Analytics & Information Management

გადაწყვეტილება

ანალიტიკა და ინფორმაციის მართვა

მონაცემების ანალიზის ინსტრუმენტები

"Insight Driven" ორგანიზაციად ჩამოყალიბება დამოკიდებულია მისი ადამიანური რესურსების, პროცესების, მონაცემებისა და ტექნოლოგიების ხასიათსა და ანალიტიკურ სტრატეგიაზე. ჩვენ ვეხმარებით სტრატეგიის განსაზღვრაში და მის მისადაგებაში მონაცემების ანალიზისა და განხილვის პროცესებთან, ანალიტიკის გამოყენების გზით, ყველაზე უფრო მწვავე ბიზნეს გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით. ჩვენ ვაერთიანებთ გუნდებს ბიზნესის, ტექნოლოგიური და მეცნიერული უნარ-ჩვევებით, რათა მოვაგვაროთ ძირითადი მონაცემებთან და ანალიტიკურ მხარესთან, რისკებთან და შესაძლებლობებთან, ადამიანური რესურსების საჭიროებასთან და ინვესტირებასთან დაკავშირებული საკითხები. 

ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს გახადონ მათი ეკონომიკური მაჩვენებლები უფრო ზუსტი, ვიდრე ოდესმე ჩვენი მონაცემებისა და ანალიტიკის განყოფილების საშუალებით, რაც ეხმარება კლიენტებს სწრაფად განსაზღვრონ და განახორციელონ პრიორიტეტები, ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და მონაცემების მეცნიერული ტექნიკის გამოყენების გზით. საუკეთესო ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს მიიღონ სარგებელი მრავალფეროვანი ეკოსისტემიდან, ინოვაციების, ახალი ტექნიკების და ტექნოლოგიების დახმარებით, როგორიცაა Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, Crowd Sourcing.      

ჩვენი მომსახურებები მოიცავს:

• ხედვაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია

• მონაცემთა მონეტიზაცია

• სტუდიის და ლაბორატორიული მომსახურება

• სტრატეგიული და განხორციელების რუქა

მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების პროცესების ავტომატიზაცია

თუ როგორ მიეწოდება ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას, მნიშვნელოვნად განაპირობებს მისი შემდგომი გამოყენების დროსა და ხასიათს. მონაცემების მოცულობის, კომპიუტერების სისწრაფის და ანალიტიკის სირთულის ზრდის პარალელურად, ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს თანამშრომლებს, პარტნიორებს და მომწოდებლებს უფრო ეფექტურად ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ და მივიღოთ უკეთესი ბიზნეს გადაწყვეტილებები ძლიერი, მომხმარებლებზე ორიენტირებული საწარმოო ინსტრუმენტებით. 

უახლესი ტექნოლოგიები, რომლებიც იყენებენ დაცულ მონაცემებს საშუალებას გვაძლევს შევაგროვოთ, გავამდიდროთ და ეფექტურად გადავცეთ გაფილტრული მონაცემები ანალიტიკური დამუშავებისთვის. 

ჩვენი ინფორმაციის მიწოდებისა და ავტომატიზაციის მომსახურებები მოიცავს:

• ვიზუალიზაცია და მონაცემების აღმოჩენა

• ვირტუალიზაცია და Cloud

• მეხსიერების გადაწყვეტილებები

• მონაცემთა ინტეგრაცია / ჩაყლაპვა

• მონაცემების საწყობი

ციფრული ფინანსური ტექნოლოგიები

საწარმოო ეფექტურობის მართვა (EPM) არის ინდივიდუალური დასახული მიზნების შეთავსება ორგანიზაციულ მიზნებთან. არ აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრირებული სამუშაო ეფექტურობის მართვის ციკლის რა ეტაპზე ხართ, ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების განხორციელებაში გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის მიღწევის მიზნით, თქვენი ბიზნესის უფრო პროდუქტიულად სამართავად.

ორგანიზაციის ეფექტურობის მართვა არ არის ტექნოლოგიის საკითხი, ეს ბიზნეს საკითხია. მას განაპირობებს ჩვენს მიერ არჩეული მიდგომის ხასიათი, თანამშრომლების ალღო და ბიზნეს სპეციფიკური ხედვა და გამოცდილება, რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს გაზომონ და მართონ მათი საქმიანობის ეფექტურობა.

ჩვენ გთავაზობთ ეფექტურობის მართვის სრულყოფილ ხედვას ფუნქციონალური და ტექნიკური ასპექტების გათვალისწინებით. ჩვენ გთავაზობთ სრულ მომსახურებას სტრატეგიის შემუშავებიდან დაწყებული მისი განხორციელებით დასრულებული, ყველაზე უფრო მწვავე გამოწვევების გამკლავების მიზნით სამი ძირითადი ბიზნეს პროცესის ირგვლივ: დაგეგმვა, ანგარიშგება და კონსოლიდაცია.

ჩვენი მომსახურებები მოიცავს:

• საქმიანობის ეფექტურობის მართვის სტრატეგია

• ფასწარმოქმნის და მომგებიანობის მართვა

• ხარჯების მართვა

• დაგეგმვა, ბიუჯეტირება და პროგნოზირება

• კონსოლიდაცია

• ფინანსური და მართვის ანგარიშგება

• მოდელირება და გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა

მოწინავე ანალიტიკა

მონაცემების ძალა მათ ინტერპრეტაციაში მდგომარეობს. ჩვენ ვმუშაობთ ორგანიზაციებთან ყველა ინდუსტრიულ დარგში, მათი ბიზნესის კრიტიკული მხარეების მიმართულებით, მონაცემების საჭირო ძალაუფლებით აღჭურვის მიზნით ანალიტიკის გზით. ანალიტიკა წარმოადგენს ავტომატიზირებული სწავლების, პროგნოზირებადი მოდელირების, სტატისტიკისა და მოწინავე ვიზუალიზაციის გამოყენებას მონაცემების დამუშავებისას. ანალიტიკა ხელს უწყობს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს მომხმარებლების, მიწოდების ჯაჭვის, ფინანსების, ადამიანური რესურსებისა და რისკების მიმართულებით.

ჩვენი მოწინავე ანალიტიკური მომსახურებები მოიცავს:

• გაფართოებული ვიზუალიზაცია და სწრაფი პროტოტიპები

• ბუნებრივი ენობრივი დამუშავება და ტექსტის ანალიტიკა

• ინფორმაციის ანალიტიკა და პროგნოზირებადი შინაარსის მიწოდება

• გადაწყვეტილების მიღება რეალურ დროში

• ავტომატიზირებული სწავლების პროგნოზირებადი და დირექტიული სწავლება

მოწინავე ანალიტიკისთვის ჩვენ ვიყენებთ ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა R, SAS, IBM Modeller და Watson, Python და Fluxicon Disco და სხვა.

კოგნიტური გადაწყვეტილებები

შემეცნებითი ხედვა ხშირად მოიცავს კომპლექსურ ალგორითმებს, რაც მოითხოვს კლიენტის ბიზნესისა და მისი საქმიანობის სფეროს ღრმა ცოდნას სეგმენტაციის, პერსონალური ჩართულობის, პროგნოზირებული ანალიტიკის და ა.შ. მეშვეობით. ჩვენ ვიღებთ კონცეფციებს სხვადასხვა მონაცემებიდან, ტექსტობრივი წყაროებიდან და სოციალური მედიიდან ახალი ხედვის შემუშავებისა და რეალური გადაწყვეტილებების მოძიების მიზნით კოგნიტური ანალიზისა და კორელაციის გზით.

შემეცნებითი კომპიუტერიზაციის წყალობით დელოიტი ავლენს ბიზნესისა და მთლიანად ინდუსტრიული დარგის გარდაქმნის პოტენციალს. იგი აერთიანებს შესაძლებლობებს ადამიანის გონებრივი სიძლიერის გაძლიერებისა და ზრდისათვის. შემეცნებითი ავტომატიზაცია მოიცავს ადამიანის ინტელექტის შესაძლებლობების გაზრდას კომპლექსური ცოდნისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესების ავტომატიზაციის მიზნით. ეს საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს გააუმჯობესონ ხარისხი, სიზუსტე და შეამცირონ დრო დიდი მონაცემების დამუშავებისას.

შემეცნებითი ხედვის გზით ჩვენ ვახდენთ მონაცემების, ახალი ამბების და სოციალური მედიის შემეცნებას ინტელექტუალური სტრატეგიის ჩამოყალიბების მიზნით დელოიტის "ინოვაციების 10 სახეობის" პრაქტიკის საფუძველზე და ასევე, დესტრუქციული ტენდენციების დროული იდენტიფიცირების გზით მონაცემების ანალიზის მეშვეობით. 

ჩვენი შემეცნებითი მომსახურებები მოიცავს:

• შემეცნებითი ჩართულობა

• შემეცნებითი ავტომატიზაცია 

• შემეცნებითი აღქმა და ფორმირება

• შემეცნებითი ხედვა

ანალიტიკური ფუნქციის მართვა

შესაძლებლობების შექმნა

დელოიტი ეხმარება ორგანიზაციებს სტრუქტურის დიზაინის შემუშავებაში და ქმნის ანალიტიკურ ფუნქციას, რომელიც ქმნის რეალურ ღირებულებას ბიზნესისთვის. ჩვენ ვეხმარებით სწორი საოპერაციო მოდელების, სწორი პროცესების, მეთოდოლოგიებისა და ინსტრუმენტების შემუშავებაში.

მართვის მომსახურებები

აუთსორსინგის ანალიტიკა გადაწყვეტილებებს უფრო სწრაფს და ეფექტურს ხდის. დელოიტი გთავაზობთ რამდენიმე მოდელის მართვის მომსახურებებს (აუთსორსინგის/მართვის და საკონსულტაციო), რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება: მონაცემები, როგორც მომსახურება, პლატფორმები, როგორც მომსახურება.

მონაცემებისა და კონტენტის მართვა

ჩვენ ვირჩევთ ბიზნესზე ორიენტირებულ მიდგომას მომავალი თაობის გადაწყვეტილებებისა და პროცესების შემუშავებისა და დანერგვის დროს, რომელიც ეხმარება ჩვენს კლიენტებს მათი მონაცემების უკეთ მართვაში, დაცვაში, გაზიარებასა და ინოვაციებში. ჩვენ დავეხმარეთ ბევრ მსოფლიოს წამყვან ორგანიზაციას ეფექტური საწარმოო მონაცემების მართვის (EDM) გადაწყვეტილებების შემუშავებაში, განვითარებასა და გატარებაში იმდენად, რამდენადაც ისინი აქტიურად ცდილობენ „სტრუქტურიზებული მონაცემების“  გამოყენებას ავტომატიზაციის, მოწინავე ანალიტიკისა და ციფრული შესაძლებლობების გაუმჯობესებისათვის მათი ბიზნეს ტრანსფორმაციის მხარდაჭერის მიზნით.

მუდმივად გაფართოებად ციფრულ და მოწინავე ტექნოლოგიების მიღწევებით კომბინირებულ სამყაროში, ორგანიზაციებს შეუძლიათ უკეთესად გამოიყენონ „არასტრუქტურირებული მონაცემების“ ღირებულება თავიანთი ბიზნესიდან, მომხმარებლებისგან და საოპერაციო სისტემებიდან. ჩვენი საწარმოო ინფორმაციის მართვის (ECM) პრაქტიკა მოწოდებულია დაეხმაროს კლიენტებს მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალის განვითარებაში, ინტელექტუალური და ციფრული ეკოსისტემების შემუშავებაში, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბიზნეს პროცესების ეფექტურობას და გარდაქმნიან ინფორმაციას ხედვად ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მისაღების მიზნით.