Legislative Tracking

სიახლეები

მაცნე

ყოველთვიური საინფორმაციო გამოშვება

საკანონმდებლო მაცნე არის ყოველთვიური საინფორმაციო გამოცემა საგადასახადო და საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ წინა პლანზე წამოწიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები, წინადადებები და ღონისძიებები.

იხილეთ სრულად

საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად, შესაძლოა, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის 36-ე მუხლს დაემატოს ახალი პუნქტები.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

ოქტომბერი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ორგანული კანონის ის დებულებები, რომლებიც მისი გამოქვეყნებისთანავე არ ამოქმედებულა, ძალაში შევიდა 2019 წლის 1 სექტემბრიდან. მათ შორის, ორგანული კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც კანონის მოქმედებას ავრცელებს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

სექტემბერი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 16 ივლისის №221 ბრძანების შესაბამისად, ცვლილებები შევიდა "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანების ("ბრძანება") 221 მუხლში.

აღნიშნული ცვლილებებით შემოღებულ იქნა ახალი ტერმინი "სავარაუდო დარიცხვა".

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

აგვისტო 2019

საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2019 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილებით საქმეზე №1/3/1263, არაკონსტიტუციურად ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273-ე მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომლის მიხედვითაც, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე სასამართლოს მიერ მიღებული დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოტანიდან 10 დღის ვადაში. 

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 
 

ივლისი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

 

2019 წლის 10 მაისს შრომის კოდექსში ძალაში შევიდა ცვლილებები, რომელთა საშუალებით, თანამშრომლის სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციად იქნა აღიარებული საკანონმდებლო დონეზე.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

ივნისი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

2018 წლის 27 დეკემბერს მიღებული კანონით, ცვლილება, რომელიც არეგულირებს საგადახდო მომსახურების მომხმარებლის ფულადი სახსრებისა და ელექტრონული ფულის შესახებ ინფორმაციის გაცემის საკითხებს, ამოქმედდება მანამდე განსაზღვრულ ვადაზე ადრე - ცვლილებები ძალაში შედის ნაცვლად 2019 წლის 1 ივლისისა, 2019 წლის 1 მაისიდან.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

მაისი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

2019 წლის 19 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. 

კანონის მიღება განაპირობა საქართველოს კონსტიტუციის ახალმა რედაქციამ, რომელიც მოითხოვს, რომ ორგანული კანონის სახით წარმოდგენილი იყოს დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველმყოფი ნორმატიული აქტი.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

აპრილი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებას დაემატა მე-61 მუხლი - გადასახადის გადამხდელის კატეგორია, რომლის  მიხედვით, გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო ორგანოს მიერ განესაზღვრება სიდიდის შესაბამისი კატეგორია. 

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

მარტი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

2019 წლის 23 იანვრიდან კომერციული ბანკები უფლებამოსილნი არიან 100 000 ლარის ნაცვლად 200 000 ლარამდე სესხი/საბანკო კრედიტი გასცენ უცხოური ვალუტით საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირზე ან/და  საქართველოში არარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

თებერვალი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა საგადასახადო კოდექსში შემავალი ცვლილებები.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

იანვარი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

ეროვნული ბანკის 2018 წლის 14 ნოემბერის განცხადების მიხედვით, 2019 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის დებულება, რომლის თანახმად სესხის გაცემა სესხის გამცემის მიერ იკრძალება ფიზიკურ პირზე გადახდისუნარიანობის ანალიზის გარეშე.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

დეკემბერი 2018

საკანონმდებლო მაცნე

2018 წლის 12 ოქტომბერს ეროვნული ბანკის ბრძანებით №226/04 დამტკიცდა კომპანიების აქციებისა და ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის წესი. მისი მიზანია ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე გამჭვირვალობისა და სანდოობის ხარისხის ამაღლება, არსებული და პოტენციური ინვესტორების ინტერესების დაცვა და მათ მიერ მაქსიმალურად ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველყოფა.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

ნოემბერი 2018

საკანონმდებლო მაცნე

2018 წლის 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N193/04, რომლითაც განისაზღვრა საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების პრინციპები.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

ოქტომბერი 2018

საკანონმდებლო მაცნე

2018 წლის აგვისტოს თვეში სამოქალაქო კოდექსში ძალაში შევიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომლებიც მიზნად ისახავს მომხმარებელთა უფლებების დაცვას სასესხო/საკრედიტო ურთიერთობებში, ასევე მოსახლეობის ჭარბვალიანობის რისკის შემცირებას.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

სექტემბერი 2018

საკანონმდებლო მაცნე

2018 წლის ივლისში ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში ძალაში შევიდა ცვლილებები, რომლის მიზანია დაარეგულიროს თბილისის ტერიტორიაზე უსაფრთხო მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) მომსახურება.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

აგვისტო 2018

საკანონმდებლო მაცნე

დაბრუნება - იურიდიული 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?

დაკავშირებული თემები