News

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Javni poziv

EU novosti, siječanj 2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv s ciljem povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Cilj javnog poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.
Ukupna alokacija iznosi 114.000.000,00 HRK, a sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Minimalna vrijednost potpore iznosi 760.000,00 HRK, a maksimalni iznos koji se može dodijeliti je 7.600.000,00 HRK.
Projektni prijedlozi se predaju od 15. veljače 2017., a natječaj je otvoren do kraja 2017.

Tko može sudjelovati

Mali i srednji poduzetnici (osim: poduzetnika u teškoćama, s nepodmirenim poreznim obavezama i obavezama prema zaposlenicima, poduzetnika u postupcima predstečajne nagodbe te poduzetnika koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i trgovini) koji su najmanje godinu dana prije dana predaje prijave registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Prijavitelji moraju iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.
Sektori kojima se potpora ne može dodijeliti su poslovanje nekretninama (NKD oznaka 68), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66), pravnim i računovodstvenim djelatnostima (NKD oznaka 69), trgovina na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47), sportskim te zabavnim i rekreacijskim djelatnostima (NKD oznaka 93) i djelatnostima zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88).

Iznos i intenziteti potpora

Vrsta ulaganja/troškova  
Iznos bespovratnih sredstava
Razina sufinanciranja
A. Potpore za inovacije za MSP-ove:
 • troškovi savjetodavnih usluga za inovacije
 • troškovi pomoćnih usluga za inovacije
 • troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
 • troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika

Max
7.600.000
HRK

50%
opravdanih
troškova

B. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • troškovi osoblja (plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima)
 • troškovi amortizacije ili zakupa instrumenata i opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 • dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta

Max
7.600.000
HRK

50%
opravdanih
troškova

C. Potpore male vrijednosti*
 • priprema natječajne dokumentacije za projekt ulaganja
 • troškovi upravljanja projektomž
 • troškovi vezane za aktivnosti informiranja i vidljivosti 
 • troškovi revizije projekta

Max
1.500.000
HRK

75%
opravdanih
troškova

* Potpora u ovoj kategoriji bit će odobrena samo onom poduzetniku kojemu je odobrena i potpora za ulaganje u imovinu iz točke A i/ili točke B. Potpora u ovoj kategoriji dodjeljuje se kao potpora male vrijednosti. Pojedini poduzetnik može primiti maksimalni iznos potpore u iznosu od 1.500.000 HRK u tri fiskalne godine.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja.

Kontakti

Sonja Ifković
Direktorica
Tel: +385 1 2351 915
sifkovic@deloittece.com

Marko Šilinger
Savjetnik
Tel: +385 1 2358 256
msilinger@deloittece.com

 

Did you find this useful?