლიო სექტორი 2014 წელს

საცალო ვაჭრობის საზღვრების გაფართოება

მოკლე მიმოხილვა

მე-17 ყოველწლიური ანგარიში - საცალო ვაჭრობის მსოფლიო სექტორი - განიხილავს მსოფლიოს უმსხვილეს 250 კომპანიას საცალო ვაჭრობის დარგში გასული ფისკალური წლისთვის, თუმცა ეს კომპანიების უბრალო ჩამონათვალი არ არის. ანგარიში წარმოგვიდგენს ტენდენციებს, რომლებიც კომპანიამ უნდა გაითვალისწინოს, როდესაც გეგმავს გაფართოების სტრატეგიებს; ასევე განიხილავს საცალო ვაჭრობისთვის გლობალურ ეკონომიკურ  პერსპექტივებს და კომპანიების მომავალი საქმიანობის ეფექტურობას არსებულ ფინანსურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

წლევანდელი ანგარიში მოიცავს ორ საინტერესო მახასიათებელს. განყოფილება - „საცალო ვაჭრობის  საზღვრების გაფართოება“ განიხილავს თუ როგორ შეუძლია არსებულ ტექნოლოგიებს გარდაქმნან კომპლექსური ურთიერთობები საცალო მოვაჭრეებსა და მომხმარებლებს შორის და ასევე, პირველად, ანგარიშში მოცემულია მსოფლიოს 50 უმსხვილესი კომპანიის ჩამონათვალი და ანალიზი ელ. საცალო ვაჭრობის დარგში.

საცალო ვაჭრობის მსოფლიო სექტორი 2014 წელს
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?