სტატია

ენერგო პროდუქტები და ნედლეული

აქტუალური საკითხების მიმოხილვა

ენერგოპროდუქტებისა და ნედლეულის ვაჭრობის სექტორში აღინიშნება სპეციფიკური ტენდენციები, რომლებიც ინოვაციების დანერგვას უწყობს ხელს.

ბოლო წლებში ენერგოპროდუქტებითა და ნედლეულით ვაჭრობა სირთულისა და მასშტაბის თვალსაზრისით ახალ ეტაპზე გადავიდა. მსოფლიო ეკონომიკური ცვლილებები ახალ შესაძლებლობებთან ერთად ბერ საფრთხეებსაც მოიცავს. ნავთობის, ლითონებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვაზე სპეციალიზირებული საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრები აფართოებენ საქმიანობის სფეროს აძლიერებენ რა კონტროლს მიწოდების ქსელზე. მარეგულირებელი კანონმდებლობის გამკაცრება, ფინანსური შეზღუდვები, განვითარებადი რესურსების ნაციონალიზმი და მწვავე კონკურენცია კომპანიებს უბიძგებს აქტიური ქმედებებისა და ახალ გარემოსთან ადაპტაციისკენ. 

ენერგო პროდუქტები და ნედლეული - აქტუალური საკითხების მიმოხილვა

განხილული საკითხები მოიცავს:

  • ახალი შესაძლებლობები აქტივების გამოყენების გზით;
  • დაფინანსების არასტანდარტული წყაროები;
  • რისკების მართვის აქტუალური პრობლემები და მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნებთან შესაბამისობა;
  • ინფორმაცია, როგორც სტრატეგიული აქტივი;
  • ბაზრები და მათი მონაწილეები.
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?