Novosti

MSFI 9 - Financijski instrumenti

MSFI novosti, studeni 2016.

22. studenog 2016., Europska komisija usvojila je Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“) čime je završen 18-mjesečni vremenski period iščekivanja konačnog usvajanja od strane Europske unije.

MSFI 9 stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a 24. rujna 2016. godine, OMRS je objavio konačnu verziju MSFI-a 9.

Klasifikacija i mjerenje

MSFI 9 određuje način klasifikacija i mjerenja financijske imovine i financijskih obveza za računovodstvene svrhe.

MSFI 9 uvodi novi model klasifikacije financijske imovine koji je više fokusiran na upravljanje rizicima i na svrhu samog poslovanja društva/financijske institucije u odnosu na trenutne MRS 39 zahtjeve.

Financijska imovina klasificirana je temeljem karakteristika ugovorenih novčanih tijekova i poslovnih modela (držanje radi naplate, držanje radi naplate i prodaje te ostali modeli). Instrumenti će biti klasificirani u kategoriju amortiziranog troška, fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili u kategoriju fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.

Umanjenje vrijednosti

MSFI 9 zahtijeva ranije priznavanje umanjenja vrijednosti te procjenu očekivanih kreditnih gubitaka za širi raspon imovine. Također, nova pravila označavaju temeljitu promjenu u računovodstvenom procesu umanjenja vrijednosti. Zahtjevi novog standarda na području umanjenja vrijednosti temelje se na modelu očekivanih kreditnih gubitaka te zamjenjuje trenutni MRS 39 model nastalih gubitaka.

Model očekivanih kreditnih gubitaka primjenjuje se na dužničke instrumente koji se mjere po amortiziranom trošku ili po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, uključujući kredite, dužničke vrijednosne papire, potraživanja od kupaca, potraživanja temeljem najma, preuzete obveze za kreditiranjem te financijske garancije. Standard zahtijeva priznavanje 12-mjesečnih ili „životnih“ očekivanih kreditnih gubitaka, ovisno o procjeni je li došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika od datuma inicijalnog priznavanja.

Sljedeći koraci

MSFI 9 predstavlja napredak u odnosu na MRS 39 na polju računovodstva za financijske instrumente banke.
MSFI 9 će poboljšati računovodstveno priznavanje rezervacija za kreditne gubitke inkorporirajući širi raspon informacija vezanih uz kreditni rizik. Primjena MSFI-ja 9 će, između ostalog, doprinijeti većoj financijskoj stabilnosti na području Europske unije.

Stojimo na raspolaganju za sve Vaše upite i slobodni ste obratiti se našim glavnim kontaktima, navedenima u nastavku.

Kontakti

Juraj Moravek
Partner
Audit & Advisory
Deloitte d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2351 900
Mob: + 385 (0) 91 2306 091

Sanja Petračić
Viša menadžerica
Audit & Advisory
Deloitte d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2351 000
Mob: + 385 (0) 91 1318 091

Tihana Bažant
Voditelj MSFI 9 projekata
Audit & Advisory
Deloitte d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2351 900
Mob: + 385 (0) 91 1410 091

Je li Vam ovo bilo korisno?