Novosti

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

EU novosti, travanj 2013.


Sabor je na sjednici održanoj 19. travnja donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama („Zakon“). Zakon stupa na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Zakonom se, između ostalog, stvara osnova za podzakonski akt kojim će se definirati primici radnika u kreditnim institucijama, a sa svrhom usklađivanja sa Direktivom 2010/76/EU („Direktiva“).

Navedenom Direktivom se propisuje da kreditne institucije moraju imati politiku primitaka, koja je u skladu sa dugoročnim ciljevima kreditne institucije. Primici radnika trebaju biti definirani u fiksnom i varijabilnom iznosu, s tim da varijabilni dio treba biti vezan za ocjenu rezultata radnika i poslovne rezultate kreditne institucije. Značajan udio varijabilnog dijela primitaka treba biti isplaćen u obliku financijskih instrumenata. Također, isplata 40 do 60% varijabilnog primitka treba biti odgođena, sa razdobljem odgode od 3 do 5 godina.

Vezano uz definiranje primitaka radnika, Zakonom se uvode sljedeće obveze:

  • Nadzorni odbor kreditne institucije da mora osnovati odbor za primitke, koji će se sastojati od članova nadzornog odbora.
  • Kreditne institucije mora uspostaviti i provoditi politiku primitaka koja je u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima i koje promiču odgovarajuće i učinkovito upravljanje rizicima.
  • Kreditna institucija ne smije isplaćivati varijabilne primitke protivno odredbama Zakona, podzakonskih akata ili politika i procedura kreditne institucije.

Uz navedeno, Hrvatska narodna banka može pobliže propisati pravila, postupke i kriterije u vezi s politikama primitaka, odnosno HNB može donijeti podzakonski akt kojim se pobliže propisuje način uspostave politike primitaka u kreditnim institucijama.


Kao sljedeći korak očekuje se objava Odluke o primicima radnika HNB-a (podzakonskog akta) kojom će se pobliže definirati kako uspostaviti politiku primitaka kreditnih institucija.


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?