Deloitteova istraživanja

Kako umjetna inteligencija mijenja financijski ekosustav

Novi način pružanja financijskih usluga

S obzirom na to da umjetna inteligencija (UI) znatno mijenja tradicionalne modele poslovanja financijskih institucija, kao i strateške prioritete i dinamiku tržišnog natjecanja u ekosustavu financijskih usluga, postavlja se pitanje na koji način financijske institucije mogu prigrliti UI i pripremiti se za budućnost.

Umjetna inteligencija i strojevi

Vanja Vlak, Deloitteov partner o umjetnoj inteligenciji za Privredni.hr.

U okviru najnovijeg izvješća koje su izradili Svjetski gospodarski forum i Deloitte Global, Novi način pružanja financijskih usluga: kako umjetna inteligencija mijenja financijski ekosustav, proučen je strateški, operativni, regulatorni i društveni utjecaj UI-ja na industriju financijskih usluga kako bi se pružili pravi odgovori na pitanja o kojima se prethodno senzacionalistički raspravljalo te kako bi se industriji pomoglo da se okrene budućnosti.

U izvješću je utvrđeno da umjetna inteligencija mijenja način pružanja financijskih usluga, utječe na slabljenje poveznica među sastavnim dijelovima službenih financijskih institucija i otvara vrata potpuno novim modelima poslovanja.

U izvješću je istaknuto devet ključnih nalaza koji opisuju predmetni utjecaj.

 • Troškovni centri postaju profitni centri: institucije će pretvoriti postupke pozadinskog ureda koji se služi UI-jem u vanjske usluge, čime će se ubrzati stopa poboljšanja kapaciteta te primorati ostale na služenje predmetnim kapacitetima kako ne bi zaostali za postojećim praksama.
 • Nova borba za odanost klijenata: s obzirom na to da dosadašnje metode razlikovanja polagano nestaju, UI institucijama nudi priliku da izbjegnu cjenovno natjecanje koje podrazumijeva drastično snižavanje cijena te uspostave nove načine za izdvajanje i razlikovanje u očima klijenata.
 • Autonomne financijske usluge: buduća iskustva klijenata temeljit će se na UI-ju, koji će automatizirati veliki dio financijskog života klijenata i poboljšati njihove financijske rezultate.
 • Grupna rješenja za zajedničke probleme: rješenja utemeljena na suradnji i zajedničkim skupovima podataka znatno će utjecati na točnost, pravodobnost i uspješnost funkcija koje se ne odnose na tržišno natjecanje te na taj način dovesti do uspješnog međudjelovanja u operacijama i povećanja sigurnosti financijskog sustava.
 • Podijeljenost tržišne strukture: s obzirom na to da UI smanjuje troškove pretraživanja i usporedbe za klijente, postojeće strukture doseći će ekstremne tržišne vrijednosti, povećati povrat za velike igrače te stvoriti nove prilike za usko usmjerene i agilne inovatore.
 • Nestalna udruženja radi podataka: u ekosustavu u kojem se svaka institucija bori za raznovrsnost podataka, upravljanje partnerstvima s konkurentima i mogućim konkurentima bit će od velikog značaja, ali i obilježeno strateškim i operativnim rizicima.
 • Ovlasti zakonodavaca u području podataka: propisi kojima se uređuje privatnost i prenosivost podataka oblikovat će relativnu sposobnost financijskih i nefinancijskih institucija za uvođenje UI-ja te će na taj način postati jednako važni za tržišni položaj tvrtki koliko i tradicionalni propisi.
 • Pronalazak uravnoteženog pristupa talentu: preobrazba talenata bit će najveća prepreka institucijama za uvođenje UI-ja jer će ugroziti tržišni položaj tvrtki i zemljopisnih područja koja ne uspiju učinkovito preobraziti talent s obzirom na tehnologiju.
 • Nove etičke dileme: u slučaju UI-ja bit će potrebno zajedničko preispitivanje načela i tehnika nadzora kako bi se riješila etička i regulatorna pitanja koja umanjuju spremnost institucija na uvođenje UI-ja u mjeri koja bi više preobrazila postojeće kapacitete.

U izvješću su opisane ključne strategije utemeljene na UI-ju potkrijepljene primjerima iz stvarnog života te su izdvojeni ključni izazovi i pitanja s kojima se suočava industrija i širi ekosustav.

Pogledajte zajedničko izvješće Deloittea i Svjetskog gospodarskog foruma
Pogledajte zajedničko izvješće Deloittea i Svjetskog gospodarskog foruma

World Economic Forum (Forum) and Deloitte Global’s latest report studies the strategic, operational, regulatory, and societal implications of AI on the financial services industry to elucidate previously sensationalized debates and help the industry look forward.

The report finds that artificial intelligence is changing the physics of financial services, weakening the bonds that have held together the component parts of incumbent financial institutions and opening the door to entirely new operating models.

The report highlights nine key findings that describe the impact.

 • From cost center to profit center: Institutions will turn AI-enabled back-office operations into external services, both accelerating the rate at which these capabilities improve and necessitating others to become consumers of those capabilities to avoid falling behind
 • A new battlefield for customer loyalty: As past methods of differentiation erode, AI presents an opportunity for institutions to escape a "race to the bottom" in price competition by introducing new ways to distinguish themselves to customers
 • Self-driving finance: Future customer experiences will be centered around AI, which automates much of customers’ financial lives and improves their financial outcomes
 • Collective solutions for shared problems: Collaborative solutions built on shared datasets will radically increase the accuracy, timeliness, and performance of non-competitive functions, creating mutual efficiencies in operations and improving the safety of the financial system
 • Bifurcation of market structure: As AI reduces search and comparison costs for customers, firm structures will be pushed to market extremes, amplifying the returns for large-scale players and creating new opportunities for niche and agile innovators
 • Uneasy data alliances: In an ecosystem where every institution is vying for diversity of data, managing partnerships with competitors and potential competitors will be critical but fraught with strategic and operational risks
 • The power of data regulators: Regulations governing the privacy and portability of data will shape the relative ability of financial and non-financial institutions to deploy AI, thus becoming as important as traditional regulations to the competitive positioning of firms 
 • Finding a balanced approach to talent: Talent transformation will be the most challenging speed limit on institutions’ implementations of AI, putting at risk the competitive positioning of firms and geographies that fail to effectively transition talent alongside technology
 • New ethical dilemmas: AI will necessitate a collaborative re-examination of principles and supervisory techniques to address the ethical gray areas and regulatory uncertainties that reduce institutions’ willingness to adopt more transformative AI capabilities

The report describes key AI-enabled strategies that are substantiated with real world examples, as well as identifies core institutional and broader ecosystem challenges and uncertainties that need to be addressed. 

Read the report to learn how AI can transform your business.

View the report from the World Economic Forum

The new physics of financial services

Je li Vam ovo bilo korisno?