სტატია

ქცევასთან დაკავშირებული რისკების მართვა

ნდობის დაბრუნება

დოკუმენტი ახდენს არასათანადო ქცევის ძირითადი მამოძრავებლების იდენტიფიცირებას ფინანსური მომსახურების სექტორში, კომპანიების დახმარების მიზნით მიიღონ მდგრადი გადაწყვეტილებები ქცევის გაუმჯობესებისა და ნდობის აღდგენის კუთხით.

ქცევა ორგანიზაციული კულტურის გამოვლინებაა, არასათანადო ქცევის ფაქტები მრავლად გვხვდება სხვადასხვა იურისდიქციაში, ფინანსური მომსახურების ორგანიზაციებში, საცალო და საბითუმო ბიზნეს საქმიანობებში. ქცევის გაუმჯობესება ნდობის დაბრუნების და მომავალი მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის უმნიშვნელოვანესი საფუძველია. მარეგულირებელი ორგანოები მომავალშიც გააკეთებენ აქცენტს ქცევის საკითხებზე და შესაბამისად, ფირმებს მოუწევთ სათანადოდ გაუმკლავდნენ არასათანადო ქცევის შემთხვევებს.

ფინანსური მომსახურების ორგანიზაციების დახმარების მიზნით, რათა იყვნენ უფრო აქტიური და რეაგირებდნენ არასათანადო ქცევის ფაქტებზე, დელოიტის მარეგულირებელი სტრატეგიის ცენტრის მოცემული დოკუმენტი იკვლევს ამგვარი ქცევის ფუნდამენტურ მამოძრავებელ ფაქტორებს, მის შედეგად აღმოცენებულ სხვადასხვა ინდუსტრიულ და მარეგულირებელ ინიციატივებს და რიგ ახალ ტექნოლოგიებს, რომელთა გამოყენება შეუძლიათ კომპანიებს ქცევასთან დაკავშირებული რისკების მართვის მიზნით.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?