სტატია

მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიმოხილვა

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

21 დეკემბერს დელოიტის აკადემიამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი თემაზე: „მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიმოხილვა“.

ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 • სამეწარმეო სამართლის რეფორმის მიზნები
 • საწარმოს დაფუძნება და რეგისტრაცია
 • რეესტრის მონაცემთა უტყუარობის პრეზუმფცია
 • განთავსებული კაპიტალი
 • საწარმოს კაპიტალის ფორმირება, პარტნიორთა შენატანები
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილების კლასები
 • განთავსებული კაპიტალის ცვლილება
 • უპირატესი შესყიდვის უფლება
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ საკუთარი წილების შეძენა
 • დირექტორის ფიდუციური მოვალეობები
 • პარტნიორის დერივაციული სარჩელი
 • პარტნიორის გარიცხვა
 • პარტნიორის გასვლა
 • საზოგადოების დაშლა, ლიკვიდაცია           

ვებინარს საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა სფეროს კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დისკუსიებში.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?