global manufacturing competitiveness index

ანალიზი

2016 წლის გლობალური ინდუსტრიული მრეწველობის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?