Novosti

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Otvoreni poziv

EU novosti, srpanj 2019.

EU fondovi

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.'' kojim će se financirati aktivnosti kojima imaju za cilj rast postojećih društvenih poduzeća/poduzetnika kroz jačanje njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava financirat će i one subjekte koji će kroz projekt započeti svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Cilj ovog Poziva jest ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Ukupna alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 100.010.000,00 HRK, dok stopa sufinanciranja iznosi 100% prihvatljivih troškova, bespovratno.  

Ukupna alokacija je podijeljena po skupinama na sljedeći način:

SKUPINA PRIJAVITELJA

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA  

NAJNIŽA VRIJEDNOST BESPOVRATNIH SREDSTAVA

NAJVIŠA VRIJEDNOST BESPOVRATNIH SREDSTAVA

SKUPINA 1

26.010.000,00 kuna

500.000,00 kuna

2.000.000,00 kuna

SKUPINA 2

74.000.000,00 kuna

400.000,00 kuna

1.200.000,00 kuna

Projektne prijave zaprimaju se od 21. svibnja 2019. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Tko može sudjelovati

Prihvatljivi prijavitelji podijeljeni su u dvije skupine.

Skupina 1
Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

U skupinu 1. ulaze društveni poduzetnici/društvena poduzeća, zaposlenici u društvenim poduzećima, nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju, radnik u izrazito nepovoljnom položaju, nezaposlene osobe s invaliditetom.

Skupina 2
Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

U skupinu 2. ulaze trgovačka društva, udruge, zadruge, zaposlenici u organizaciji Prijavitelja i ako je primjenjivo Partnera, nezaposleni, pripadnici ranjivih skupina (žene, hrvatski branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i dr.).  

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti za Skupinu 1:

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;
 3. Nova zapošljavanja u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima ;
 4. Sudjelovanje na sajmovima/izložbama;
 5. Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga;
 6. Promidžba i vidljivost.

Prihvatljive aktivnosti za Skupinu 2:

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti - izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika;
 3. Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja i ako je primjenjivo, Partnera za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti, izobrazba zaposlenika/nezaposlenih članova o poslovanju i razvoju društvenog poduzetništva te o proizvodima i uslugama na kojima se temelji poslovanje i razvoj;
 4. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti (obavljanje svih vrsta gospodarskih djelatnosti temeljeno na društveno poduzetničkim načelima koje obuhvaćaju i aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici te ulaganje u nabavu opreme, sirovina i repromaterijala i/ili ulaganje u poslovni prostor u svrhu provođenja projektnih aktivnosti; marketinške aktivnosti vezane za proizvode i usluge proizvedene u sklopu projekta; novo zapošljavanje pripadnika ciljane skupine i/ili troškovi plaća zaposlenika Prijavitelja i ako je primjenjivo, Partnera na provedbi navedene aktivnosti za vrijeme trajanja projekta s naglaskom da ukupni troškovi njihovih plaća ne smiju biti veći od 50% ukupnog iznosa projekta).
 5. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj (marketinške aktivnosti vezane za proizvode i usluge proizvedene u sklopu projekta, organizacija i sudjelovanje na konferencijama o temama koje su relevantne za društveno poduzetništvo, organizacija i sudjelovanje na sajmovima/izložbama, umrežavanje dionika, zagovaračke aktivnosti o konceptu društvenog poduzetništva, sastanci s dionicima koji bi transformirali svoje poslovanje na koncept društvenog poduzetništvu, prijenos znanja između društvenih poduzetnika, informiranje o postojećim potpornim institucijama za poduzetnike).
 6. Promidžba i vidljivost.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za Skupinu 1 su:

 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova;
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima;
 • Potpore za usavršavanje;
 • Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće;
 • Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće;
 • Potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom.

Prihvatljivi troškovi za Skupinu 2 su:

 • Troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu (ali unutar Europske unije) za ciljane skupine koje sudjeluju u projektnim aktivnostima (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica);
 • Troškovi nabave opreme nužne za sudjelovanje ciljnih skupina u projektnim aktivnostima (detalji navedeni pod točkom 4.3.3);
 • Usluge izobrazbe i osposobljavanja;
 • Usluge prevođenja;
 • Usluge provedbe programa/radionica za ciljane skupine;
 • Troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti u projektu;
 • Catering (ako je povezano s organizacijom projektnih aktivnosti);
 • Troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.);
 • Materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge);
 • Troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
 • Priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava;
 • Uspostava i održavanje internetskih stranica;
 • Troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;
 • Marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.;
 • Troškovi promocije proizvoda i usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.).

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).

Kontakti:

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

Je li Vam ovo bilo korisno?