Novosti

MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti

MSFI novosti, lipanj 2014.

Uvod

MSFI 13 definira jedinstven okvir za mjerenje fer vrijednosti kad je ono propisano drugim standardima. Standard se primjenjuje i na financijske i na nefinancijske stavke koje se mjere po fer vrijednosti.

Fer vrijednost je definirana kao cijena koja bi bila ostvarena prodajom neke stavke imovine ili plaćena za prijenos neke obveze u urednoj transakciji između tržišnih sudionika na datum mjerenja, tzv. izlazna cijena.

MSFI 13 je na snazi za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine, uz dopuštenu raniju primjenu, i primjenjuje se prospektivno od početka godine u kojoj je prvi puta primijenjen.

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti
Je li Vam ovo bilo korisno?