Legislative Tracking

სიახლეები

მაცნე

ყოველთვიური საინფორმაციო გამოშვება

საკანონმდებლო მაცნე არის ყოველთვიური საინფორმაციო გამოცემა საგადასახადო და საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ წინა პლანზე წამოწიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები, წინადადებები და ღონისძიებები.

იხილეთ სრულად

2022 წლის 1 მარტიდან ძალაში შევიდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება N 3751, რომლითაც განისაზღვრა:

  • დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი;
  • არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება და გაუქმება;
  • გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესზე გადაყვანა;
  • და სხვა.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

მარტი 2022

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის No.633 ბრძანებას  დაემატა მუხლი 1¹ შემოსავლის ბენეფიციური მფლობელი. სრული ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ბიულეტენში.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

დეკემბერი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 21 ოქტომბერს სახელმწიფო ინსპექტორმა N11 ბრძანების საფუძველზე დაამტკიცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების მქონე ქვეყნების სია, რომელიც მსოფლიოს 48 ქვეყნისაგან შედგება.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

ნოემბერი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 7 ივლისს ხელი მოეწერა საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა დაგადასახადების გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც 2021 წლის 4 ოქტომბერს რატიფიცირებისთვის წარედგინა საქართველოს პარლამენტს.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

ოქტომბერი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 2 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება № 447 ბუნებრივი გაზის ბაზრის მოდელის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ. კონცეფცია აყალიბებს საქართველოში ბუნებრივი გაზის ბაზრის ორგანიზებისა და ფუნქციონირების სახელმძღვანელო პრინციპებს და განსაზღვრავს ბუნებრივი გაზის ბაზრის სტრუქტურის ზოგად მონახაზს.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

სექტემბერი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 2 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ძალაში შედის 2022 წლის 1 იანვრიდან. კანონის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოქმედ კანონში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა, სამეწარმეო ურთიერთობაში კანონის როლის გაძლიერება და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს კორპორატიული სამართლის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

აგვისტო 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 22 ივნისს საქართველოს პარლამენტმაგამოსცა დადგენილება „მედიაციის შედეგად მიღწეულიმორიგების საერთაშორისო შეთანხმებების შესახებ“გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციისრატიფიცირების თაობაზე.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

ივლისი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს კანონი ვაჭრობაშიანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების შესახებ,რომელიც მიზნად ისახავს დაიცვას საქართველოსსაბაჟო ტერიტორიაზე (გარდა თავისუფალიინდუსტრიული ზონებისა) დემპინგური იმპორტისგანადგილობრივი ინდუსტრია.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

ივნისი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 13 აპრილს გამოქვეყნდა ცვლილებები,რომელთა საფუძველზეც კანონის 41-ე და 42-ე მუხლებიახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა. ეს მუხლები შეეხებაგაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების აღსრულებასა დაქონებაზე ყადაღის მთლიანად ან ნაწილობრივ მოხსნას.უფრო კონკრეტულად, გაეროს სანქციათა კომიტეტის მიერსანქციადაკისრებულ პირთა სიაში ნებისმიერ ცვლილებასსაქართველოს ტერიტორიაზე პირდაპირი მოქმედებისძალა ექნება ამ ცვლილების კომიტეტის ოფიციალურვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

მაისი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის 12 აპრილს, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოაქვეყნა
გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ვიდეომასალის უნებართვოდ გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. 

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

აპრილი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №45 ბრძანებით, 2021წლის 2 მარტს ძალაში შევიდა ცვლილებები„საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციებისშეფასების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“მინისტრის 2013 წლის 18 დეკემბრის №423 ბრძანებაში.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

მარტი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

2021 წლის იანვარში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებაში  შევიდა ცვლილებები, რომლითაც განიმარტა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში განხორციელებული ცვლილებები.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

თებერვალი 2021

საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს პარლამენტი განიხილავს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტს, რომელიც 2020 წლის 13 აგვისტოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ამჟამად მოქმედი კანონი მიღებულია 1994 წელს.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა
 

 

 
 

სექტემბერი-ოქტომბერი 2020

საკანონმდებლო მაცნე

2020 წლის ივლისში ცვლილებები შევიდა საგადასახადო კოდექსში.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

აგვისტო 2020

საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებაში, რომელიც შეეხება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესს, შეტანილი იქნა ცვლილებები.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

ივნისი 2020

საკანონმდებლო მაცნე

2020 წლის 19 თებერვალს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტს წარედგინა კანონპროექტი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. ცვლილებები განპირობებულია საქართველოს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულების შესრულებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავშირის კანონმდებლობასა და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაბეგვრის სფეროში. 

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

მარტი 2020

საკანონმდებლო მაცნე

„ეროვნული ბანკის შესახებ“ ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების მიზანია კომერციული ბანკების ფინანსური სირთულეების ადრეული იდენტიფიკაცია და აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა თავდაპირველად კომერციული ბანკის მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმით, ხოლო აღნიშნულის წარუმატებლობის შემთხვევაში, ეროვნული ბანკის მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმით (რეზოლუციის გეგმა) ან ეროვნული ბანკის სხვა სარეზოლუციო უფლებამოსილების განხორციელების (რეზოლუცია) გზით.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

იანვარი-თებერვალი 2020

საკანონმდებლო მაცნე

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკაშირის მოთხოვნებთან, რომელთა ერთ-ერთი მიზანია ენერგეტიკის სფეროში კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბება.

ჩამოტვირთეთ ბროშურა

 

 
 

დეკემბერი 2019

საკანონმდებლო მაცნე

დაბრუნება - იურიდიული 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?