News

Zakon o državnoj potpori za istraživačko - razvojne projekte

Nacrt Zakona

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je nacrt Zakona o državnoj potpori za istraživačko – razvojne projekte kojim se uređuju uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u kategoriji horizontalne potpore za istraživanje i razvoj.

Cilj Zakona

Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima.

Potpora u smislu ovoga Zakona odnosi se na poreznu olakšicu za istraživačko-razvojne projekte te se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata.

Korisnik potpore

Korisnici potpore može biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik, obveznik poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost te koji ima sjedište i/ili prebivalište na području Republike Hrvatske.

Korisnik potpore provodi aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja, na način da projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstveno-istraživačko pitanje, s ciljem buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa koji proizlazi iz tog istraživačko-razvojnog projekta.

Intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet potpore koji korisnik može ostvariti za projekt ili studiju izvedivosti izračunava se na način da se ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta ili studije izvedivosti pomnoži s niže iskazanim intenzitetom potpore.

Maksimalan intenzitet potpore

Malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Temeljno istraživanje

100%

100%

100%

Industrijsko istraživanje

70%

(+10%)*

60%

(+15%)*

50%

(+15%)*

Eksperimentalni razvoj

45%

(+15%)*

35%

(+15%)*

25%

(+15%)*

Studija izvedivosti

50%

(+20%)*

50%

(+10%)*

50%

*NAPOMENA: dodatni postotni bodovi mogu se odobriti u slučaju učinkovite suradnje:

- među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan mikro, malo ili srednje poduzeće ili se provodi u najmanje dvije države članice Europske unije ili u jednoj državi članici i državi koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova projekta ili

- između jednog poduzetnika i jedne ili više znanstvenih organizacija, pri čemu te organizacija ili organizacije snose zajedno najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja ili

- ako se rezultati projekta objavljuju širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Umanjenje porezne osnovice

Korisnici ostvaruju potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice za opravdane troškove-istraživačko-razvojnih projekata, odnosno za studije izvedivosti, u sljedećim ukupnim iznosima:

a) 200% opravdanih troškova projekta za temeljna istraživanja;

b) 150% opravdanih troškova projekta za industrijska istraživanja;

c) 125 % opravdanih troškova projekta za eksperimentalni razvoj;

d) 150 % opravdanih troškova za studiju izvedivosti.

Iznos potpore koju korisnik može ostvariti jednak je ukupnom iznosu prihvatljivih troškova istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti pomnoženom s dodatnim umanjenjem porezne osnovice sukladno gore navedenim postocima, a tako dobiveni umnožak pomnoži se s važećom stopom poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Prihvatljivi troškovi

a) troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena;

b) troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, sukladno računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;

c) troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt (maksimalno 30% svih ukupnih troškova projekta);

d) dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta (maksimalno 15% svih ukupnih troškova projekta);

e) prihvatljivi troškovi za studije izvedivosti.

EU novosti
EU novosti

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Vremena je malo stoga pozivamo zainteresirane poduzetnike iz segmenta MSP-a da nam se čim prije jave za konzultacije.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?