რისკების მართვა

რისკები ზრდის სამუშაო ეფექტურობას

წამყვან ორგანიზაციებს ესმით, რომ რისკი არის კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების წყარო. რისკების ეფექტური მართვის გზით ორგანიზაციები სრულად ამჟღვანებენ საკუთარ პოტენციალს და ქმნიან ღირებულებებს ყველა დაინტერესებული მხარისათვის.