Novosti

Računovodstvene novosti

Listopad 2015.

Nacrt novog kontnog plana

Na web stranicama Ministarstva financija i Odbora za standarde financijskog izvješćivanja (http://www.mfin.hr i http://www.osfi.hr) objavljen je nacrt novog kontnog plana, sukladno članku 11.Zakona o računovodstvu (NN 78/15) jedinstveni okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u Narodnim novinama.

Odbor za standarde je izradio nacrt ,te otvara javnu raspravu o tome.
Prijedloge i primjedbe na nacrt kontnog plana mogu se dostaviti najkasnije do 18. listopada 2015. godine na adresu elektroničke pošte: info@osfi.hr.

 

Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
 

Objavljene su nove izmjene koje stupaju na snagu od 1. listopada 2015.
Izmjenama navedenog Pravilnika, uvode se NOVI obrasci vezani za isplaćenu i neisplaćenu plaću te za isplaćenu i neisplaćenu otpremninu. Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama 102/15.

Izvor www.nn.hr broj 102/15


Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
 

U Narodnim novinama br. 96/15. objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (dalje: novi Pravilnik) sukladno odredbi čl. 44. st. 3. novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15.). Novi Pravilnik primjenjuje se za godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

Novim Pravilnikom uslijedile su slijedeće promjene:

 • Proširen je sadržaj bilance u dijelu koji se odnosi na potraživanja i obveze prema poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima.
 • Propisana je nova pozicija u kapitalu – rezerve fer vrijednosti koju čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje.
 • Proširena je struktura obveza za rezerviranja koja sada slijedi porezne propise
 • U računu dobiti i gubitka ukida se pozicija ostalih - izvanrednih prihoda i rashoda te će se isti prema novoj strukturi iskazivati u okviru ostalih poslovnih prihoda i ostalih poslovnih rashoda.
 • Također u strukturi prihoda i rashoda su propisane posebne pozicije za transakcije s poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima.
 • Izvještaj o novčanom toku- u manjoj su mjeri izmijenjene i dopunjene pozicije koje se odnose na investicijske aktivnosti.

Izvor www.nn.hr broj 96/15

 

Objavljeni izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
 

U narodnim novinama broj 86/15 objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2016. godine i nadalje sastavljaju se i prezentiraju u skladu s izmijenjenim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Dana 1. siječnja 2016. godine prestaje važiti Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, br. 30/2008, 4/2009, 58/2011 i 140/2011).

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016., a završavaju nakon 1. siječnja 2016., sastavit će se i prezentirati u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi do 1. siječnja 2016.

Izdvajamo slijedeće promjene:

 • U novim HSFI-ima izmijenjene su definicije određenih računovodstvenih pojmova koji se odnose na povezane osobe, konsolidaciju i sl. kako bi se uskladile s novom Direktivom 2013/34/EU.
 • Uveden je novi termin - rezerve fer vrijednosti koje čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje.
 • Ukinuta je i kategorija izvanrednih prihoda i rashoda, te će se isti prema novim zahtjevima evidentirati kao ostali poslovni prihodi i ostali poslovni rashodi.
 • Izmijenjen je i dopunjen HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji

Izvor www.nn.hr broj 86/15


Zatezna kamata od 1. kolovoza je 10,14%
 

Hrvatska narodna banka 1. kolovoza 2015. objavila je prosječnu kamatnu stopu na stanje kredita odobrenih
na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 1. studenog
2014. do 30. travnja 2015., a koja se primjenjuje za određivanje zatezne kamate od 1. kolovoza do 31. prosinca
2015. u Nar. nov., br. 85. do 1. kolovoza 2015. Referentna kamatna stopa utvrđena je u visini 5,14 %.

 • za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava, s dosadašnjih
  15 % (7 + 8) zatezna kamata smanjuje se na 10,14 %, tj. 5,14 % +5, (čl. 29. st. 2. ZOO-a)
 • za poslovne transakcije između poduzetnika i poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog
  prava (kad je osoba javnog prava dužnik), sa sadašnjih 12,14 % na 10,14 %, tj. 5,14 % +5 (čl.12.a ZFPiPN-a)
 • za ostale odnose prema Zakonu o obveznim odnosima koji nisu trgovački ugovori i ugovori između trgovaca i osoba javnog prava, npr. Kad jedna strana ugovora nije trgovac nego npr. građanin, ili izvan ugovorni odnosi kao što je npr. porezno-pravni odnos između poreznog dužnika i poreznog tijela, sa sadašnjih 112% na 8,14%
  tj. 5,14% +3.

Izvor www.nn.hr broj 85/2015

 

Obveza dostave statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
 

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine, propisana je obveza sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga. Izvješće se dostavlja elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 koji je sastavni dio Pravilnika.

Prvo statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavit će se za stanje potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, a koja ne budu naplaćena do 31. siječnja 2016. godine. Ovo izvješće porezni su obveznici dužni dostaviti Poreznoj upravi na Obrascu OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godini.

 1. U 2016. godini obveznici PDV-a statistička izvješća dostavljat će Poreznoj upravi elektroničkim putem u sljedećim rokovima:

  do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
 2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
 3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
 4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

Izvor www.nn.hr broj 78/15

Novi Zakon o računovodstvu

U Narodnim novinama br.78/15 objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog Zakona primjenjivat će se od 01.siječnja 2016.godine osim odredaba koje se odnose na licenciranje računovođa koje će se primjenjivati od 01.siječnja 2018.

Novi ZOR u članku 5.uz postojeće kategorije poduzetnika: male, srednje i velike poduzetnike uvodi novu kategoriju poduzetnika – mikro poduzetnici.

Kriterij za klasifikaciju poduzetnika prema novom ZOR-u:

Opis MIKRO PODUZETNICI
(ako ne prelaze dva od tri kriterija)
MALI PODUZETNICI
(ako ne prelaze dva od tri kriterija)
SREDNJI PODUZETNICI
(ako ne prelaze dva od tri kriterija)
VELIKI PODUZETNICI
(ako ne prelaze dva od tri kriterija)
Ukupna aktiva 2.600.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Prihod 5.200.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Prosječan broj
radnika tokom godine
10 50 250 250


Novi ZOR po prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu uvodi licenciranje pravnih ili fizičkih osoba zaduženih za obavljanje računovodstvenih poslova, no za samu provedbu licenciranja biti će donesen posebni zakon. Navedeno je propisano u članku 7.stavak 4.novog ZOR-a koji stupa na snagu 01.siječnja 2018.godine.

Novi ZOR propisuje i obvezan sadržaj knjigovodstvene isprave, članak 8.stavak 3,što nije bio slučaj u postojećem Zakonu. Bitna promjena se odnosi na oznaku konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena, osim ako se takva oznaka ne kreira automatski primjenom softvera.

Ukida se i obveza potpisivanja računa, pri čemu ovlaštena osoba za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i uredna te da ima potreban sadržaj. Iznimno od navedenoga članak 9.stavak 3.novog ZOR-a propisano je da račun koji služi kao knjigovodstvena isprava, a koji je izdao poduzetnik, ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te ako sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.

Člankom 11.stavak 1 novog ZOR-a propisuje se jedinstveni računski plan za poduzetnike.
Produljuju se rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, članak 10.stavak 2.- isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje 11 godina ( prema sadašnjem zakonu rok je bio 7 godina).Rok je usklađen s odredbama Općeg poreznog zakona(NN 147/08,26/15) prema kojem se iste čuvaju 10 godina od početka zastare.

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Mali poduzetnici i dalje su obvezni sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća. Istu obvezu imaju i mikro poduzetnici. Srednji poduzetnici uz navedene izvještaje i dalje su obavezni sastavljati izvještaj o novčanim tijekovima i izvještaj o promjenama kapitala. Veliki poduzetnici odnosno obveznici MSFI-ja uz navedeno sastavljaju još i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

Za društva u likvidaciji se propisuje sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od dana pokretanja postupka likvidacije do datuma završetka postupka likvidacije, te se očekuje i donošenje posebnih HSFI-a koji bi trebali definirati računovodstveno praćenje poslovnih događaja koji prethode brisanju tih društava iz sudskog registra.

Novim ZOR-om usklađeni su rokovi za predaju godišnjih financijskih izvješća, članak 30.stavak 5. propisani rok iznosi četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za predaju godišnjih financijskih izvješća za potrebe javne objave i godišnje statistike (članak 32.), za prethodnu kalendarsku godinu, čime se izjednačio sa datumom predaje godišnjeg izvještaja o Porezu na dobit (PD).

Rok za predaju konsolidiranih godišnjih izvještaja ostao je i dalje devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Rok za predaju godišnjih financijskih izvješća kod statusnih promjena, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja ostao je i dalje devedeset dana.

Konsolidirane financijske izvještaje, prema novom zakonu i dalje trebaju sastavljati poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo. U članku 23.novog ZOR-a propisana je nova definicija matičnog društva koja je mnogo šira u odnosu na postojeću definiciju.

Izvor www.nn.hr broj 78/15

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija –Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku – Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora 

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?