თანამშრომლები

Vladimir Perfiliev

Director, Audit, Metal products industry group

Vladimir Perfiliev

Vladimir Perfiliev is responsible for audit in metal products industry.

Vladimir Perfiliev