Novosti

Pregled utjecaja MSFI-jeva na gospodarske sektore

MSFI novosti, prosinac 2013.

Računovodstvo zajedničkih poslova u sektoru energetike i resursa

Uvod

Na dan 1. siječnja 2013. godine na snagu je stupio MSFI 11 Zajednički poslovi (u Europskoj uniji na snazi od 1. siječnja 2014. godine) koji zamjenjuje MRS 31 Udjeli u zajedničkim pothvatima i SIC-13 Zajednički kontrolirani subjekti – nenovčani ulozi pothvatnika.

MSFI 11 bavi se prvenstveno pravima na imovinu i obveze po financijskim obvezama strana u zajedničkom poslu, a ne samo strukturom posla. Upravo su prava i obveze osnova po kojoj se zajednički poslovi razvrstavaju u zajednički pothvat, odnosno zajedničko upravljanje.

MSFI 11 propisuje nove zahtjeve u vezi s računovodstvom zajedničkih poslova pa tako članovima zajedničkog pothvata, u pripremi konsolidiranih finacijskih izvještaja, više nije dopuštena primjena metode proporcionalne konsolidacije, što će se odraziti na financijske podatke i pokazatelje. Umjesto metode proporcionalne konsolidacije, strane u zajedničkom upravljanju obračunavaju svoje udjele u imovini, obvezama, prihodima i rashodima.

Računovodstvo zajedničkih poslova u sektoru energetike i resursa
Je li Vam ovo bilo korisno?