Potpora za očuvanje radnih mjesta – izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.

Perspektive

Utjecaj COVID-19 na EU bankarski sektor

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (dalje: EBA) jučer je objavilo preliminarne procjene o utjecaju COVID-19 na EU bankarski sektor (The EU Banking sector: First insight into the COVID-19 impact). U izvještaju koji dostavljamo u prilogu je dan pregled kapitalizacije EU banaka ulazeći u krizu (temeljeno na podacima za Q4 2019) kao i pregled likvidnosne pokrivenosti EU banaka na temelju zadnje dostupnih podataka nadzornih tijela.

Izvješće daje pregled EBA-inih očekivanja o smanjenju kvalitete imovine na agregiranoj razini, kao i izloženost banaka u različitim jurisdikcijama prema sektorima koji su najviše pogođeni. Također, procjenjuje utjecaj nadzornih mjera vezanih za kapital, a koje su poduzete kao odgovor na COVID-19, te daje preliminarnu procjenu utjecaja mjera vezanih za omjer financijske poluge i za faktor potpore za Male i srednje poduzetnike (dalje: SME) iz paketa Europske komisije CRR (Uredba 575/2013/EU) „Brzi popravak“ (eng. „Quick Fix“) koji je predložen u travnju te će uskoro biti prihvaćen.

Pregled EBA nalaza:
  • EBA je naglasila kako su banke bile bolje kapitalizirane na početku ove krize nego na početku globalne financijske krize
  • Ipak, u nekim područjima postoje značajne ranjivosti
  • EBA očekuje da će se kvaliteta imovine značajno pogoršati
  • Primjena neiskorištenih kreditnih sredstava mogla bi imati značajan utjecaj na stope kapitala
  • EBA je provela analizu osjetljivosti na temelju EBA 2018 stres testa
  • Uvjeti financiranja su se značajno pogoršali u odnosu na veljaču 2020. godine
  • Banke su se suočile sa značajnim poteškoćama u pogledu operativnih zahtjeva te je taj rizik i dalje prisutan
  • EBA je objavila preliminarne procjene učinka bankarskog paketa Europske komisije „Brzi popravak“ (eng. Quick Fix) s fokusom na faktor potpore SME-u i omjer financijske poluge.

Za dodatne informacije i upite obratite se našim Deloitte stručnjacima.