News

Javni poziv - Najava

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

EU novosti, lipanj 2017.

Cilj javnog poziva je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode industrije.

Ukupna alokacija iznosi 114.000.000,00 HRK, a sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Podupire se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere. Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada i u tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.

Tko može sudjelovati

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
 • Zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim energentom u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda;
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 • Mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
 • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
 • Postavljanje novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije i trigeneracije;
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju el. energije iz obnovljivih izvora energije;
 • Energetska obnova zgrada (grupe mjera povećanja EnU – izvođenje radova), a kojima se postiže ušteda od minimalno 40% isporučene energije;
 • Upravljanje projektom (administracija, koordinacija, financije, provedba, promidžba i vidljivost)

Iznos potpore

Najniža moguća vrijednost potpore po korisniku iznosi 500.000,00 HRK, a najviša po korisniku 20.000.000,00 HRK.

Iznos sufinanciranja ovisi o veličini poduzeća i mjeri koja se provodi u Projektu, navedeno je prikazano u tablici:

  Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko* poduzeće
Priprema projekta 85% prihvatljivih troškova
85% prihvatljivih troškova
85% prihvatljivih troškova
Mjere energetske učinkovitosti 50% prihvatljivih troškova 40% prihvatljivih troškova 30% prihvatljivih troškova
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova
Upravljanje projektom 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova

* Veliko poduzeće mora imati proveden energetski pregled ili posjedovati ISO 50001 Certifikat.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900
CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?