სტატია

კორპორატიული მმართველობა სახელმწიფო სექტორში

დროა!

კორპორატიული მართვის კარგად აგებული სტრუქტურები აძლიერებენ ანგარიშგებაზე მუშაობის მექანიზმებს და ქმნიან კომუნიკაციის ახალ შესაძლებლობებს ბაზრის სხვადასხვა მონაწილეებთან ურთიერთობისთვის. შესაბამისად, სახელმიწფო სექტორის ორგანიზაციებს შეუძლიათ დარწმუნებული იყვნენ დაგეგმილი შედეგების მიღწევასა და მათი მიღწევის გზების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაში.

Forbes-ში გამოქვეყნებული სტატია მოიცავს კარგი კორპორატიული მმართველობის მაგალითებს სახელმწიფო სექტორში. 

კორპორატიული მმართველობა სახელმწიფო სექტორში: დროა!
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?