Događanja

Deloitteova akademija

Pregled seminara i radionica

Aktualno - Najava

 

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam katalog naših seminara i radionica koje će se održati u razdoblju od rujna 2016. do svibnja 2017.

I ovaj put smo se prilagodili vašim željama i potrebama te vam, ovisno o preferencijama i zahtjevima, nudimo odličnu priliku za daljnje usavršavanje iz računovodstvenog, poreznog, pravnog, financijskog i menadžerskog područja.

Uz ponuđene seminare i radionice, u mogućnosti smo organizirati i pojedinačne radionice na temu MSFI-jeva posebno prilagođene potrebama vaše tvrtke.

Pogledajte naš katalog, isplanirajte svoje stručno usavršavanje i i pratite detaljne informacije o našim seminarima ili radionicama.

Dodatne informacije

Pratite naše web stranice na www.deloitte.com/hr/seminari kako bi doznali detaljne informacije o točnom datumu održavanja i cijeni pojedinog seminara ili radionice. Također, naši porezni i pravni stručnjaci redovito će se uključivati s aktualnim temama iz područja poreza i zakonodavstva donoseći vam više informacija o novostima iz ovih područja.

Zadržavamo pravo izmjene programa ili termina radionica.

Specifično prilagođene radionice

Uz ponuđene seminare i radionice, u mogućnosti smo organizirati i pojedinačne radionice posebno prilagođene potrebama vaše tvrtke te vas savjetovati u pogledu primjene računovodstvenih standarda u specifičnim transakcijama.

Kontaktirajte nas

Marina Tonžetić
Partnerica u Odjelu revizije
+385 1 2351 900
mtonzetic@deloittece.com

Opis svih seminara

Rujan 2016.

Zakon o računovodstvu, Kodeks korporativnog upravljanja i izvješćivanje o nefinancijskim informacijama

O seminaru:

U srpnju 2015. donesen je novi Zakon o računovodstvu koji je pred poduzetnike ostavio neke dodatne zahtjeve u pogledu izvještavanja i ostalih obveza, a u međuvremenu je već doživio i neke promjene. Također, sukladno novom ZOR-u, određeni poduzetnici od tekuće godine moraju pripremati izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Na ovom seminaru podsjetit ćemo se zahtjeva novog Zakona o računovodstvu, upoznati se s primjerom kodeksa korporativnog upravljanja i izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. Ujedno, skrenut ćemo pažnju na EU Direktivu 2014/95 EU, od 2017. godine, sukladno kojoj će određene tvrtke morati u svojim izvještajima objavljivati nefinancijske informacije. Na seminaru ćemo reći više o direktivi, njezinim obveznicima i primjeni te osnovama nefinancijskog izvještavanja.

Ključne teme
 • Zakon o računovodstvu
 • Kodeks korporativnog upravljanja
 • Osnove izvještavanja o nefinancijskim informacijama
Zakon o računovodstvu, Kodeks korporativnog upravljanja i izvješćivanje o nefinancijskim informacijama
Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja računovodstva i financija, te menadžerima odgovornima za financijsko i nefinancijsko izvještavanje.

MSFI 15 - Prihodi po ugovorima s kupcima

O seminaru:

Od 1. siječnja 2018. godine na snagu stupa novi standard koji propisuje priznavanje prihoda. Novi standard, MSFI 15 ‘’Prihodi po ugovorima s kupcima’’ zamijenit će dosadašnje standarde koji propisuju priznavanje prihoda (MSR 18 ‘’Prihodi’’ i MRS 11 ‘’Ugovori o izgradnji’’) kao i uz njega povezana tumačenja. Novi standard propisuje primjenu jedinstvenog modela temeljenog na načelima i razrađenog kroz pet koraka na sve ugovore s kupcima.

Na ovom seminaru polaznici će naučiti više o novom standardu prihoda te na koji način se on razlikuje od postojećeg standarda. Također ćemo nešto više reći o tome na koje će industrije najviše utjecati novi standard te koje su moguće promjene za vašu tvrtku.

Ključne teme
 • Model od 5 koraka:
 1. utvrditi ugovor(e) s kupcem
 2. utvrditi obvezu na činidbe iz ugovora
 3. odrediti cijenu transakcije
 4. cijenu transakcije razdijeliti na ugovorene obveze na činidbu
 5. prihode priznati kada, odnosno kako subjekt ispunjava svoju obvezu na činidbu
 • troškovi ugovora
 • prikaz u financijskim izvještajima
 • usporedba s postojećim standardom prihoda
 • utjecaj na pojedine industrije

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se žele pobliže upoznati s promjenama koje donosi novi standard prihoda.

MSFI 16 - Najmovi

O seminaru:

Novi standard koji propisuje računovodstvo najmova donosi velike promjene koje će se odraziti na financijske izvještaje, prije svega najmoprimatelja. Standard MSFI
16 ‘’Najmovi’’ zamijenit će postojeći standard MRS 17 ‘’Najmovi’’ te određena povezana tumačenja.

Cilj ovog seminara je razmatranje mogućeg utjecaja novog standarda na financijske izvještaje vaše tvrtke te kako pristupiti promjenama koje novi standard donosi.

Ključne teme
 • Identificiranje najma
 • Iznimke od priznavanja
 • Odvajanje komponenti ugovora
 • Računovodstvo najmoprimatelja
 • Računovodstvo najmodavatelja
 • Transakcije prodaje i povratnog najma
 • Usporedba s postojećim standardom najmova

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen računovodstvenim i financijskim stručnjacima u tvrtkama koje su korisnici najma ili će to postati.

MRS 36 - Umanjenje imovine uz praktične primjere izračuna vrijednosti u upotrebi i porezne implikacije umanjenja

O seminaru:

Svake godine poduzetnici trebaju provjeriti knjigovodstvenu vrijednost svoje dugotrajne imovine kako bi utvrdili da li postoje naznake o gubicima uslijed umanjenja vrijednosti. Ako takve naznake postoje, potrebno je procijeniti
nadoknadivi iznos sredstva kako bi se mogli odrediti eventualni gubici nastali zbog umanjenja.

Na ovom seminaru polaznici će imati priliku naučiti koji su to slučajevi u kojima postoje naznake umanjenja imovine i koji se postupci tada primjenjuju. Uz to, na praktičnim ćemo primjerima prikazati kako primijeniti neke od tih postupaka te na koji način računovodstveno iskazati njihove rezultate.

Ključne teme
 • Identificiranje umanjenja vrijednosti
 • Eksterni i interni pokazatelji umanjenja vrijednosti
 • Nadoknadiva vrijednost
 • Fer vrijednost i vrijednost u upotrebi
 • Budući novčani tokovi

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja računovodstva i kontrolinga s predznanjem MRS-a 36, kao i svima ostalima koji se žele pobliže upoznati s ovom tematikom.

Konsolidacija / Radionica

O radionici:

Priprema konsolidiranih financijskih izvještaja kompleksan je proces pri kojem se javljaju brojna pitanja, kao što su: kada je stečena kontrola, koje su transakcije između povezanih strana, koje povezane strane treba uključiti u konsolidirane financijske izvještaje i na koji način, što se dešava ukoliko se mijenja udio vlasništva u pojedinoj tvrtki i brojna druga.

Na radionici ćemo, uz pregled računovodstvenih standarda koji propisuju pravila u području konsolidiranih financijskih izvještaja, pokušati odgovoriti na neka od ovih pitanja kroz praktične primjere.

Ključne teme
 • Kratki pregled računovodstvenih standarda koji reguliraju konsolidaciju
 • Tehnike konsolidacije: definiranje strukture grupe; temeljnica obračuna stjecanja- utvrđivanje neto imovine stečenog društva, goodwilla, nekontrolirajućih udjela, zadržane dobiti,
 • Utvrđivanje fer vrijednosti neto imovine i plaćene naknade, s praktičnim primjerima
 • Postupci konsolidacije: izrada konsolidirane bilance i računa dobiti i gubitka, eliminacija nerealiziranih interkompanijskih profita u zalihama, dugotrajnoj imovini, s praktičnim primjerima

Kome je namijenjena radionica?

Radionica je namijenjena stručnjacima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se žele pobliže upoznati s postupcima konsolidacije na praktičnim primjerima.

MSFI 9 - Financijski instrumenti

O seminaru:

Promjene koje donosi i uvodi novi standard MSFI 9 „Financijski instrumenti“, kao zamjena za dosadašnji MRS 39, bitno će utjecati na računovodstvene iskaze trgovačkih društava. Novi standard, koji stupa na snagu 2018. godine, uvodi novine prvenstveno u klasifikaciji i mjerenju financijskih ulaganja i umanjenjima kod obračunavanja zaštite od rizika.

Iako je početak primjene standarda još daleko, ipak je svrsishodno već sada se pobrinuti za njegovu lakšu primjenu u procesu izvješćivanja. Naime, upoznavanje s ključnim odredbama standarda znatno će vam olakšati prelazak na izvješćivanje u skladu s novim zahtjevima.

Ključne teme
 • Klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata
 • Usporedba MRS-a 39 i MSFI-ja 9
 • Umanjenje financijske imovine
 • Reklasifikacije
 • Računovodstvo zaštite
   

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen računovodstvenim i financijskim stručnjacima te svima ostalima koji se žele upoznati s promjenama koje donosi novi standard.

MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti i porezne implikacije

O seminaru:

Na ovom seminaru prisjetit ćemo se zahtjeva MSFI-a 13 „Mjerenje fer vrijednosti“ koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine u pogledu značenja i mjerenja fer vrijednosti i potrebnih objava u financijskim izvještajima.

Ključne teme
 • Definicija fer vrijednosti i glavna načela
 • Prvo mjerenje
 • Primjena mjera fer vrijednosti na nefinancijsku imovinu
 • Tehnike vrednovanja
 • Hijerarhija fer vrijednosti
 • Objavljivanje
 • CVA/DVA

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja financija i kontrolinga te menadžmentu tvrtke.

MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima / Radionica

O radionici:

Praćenje novčanih tokova sastavni je dio upravljanja poslovanjem, a kako bismo to mogli, nužno je razumjeti izvještaj o novčanim tokovima i znati ga pripremiti.
Na ovoj radionici, pored teoretskog dijela MRS-a 7, koncentracija će biti na pripremi novčanog toka te praktičnih alata i savjeta koji će vam pomoći da brzo i lako izradite izvještaj o novčanom toku.

Ključne teme
 • Osnove MRS-a 7 ‘’Izvještaj o novčanim tokovima’’
 • Prikaz primjera izrade novčanog
  toka
 • Izrada novčanog toka uz pomoć predavača

> povratak na vrh

Kome je namijenjena radionica?

Radionica je namijenjena stručnjacima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji na praktičnom primjeru žele naučiti pripremiti izvještaj o novčanom toku. Budući da veći dio radionice uključuje izradu novčanog toka potrebno je ponijeti vlastito prijenosno računalo.

Isplate zaposlenicima - računovodstveni, aktuarski i pravni aspekt

O seminaru:

Polaznici seminara upoznat će se sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 ‘’Primanja zaposlenih’’. Uz to, obradit ćemo najčešće primjere odnosno primjere dobre prakse kolektivnih ugovora i pravilnika o
.radu te ukazati na definirane isplate zaposlenicima koje su temelj za priznavanje rezerviranja u financijskim izvještajima.

Također, upoznat ćemo se s osnovama aktuarskih izračuna koji se rade na temelju kolektivnih ugovora, a za potrebe izračuna navedenih rezerviranja.

Ključne teme
 • Osnove MRS-a 19 ‘’Primanja zaposlenih’’
 • Zakonski zahtjevi u pogledu primanja zaposlenih
 • Primjeri kolektivnih ugovora i pravilnika o radu
 • Osnove aktuarskih izračuna

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz računovodstva i pravne službe kao i članovima uprava.

Porez na dobit i odgođeni porezi uz praktične primjere

O seminaru:

Porez na dobit uvijek je aktualna tema, a odgođeni porezi izvor brojnih izazova u pogledu priznavanja, mjerenja i objavljivanja. Na seminaru ćemo na praktičnim primjerima obraditi prijavu poreza na dobit kao i primjere odgođenih poreza, njihovog priznavanja i objavljivanja.

Ključne teme
 • Osnove računovodstvenog standarda MRS 12 ‘’Porezi’’
 • Primjeri trajnih i privremenih poreznih razlika
 • Porezna osnovica nasuprot knjigovodstvenom iznosu
 • Odgođena porezna imovina
 • Odgođene porezne obveze
 • Primjeri

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se na praktičnim primjerima žele pobliže upoznati s odgođenim porezima.

Procjena vrijednosti tvrtke

O seminaru:

Procjena vrijednosti tvrke je skup postupaka koji se koriste kako bi utvrdili koliko ‘’business’’ vrijedi. Iako zvuči jednostavno, ovo je kompleksan proces koji ovisi o brojnim pretpostavkama te okolnostima u kojima tvrtka posluje.

Postoje različite situacije u kojima se javlja potreba za procjenom vrijednosti tvrtke, bilo da se upuštamo u novu investiciju ili razmatramo prodaju tvrtke ili segmenta poslovanja ili procjenjujemo postojeće ulaganje usljed naznaka umanjenja.

Sudionici će se na ovom seminaru, uz praktične primjere, upoznati s osnovnim tehnikama procjene tvrtke.

Ključne teme
 • Definicije vrijednosti
 • Potrebni podaci i financijska analiza
 • Osnovne tehnike procjene
 • Metoda diskontiranih novčanih tokova
 • Izračun prosječne ponderirane stope troška kapitala (‘’WACC’’)
 • Diskonti i premije

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja financija i kontrolinga te menadžmentu tvrtke.

Svibanj. 2017.

Restrukturiranje

O seminaru:

Sastavni dio današnjeg dinamičnog poslovnog okruženja predstavljaju i korporativna restrukturiranja koja proizlaze iz internih i eksternih pritisaka na poslovanje tvrtki u Hrvatskoj.
Upravo je proces restrukturiranja ponekad najbolji odgovor na brojne izazove s kojima se tvrtke susreću, a među kojima su upravljanje likvidnošću i radnim kapitalom, smanjenje troškova i unaprjeđenje rezultata, odnosno potrebe za kontinuiranim poboljšanjem i/ili

revitalizacijom poslovanja.
Da bi se provelo uspješno restrukturiranje potrebno je cjelovito sagledati tvrtku te secirati njeno poslovanje iz poreznih, računovodstvenih, pravnih i operativnih aspekata, a zatim u relativno kratkom roku kreirati i provesti sveobuhvatan i održiv plan promjena.
Stoga je cilj seminara pružiti konkretne odgovore i skrenuti pažnju na neke od najčešćih procesa restrukturiranja te s njima povezanih rizika.

Ključne teme
 • Poslovne opcije kod restrukturiranja
 • Računovodstvena regulativa
 • Pravni aspekt
 • Porezni aspekt
 • Operativno restrukturiranje

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja financija te vlasnicima i menadžerima koji razmatraju potencijalna poslovna restrukturiranja.

Svibanj 2017.

Analiza financijskih izvještaja

O seminaru:

Kako čitati financijske izvještaje? Kako iz financijskih izvještaja donijeti ocjenu u kakvom je stanju tvrtka? Koji su pokazatelji u financijskim izvještajima koji nam ukazuju na potencijalne rizike i opasnosti?

Na ova i slična pitanja pokušat ćemo odgovoriti na seminaru gdje će se polaznici pobliže upoznati s horizontalnom i vertikalnom analizom financijskih izvještaja te osnovnim financijskim pokazateljima koji pomažu u analizi financijskih izvještaja.

Ključne teme
 • Tehnike analize financijskih izvještaja
 • Financijski pokazatelji
 • Analiza rizika vidljivih iz financijskih izvještaja

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji žele znati više o analizi financijskih izvještaja.

Travanj 2017.

Upravljanje rizicima

O seminaru:

U današnjem kompleksnom poslovnom okruženju rukovoditelji se susreću s brojnim rizicima, koji, ukoliko se njima ne upravlja na učinkovit i pravovremen način, mogu dovesti do nepovoljnih situacija za tvrtku. Stoga je nužno na vrijeme identificirati i analizirati rizike s kojima se tvrtka susreće te upravljati njima na vrijeme i sustavno, kako bi se izbjegli ili ublažili njihovi nepovoljni utjecaji u budućnosti.

Upravo ćemo o tome govoriti na ovom seminaru gdje će se polaznici moći upoznati s osnovama sustavnog upravljanja rizicima.

Ključne teme
 • Uvod u sustavno upravljanje rizicima
 • Definicija i identificiranje rizika
 • Procjena rizika i njezini ciljevi
 • Okviri za upravljanje rizicima

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja financija i kontrolinga, te ostalima koji se suočavaju s upravljanjem rizicima u svakodnevnom poslovanju.

Svibanj 2017.

Sveobuhvatni seminar o MSFI-jevima

O seminaru:

Dvodnevni seminar o MSFI-jevima namijenjen je svima koji žele pobliže upoznati ili obnoviti svoje znanje o računovodstvenim standardima. Uz osnovna načela priznavanja i mjerenja pojedinih stavki financijskih izvještaja obradit ćemo i pojedinačne standarde kako bi se polaznici upoznali
s područjem primjene svakog pojedinog standarda.

Ključne teme
 • Okvir za izradu i prezentiranje financijskih izvještaja
 • Pregled ključnih MSFI-jeva i MRS- eva uz naglasak na najbitnije zahtjeve i specifičnosti pojedinog standarda

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se žele upoznati ili obnoviti postojeće znanje o računovodstvenim standardima.

Svibanj 2017.

Sveobuhvatni seminar o HSFI-jevima

O seminaru:

Jednodnevni seminar o HSFI- jevima namijenjen je svima koji se žele pobliže upoznati ili obnoviti svoje znanje o računovodstvenim standardima.

Uz osnovna načela priznavanja i mjerenja pojedinih stavki financijskih izvještaja obradit ćemo i pojedinačne standarde kako bi se polaznici upoznali s područjem primjene svakog pojedinog standarda.

Ključne teme
 • Okvir za izradu i prezentiranje financijskih izvještaja
 • Pregled ključnih HSFI-jeva uz naglasak na najbitnije zahtjeve i specifičnosti pojedinog standarda

> povratak na vrh

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se žele upoznati ili obnoviti postojeće znanje o računovodstvenim standardima.

Povezane teme