Deloitteova istraživanja

MSFI 9 otvorena pitanja

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9: Financijski instrumenti („MSFI 9“) stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine implementiravši značajne promjene u područjima klasifikacije i mjerenja te umanjenja vrijednosti financijskih instrumenata.

Iako je stupio na snagu prije skoro dvije godine, MSFI 9 je i dalje predmet brojnih interpretacija i zaključaka vezanih uz određena područja. Kako bismo olakšali interpretaciju identificiranih izazovnih područja, prema našem dosadašnjem iskustvu, odlučili smo predstaviti posljednje razvijene interpretacije sa strane Deloittea globalno. Identificirana područja su:

  1. Mjerenje udjela u investicijskim fondovima
  2. Kamatni prihod na financijsku imovinu koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
  3. Priznavanje dobiti/gubitka na datum inicijalnog priznavanja
     

Mjerenje udjela u investicijskim fondovima

Sukladno MSFI-u 9, društva mogu, za vlasničke instrumente koji se ne drže rade trgovanja, odabrati opciju mjerenja fer vrijednosti po ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

S obzirom na specifičnu prirodu udjela u investicijskim fondovima, postavlja se pitanje mogućnosti korištenja navedene opcije mjerenja za takvu financijsku imovinu. Prema posljednje dostupnim smjernicama i interpretacija, za udjele u investicijskim fondovima nije moguće koristiti opciju mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, čak i slučaju da zadovoljavaju definiciju vlasničkog instrumenta. Dakle, navedena financijska imovina uvijek se mora mjeriti po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.

Kamatni prihod na financijsku imovinu koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Kao rezultat primjene MSFI-a 9, određenu financijsku imovinu koja ne zadovolji test ugovorenog tijeka novca (tzv. „SPPI test“) potrebno je mjeriti po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. Navedeni MSFI 9 zahtjevi mogu rezultirati, primjerice mjerenjem kredita po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. Budući da po kreditima dužnici, između ostalog plaćaju i kamatu, nužno je odrediti način evidentiranja kamatnog prihoda po takvim financijskim instrumentima.

Sukladno zahtjevima MRS-a 1, društva moraju u sklopu kamatnih prihoda prikazati samo kamatne prihode po financijskoj imovini koja ulazi u djelokrug efektivne kamatne metode, odnosno imovine koja se mjeri po amortiziranom trošku ili po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Dakle, kamatni prihod od financijske imovine mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ne smije se prikazati u sklopu kamatnog prihoda po imovini u djelokrugu efektivne kamatne metode.

Međutim, društvo može zasebno iskazati navedeni kamatni prihod odvojeno, uvažavajući dodatne zahtjeve prilikom izračuna efektivne kamatne stope (transakcijski troškovi se isključuju prilikom izračuna).

Priznavanje dobiti/gubitka na datum inicijalnog priznavanja

MSFI 9 zahtijeva inicijalno priznavanje financijske imovine po fer vrijednosti. U najvećem broju slučajeva, fer vrijednost odgovara transakcijskoj cijeni, međutim, postoje slučajevi kada fer vrijednost nije jednaka transakcijskoj cijeni što rezultira dobitkom/gubitkom na datum inicijalnog priznavanja. U tom slučaju društva su suočena s dilemom računovodstvenog evidentiranja navedenog gubitka/dobitka.

Treba li navedeni iznos knjižiti jednokratno ili razgraničiti tijekom životnog vijeka financijskog instrumenta?

Prema dosadašnjim analizama, ukoliko se izračunata fer vrijednost temelji na ulaznim podacima 1. razine (eng. „Level 1 input“), tada se razlika obračunava jednokratno na teret dobiti/gubitka, a u svim ostalim slučajevima, navedenu razliku potrebno je razgraničiti tijekom životnog vijeka financijskog instrumenta.

Je li Vam ovo bilo korisno?