O nama

Računovodstvene usluge i obračun plaća

Pružamo računovodstvene usluge za tvrtke, s izradom svih popratnih izvještaja.

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Bilo da ste mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik u domaćem ili stranom vlasništvu, uvijek se možete pouzdati u naš stručni tim, koji će Vam u svakom trenutku pružiti pravodobne, pravovaljane i točne informacije u skladu sa svim zakonskim propisima.

Direktnom komunikacijom koju ostvarujemo sa klijentima, uvijek smo na raspolaganju savjetima i podrškom, te bez obzira na složenost i problematiku Vaših upita, uvijek ćemo pružiti stručne i provjerene odgovore. Našim klijentima pružamo:

Implementacija računovodstvenih procesa

Vršimo usluge implementacije računovodstvenih procesa kod nas ili kod klijenta, zavisno o zahtjevima i potrebama naših klijenata:

 • Implementacija knjigovodstvenog procesa:

- poslovnih knjiga - glavna knjiga i dnevnik

- priprema računskog plana

- porezne evidencije

- pomoćne evidencije

 • Implementacija troškovnog računovodstva
 • Implementacija procesa obračuna plaća
 • Implementacija u računovodstvenim sustavima
 • Preuzimanje računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka
Usluge registracije prema nadležnim institucijama
 • Prijava u sustav poreznih obveznika poreza na dobit (PD)
 • Prijava u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV)
 • Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Certifikati za e-FINA i e-Porezna
 • Prijava i slanje u Hrvatsku narodnu banku inozemnih vlasničkih ulaganja u Republiku Hrvatsku (IU-IP obrazac)
Dodatne računovodstvene usluge
 • Računovodstveno savjetovanje klijenata vezano za ispravno evidentiranje poslovnih promjena
 • Pregled poreznih evidencija
 • Asistiranje prilikom revizije
 • Ustupanje stručnih djelatnika na zahtjev klijenta
 • Izrada ili pomoć pri izradi godišnjih financijskih izvješća
 • Izrada i slanje propisanih evidencija u Hrvatsku narodnu banku
  (INOK, platna bilanca, KDZO i sl.)
Knjigovodstvene usluge

Sve knjigovodstvene usluge obavljamo u skladu sa zakonima i propisima, Hrvatskim računovodstvenim standardima, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, računovodstvenim politikama klijenta te ostalim propisanim zakonskim regulativama.
Naše knjigovodstvene usluge obuhvaćaju :

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga
 • Pomoćne evidencije: registar dugotrajne imovine, blagajna i ostale pomoćne knjige po potrebi i na zahtjev
 • Porezne evidencije: knjiga ulaznih računa , knjiga izlaznih računa, nadzorne knjige
 • Izvještaji: salda konta dobavljača, salda konta kupaca, analitike plaća radnika, analitike po mjestima troška i ostale evidencije na zahtjev
 • izrada računovodstvenih politika
Izvještaji za potrebe uprave

Prema potrebama naših klijenata kreiramo mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje u standardnim formatima ili u izvještajnom formatu klijenta (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, konsolidirana izvješća, izvještaj o troškovima, otvorene stavke kupaca i dobavljača i sl.), kao i sve druge vrste izvještaja ovisno o Vašim potrebama i zahtjevima.

Obračun PDV- a
 • Vođenje svih zakonom propisanih evidencija
 • Kontrola svih ulaznih i izlaznih računa sa poreznim knjigama i računima glavne knjige
 • Usklađivanje potraživanja i dugovanja sa Poreznom upravom
 • Izrada i slanje porezno propisanih obrasca ( PDV, ZP, PDV-S, PPO,INO PPO, Obrazac PZ 42 i 63 i PPN)
 • Kontakti sa Poreznom upravom
Usluge obračuna plaće
 • Obračun plaće /ugovora o dijelu/autorski honorar/izaslani radnici
 • Formiranje rekapitulacije i isplatnih listi
 • Izrada i slanje JOPPD obrasca
 • Unos platnih naloga za isplatu plaća, poreza i doprinosa
 • Priprema svih propisanih izvještaja
 • Obračun i knjiženje putnih naloga i prijava na Poreznu upravu
Usluge sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja
 • Godišnji financijski izvještaj -Račun dobiti i gubitka
 • Godišnji financijski izvještaj - Bilanca
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluka o utvrđenju financijskih izvještaja i odluka o raspodijeli dobiti/gubitka
 • Prijava poreza na dobit
 • Godišnji statistički izvještaj
 • Konsolidirana izvješća

OBRAČUN PLAĆE

U području obračuna plaća, možemo vam ponuditi individualne savjete o svim pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, socijalno i mirovinsko osiguranje te radno pravo. Kako je ovo područje predmet stalnih zakonskih izmjena, bitno je imati savjesnog i ažurnog partnera. Čuvanje povjerljivih osobnih podataka, priprema i arhiviranje podataka o zaposlenicima je naš prioritet, te ovisi o Vašim specifičnostima i potrebama.

Za potrebe Vaše uprave i managementa radimo izvješća i analize ukupnih troškova plaća i probne izračune koji mogu biti temelj za donošenje poslovnih odluka. U području obračuna plaća pružamo:

Poslovni procesi implementacije za obračun plaća
 • Uvodni sastanci
 • Implementacija matične baze podataka zaposlenika i unos podataka
 • Preuzimanje podataka o plaćama iz prethodnih razdoblja
Usluge obračuna plaća
 • Prikupljanje i obrada podataka za obračun plaća
 • Obračun plaća
 • Obračun obustava, plaća u naravi, stimulacija, bonusa ,obračun rada noću, nedjeljom, prekovremeni rad, bolovanje, državni praznici, blagdani, godišnji odmor, manjkovi, prijevoz i topli obrok
 • Obračun i evidencija neoporezivih primitaka : božićnica, uskrsnica, regres i otpremnina
 • Izrada zakonski propisanih evidencija
 • Priprema temeljnica plaće za knjiženje u glavnoj knjizi
 • Izrada naloga za isplatu plaća, doprinosa poreza i prireza
 • Izrada i slanje JOPPD obrasca na Poreznu upravu
 • Kontakti i usklade s Poreznom upravom , računovodstvom klijenta
 • Praćenje svih zakonskih promjena i njihova primjena
 • Godišnji obračun poreza i prireza
Dodatne usluge obračuna plaća/naknada
 • Obračun plaća za izaslane radnike
 • Obračun autorskog honorara
 • Obračun ugovora o djelu
 • Obračun troškova bolovanja na teret HZZO-a
 • Obračun putnih naloga i prijava na Poreznu upravu
 • Izrada poreznih prijava za zaposlenike – obrazac DOH
Kadrovske usluge obračuna plaća
 • Isporuka i slanje isplatnih listića ( na adresu društva, na adresu zaposlenika poštom,
  e-mailom i sl.)
 • Arhiviranje dokumentacije u skladu sa zakonom prema potrebama i zahtjevima klijenta
 • Prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO
 • Potvrde zaposlenicima potrebne za financijske institucije , dječji doplatak, vrtić i slično

Dinamično poslovno okruženje zahtijeva fleksibilne resurse i optimalne poslovne procese. Stoga se, sve više tvrtki i organizacija u području knjigovodstva, računovodstva, kontrolinga i obračuna plaća oslanja na stručnost naših djelatnika.

Je li Vam ovo bilo korisno?