Novosti

MSFI 16 - Najmovi

MSFI novosti, listopad 2016.

Pregled

MSFI 16 propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova za subjekte koji izvješćuju prema MSFI-jevima. Standard definira jedinstveni model za računovodstvo najmova kod korisnika najma, propisuje obvezu korisnika najma da po svim najmovima iskazuju imovinu i obveze, osim kod najmova kroz razdoblje od 12 mjeseci ili kraće ili predmeta najma male vrijednosti. Davatelji najma i dalje će najmove razvrstavati u poslovne (operativne) ili financijske, pri čemu MSFI 16 uvodi pristup koji se ne razlikuje suštinski od onoga iz ranije važećeg MRS-a 17.

MSFI 16 objavljen je u siječnju 2016. godine i primjenjuje se na izvještajne godine koje započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019. godine.

Povijest MSFI-ja 16

Datum

Postupak­­­

Komentari

srpanj 2006. 

Uvršten na dnevni red OMRS-a

 

19.3. 2009.

Objavljen Dokument za raspravu (Discussion Paper DP/2009/1) „Najmovi: preliminarna stajališta“.

Rok za podnošenje komentara: 17.7.2009.

17.8.2010. 

Objavljen Nacrt za izlaganje (Exposure Draft ED/2010/9) „Najmovi“. 

Rok za podnošenje komentara: 15.12.2010.

21.7.2011. 

OMRS/FASB najavljuju nakanu ponovno podnijeti prijedloge na raspravu. 

Objavljivanje Nacrta za izlaganje prvobitno planirano u prvoj polovici 2012. godine.

16.5.2013. 

Objavljen Nacrt za izlaganje (Exposure Draft ED/2013/6) „Najmovi“. 

Rok za podnošenje komentara: 13.9.2013.

13.1.2016. 

Objavljen MSFI 16 „Najmovi“. 

Na snazi za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019. godine.

Povezana tumačenja

Nema.

Izmjene i dopune koje razmatra OMRS

Nema.

Zamijenjeni standardi

MSFI 16 zamjenjuje sljedeće standarde i tumačenja:

 • MRS 17 „Najmovi“
 • Tumačenje IFRIC 4 „Utvrđivanje da li sporazum sadrži najam“
 • SIC-15 „Poslovni najmovi – poticaji“
 • SIC-27 „Procjena sadržaja transakcija uključujući pravni oblik najma“

Vodič za primjenu MSFI-ja 16

(na engleskom jeziku)

Leases - A guide to IFRS 16

Preuzmi

Sažetak MSFI-ja 16

Cilj

MSFI 16 uspostavlja načela priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova s ciljem da korisnicima i davateljima najma omogući davanje relevantnih informacija koje vjerodostojno odražavaju transakcije najma. [toč. 1. MSFI-ja 16]

Opseg

MSFI 16 „Najmovi“ primjenjuje se na sve najmove, uključujući podnajmove, izuzev: [toč. 3. MSFI-ja 16]

 • najmova namijenjene istraživanju odnosno eksploataciji minerala, nafte, prirodnog plina i sličnih neobnovljivih izvora
 • najmova biološke imovine koju drži korisnik najma (v. MRS 41 „Poljoprivreda“)
 • ugovora o koncesijama za usluge (v. IFRIC 12 „Sporazumi o koncesijama za usluge“)
 • licencija za intelektualno vlasništvo koje daje davatelj najma (v. MSFI 15 „Prihodi od ugovora s kupcima“) i
 • prava korisnika najma prema ugovorima o licencijama za filmove, video-sadržaje, igre, rukopise, patente i autorska prava i slične stavke iz djelokruga MRS-a 38 „Nematerijalna imovina“.

Korisnik najma može odlučiti da na unajmljenu nematerijalnu imovinu osim prethodno navedene primijeni MSFI 16. [toč. 4. MSFI-ja 16]

Izuzeća od priznavanja

Umjesto u nastavku opisanih kriterija priznavanja iz MSFI-ja 16, korisnik najma može odlučiti da plaćanja po osnovi sljedećih dviju vrsta najma obračuna kao rashod pravocrtno kroz razdoblje najma ili prema nekoj drugoj sustavnoj osnovi, a to su:

i) najmovi na rok od 12 ili manje mjeseci koji ne sadrže opciju otkupa – ovaj izbor temelji se na klasifikaciji predmeta najma, i
ii) najmovi kod kojih je nova imovina koja je predmetom najma male vrijednosti (kao što su osobna računala ili manji predmeti uredskog namještaja) – odluka o izboru ovog načina donosi se pojedinačno za svaki najam.
[toč. 5., 6. i 8 . MSFI-ja 16]

Kako prepoznati najam

Ugovor je ugovor o najmu, odnosno sadrži najam ako se njime daje kontrola nad nekom imovinom kroz određeno razdoblje u zamjenu za naknadu. [toč. 9. MSFI-ja 16]

Kontrola se prenosi ako korisnik najma ima i pravo određivati način uporabe imovine u najmu, i pravo na gotovo sve ekonomske koristi od takvog načina uporabe. [toč. B9 MSFI-ja 16]

Imovina koja je predmetom najma u pravilu se utvrđuje prema izričitoj formulaciji u ugovoru, no može biti i implicitno određena u trenutku u kojem je dana korisniku na uporabu.

Međutim, ako dobavljač ima supstantivno pravo zamjene imovine kroz razdoblje njenog korištenja, kupac nema pravo korištenja te imovine. Pravo dobavljača na zamjenu smatra se supstantivnim samo onda ako dobavljač ima i stvarnu mogućnost kroz razdoblje korištenja utvrđenu imovinu zamijeniti alternativnom i ako bi zamjenom ostvario ekonomske koristi. [toč. B13-B14 MSFI-ja 16]

Dio kapaciteta neke imovine još uvijek se smatra utvrđenom imovinom ako je ga je moguće fizički razlučiti (npr. kat zgrade).
Kapacitet ili neki drugi dio imovine koji nije moguće fizički razlučiti (npr. dio kapaciteta optičkog kabela) nije utvrđena imovina, osim ako ne predstavlja većim dijelom sav kapacitet na način da korisnik prima gotovo sve ekonomske koristi od uporabe imovine. [toč. B20 MSFI-ja 16]

Razdvajanje sastavnih dijelova ugovora

Kod ugovora koji sadrži komponentu najma i dodatne komponente najma i one koje nisu najam, kao što je najam imovine i pružanje usluga održavanja, korisnici najma dužni su naknadu koju plaćaju raspodijeliti na temelju relativno odvojenih cijena koje se procjenjuju ako cijene nisu trenutno dostupne.

Kao praktična pomoć, korisnici najma mogu, već prema vrsti imovine koja je predmetom najma, odlučiti da komponente predmeta najma koje se ne odnose na najam ne razdvajaju od onih koje se odnose na najam, te sve komponente obračunati kao najam. [toč. 13.-15. MSFI-ja 16]

Davatelji najma dužni su naknadu koju primaju rasporediti sukladno MSFI-ju 15 „Prihodi od ugovora s kupcima“.

Glavne definicije

[MSFI 16, Dodatak A]

Kamatna stopa sadržana u najmu

Kamatna stopa koja odražava sadašnju vrijednost a) plaćanja za najam i b) nezajamčenog ostatka vrijednosti koji je jednak zbroju (i) fer vrijednosti imovine koja je predmetom najma i (ii) početnih direktnih troškova davatelja najma.

Razdoblje najma

Neopozivo razdoblje kroz koje korisnik najma ima pravo koristiti imovinu koja je predmetom najma, uvećano za:
a) razdoblje produljenja ako je razumno sigurno da će korisnik najma iskoristiti opciju produljenja
b) razdoblja obuhvaćena opcijom raskida ako je razumno sigurno da korisnik najma tu opciju neće iskoristiti.

Inkrementalna stopa na zaduženje korisnika najma

Kamatna stopa koju bi korisnik najma morao plaćati na zaduženje kroz slično razdoblje i uz slični instrument osiguranja na sredstva neophodna za nabavu imovine vrijednosti koja je slična vrijednosti imovine s pravom korištenja u sličnom ekonomskom okružju.

Računovodstvo najmova kod korisnika najma

Nakon početka najma, korisnik najma priznaje imovinu s pravom korištenja te obvezu po osnovi najma. [toč. 22. MSFI-ja 16]
Imovina s pravom korištenja prvi puta se mjeri u visini obveze po osnovi najma koja se uvećava za eventualne direktne troškove korisnika najma. Moguća je i obveza obračunavanja usklađenja po osnovi poticaja za najam, plaćanja u samom trenutku ili prije početka najma te obveze dovođenja predmeta najma u prvobitno stanje i slično. [toč. 24. MSFI-ja 16]
Nakon početka najma, korisnik najma dužan je imovinu s pravom korištenja mjeriti metodom troška, osim ako: [toč. 29., 34. i 35. MSFI-ja 16]

i) imovina s pravom korištenja nije ulaganje u nekretninu koje korisnik najma vrednuje po fer vrijednosti sukladno MRS-u 40 ili
ii) se imovina s pravom korištenja ne odnosi na kategoriju nekretnina, postrojenja i opreme koju korisnik iskazuje metodom revalorizacije iz MRS-a 16, u kom slučaju je moguće revalorizirati svu imovinu s pravom korištenja iz te kategorije nekretnina, postrojenja i opreme.

Prema metodi troška, imovina s pravom korištenja mjeri se po trošku umanjenom za otpis vrijednosti, tj. akumuliranu amortizaciju. [toč. 30.a) MSFI-ja 16]

Obveza za najam početno se mjeri u visini sadašnje vrijednosti plaćanja za najam kroz razdoblje najma utvrđene primjenom stope sadržane u najmu ako ju je moguće trenutno utvrditi. U suprotnome, korisnik najma dužan je primijeniti inkrementalnu stopu na zaduženje. [toč. 26. MSFI-ja 16]

Varijabilna plaćanja najma vezana za neki indeks ili stopu korištenu kod prvog mjerenja obveze za najam početno se mjere koristeći taj indeks odnosno stopu na datum početka najma. Uračunavaju se i iznosi za koje se očekuje da će ih korisnik najma morati platiti prema jamstvima za ostatak vrijednosti. [toč. 27.b), 27.c) MSFI-ja 16]

Varijabilna plaćanja najma koja ne ulaze u mjerenje obveze za najam iskazuju se u dobiti i gubitku razdoblja u kojem je realiziran događaj odnosno uvjet kao okidač plaćanja, osim troškova koji se prema nekom drugom standardu uključuju u knjigovodstvenu vrijednost neke druge imovine. [toč. 38.b) MSFI-ja 16]

Obveza za najam kasnije se mjeri na način da se obuhvate promjene: [toč. 36. MSFI-ja 16]

 • razdoblja najma (koristeći usklađenu stopu za svođenje na sadašnju vrijednost);
 • procjene koja se odnosi na opciju otkupa (koristeći usklađenu stopu za svođenje na sadašnju vrijednost);
 • iznosa za koje se očekuje da će biti plativi temeljem jamstava za ostatak vrijednosti (koristeći istu, tj. nepromijenjenu stopu za svođenje na sadašnju vrijednost), odnosno
 • budućih plaćanja najma proizašlih iz promjene indeksa odnosno stope korištene za utvrđivanje visine tih plaćanja (koristeći istu, tj. nepromijenjenu stopu za svođenje na sadašnju vrijednost).

Rezultati ponovnog mjerenja obračunavaju se kao usklađenje imovine s pravom korištenja. [toč. 39. MSFI-ja 16]
Promjene najma također mogu biti okidač za ponovno mjerenje obveze za najam, izuzev promjena koje treba obračunati kao zasebne najmove. [toč. 36.c) MSFI-ja 16]

Računovodstvo najmova kod davatelja najma

Davatelji najma dužni su svaki najam razvrstati ili kao poslovni najam, ili kao financijski najam. [toč. 61 MSFI-ja 16]
Najam se razvrstava u financijski najam ako se njime prenose gotovo svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad predmetom najma. U suprotnome, najam se klasificira kao poslovni, tj. operativni najam. [toč. 62 MSFI-ja 16]
Primjeri situacija koje, gledano pojedinačno ili u cjelini, u pravilu imaju za posljedicu klasificiranje najmova u financijske: [toč. 63 MSFI-ja 16]

 • vlasništvo nad predmetom najma prelazi na korisnika najma do kraja razdoblja najma,
 • korisnik najma ima opciju otkupiti imovinu koja je predmetom najma po cijeni za koju se očekuje da će biti dovoljno niža od fer vrijednosti imovine na datum mogućnosti korištenja opcije tako da je na datum početka najma realno sigurno da će opcija biti iskorištena,
 • razdoblje najma podudara se većim dijelom s ekonomskim vijekom predmeta najma, čak i ako ne dođe do prijenosa vlasništva,
 • sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja najma je na početku najma jednaka najmanje većem dijelu cijele fer vrijednosti predmeta najma i
 • imovina u najmu je specijalizirane namjene tako da ju bez većih preinaka može koristiti samo korisnik najma.

Davatelj najma dužan je imovinu danu u financijski najam na početku najma iskazati kao potraživanje u visini jednakoj neto ulaganju u najam. [toč. 67 MSFI-ja 16]

Davatelj najma priznaje financijske prihode kroz razdoblje financijskog najma prema obrascu koji odražava konstantnu periodičku stopu povrata neto ulaganja. [toč. 75. MSFI-ja 16]

Na datum početka najma, davatelj najma koji je proizvođač ili distributer priznaje dobitke i gubitke od prodaje sukladno svojoj politici za neposrednu prodaju na koju se primjenjuje MSFI 15. [toč. 71.c) MSFI-ja 16]

Davatelj najma priznaje plaćanja primljena po osnovi najma kao prihod pravocrtno ili po nekoj drugoj sustavnoj osnovi koja bolje odražava obrazac smanjenja koristi koje se ostvaruju od davanja imovine na korištenje. [toč. 81 MSFI-ja 16]

Transakcije prodaje i povratnog najma

Subjekt, procjenjujući treba li prijenos imovine obračunati kao prodaju, primjenjuje kriterije iz MSFI-ja 15 kojima se utvrđuje kada je neka obveza na činidbu ispunjena. [toč. 99. MSFI-ja 16]

Ako prijenos imovine ispunjava kriterije iz MSFI-ja 15 za iskazivanje kao prodaja, prodavatelj mjeri imovinu s pravom korištenja razmjerno dijelu prethodne knjigovodstvene vrijednosti koja se odnosi na zadržano pravo korištenja. Prema tome, prodavatelj iskazuje samo iznos dobiti odnosno gubitka koji se odnosi na prava prenesena na kupca. [toč. 100.a) MSFI-ja 16]

Ako fer vrijednost naknade za prodaju nije jednaka fer vrijednosti predmetne imovine li ako plaćanja za najam nisu jednaka tržišnim cijenama, prihodi od prodaje svode se na fer vrijednost, bilo kroz obračunavanje predujmova, bilo kroz iskazivanje dodatnog financiranja. [toč. 101. MSFI-ja 16]

Objavljivanje

Objavljivanje informacija prema MSFI-ju 16 ima za cilj pružiti informacije u bilješkama uz financijske izvještaje koje, zajedno s informacijama sadržanima u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o dobiti i gubitku te izvještaju o tijeku novca, korisnicima omogućuju ocijeniti utjecaj najmova. Informacije koje su korisnici najma dužni objaviti s tim ciljem detaljno su navedene u točkama 52.– 60. MSFI-ja 16, a one koje su dužni objaviti davatelji najma u točkama 90.– 97. [toč. 51., toč. 89. MSFI-ja 16]

Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe

Subjekti su dužni primijeniti MSFI 16 na izvještajne godine koje započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019. godine. Dopuštena je ranija primjena ako se u isto vrijeme primjenjuje i MSFI 15 „Prihodi od ugovora s kupcima". [toč. C1 MSFI-ja 16]

Praktična pomoć sastoji se u tome da subjekti kod prve primjene MSFI-ja 16 nisu dužni ugovore ponovno podvrgavati provjeri u smislu jesu li ugovori o najmu odnosno sadrže li najam. [toč. C3 MSFI-ja 16]

Korisnici najma dužni su MSFI 16 primijeniti ili s retroaktivnim učinkom u cijelosti, ili bez prepravljanja usporednih informacija, ali uz obvezu priznavanja kumulativnog utjecaja prve primjene MSFI-ja 16 kroz usklađenje početnog stanja vlasničke glavnice na datum prve primjene. [toč. C5 i C7 MSFI-ja 16]

Je li Vam ovo bilo korisno?