Novosti

Novosti u financijskoj industriji, siječanj 2017.

Kapital i ispitivanje otpornosti na stres - Likvidnost - Upravljanje i ovladavanje rizicima, uključujući naknade za rad - Kodeks poslovanja, uključujući Direktivu o tržištima financijskih instrumenata...

Ovo je Deloitteov newsletter s najvažnijim vijestima iz financijskog svijeta za posljednji kvartal 2016. godine. Deloitte će, putem newslettera, periodično objavljivati novosti od strane ključnih europskih nadzornih i regulatornih tijela te novosti iz područja kapitalnih zahtjeva, likvidnost, upravljanje rizicima, računovodstvenih standarda i regulative Europske unije.

Kapital i ispitivanje otpornosti na stres

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dalo je preporuku o prilagodbi okvira Unije izmjenama standarda Bazelskoga odbora za nadzor banaka (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) u dijelu koji se odnosi na okvir velikih izloženosti iz Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR).
EBA je također objavila drugo izvješće o praćenju instrumenata dodatnog osnovnog kapitala (Additional Tier 1, AT1) i konačnu verziju normiranih uvjeta za izdavanje instrumenata ove vrste.

Europska komisija objavila je delegiranu uredbu kojom su utvrđene norme za ocjenjivanje internih pristupa izračunavanju kapitalnih zahtjeva prema Direktivi o kapitalnim zahtjevima IV.
Bazelski odbor za nadzor banaka objavio je analizu u kojoj navodi nekoliko razloga u prilog uvođenju prijelaznih mehanizama prije uvođenja modela očekivanih kreditnih gubitaka.
Također, objavio je dokument za raspravu s prijedlozima načina pristupa rezerviranjima prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9 („MSFI 9“) u kontekstu regulatornog kapitala.

Bazelski odbor za nadzor banaka naveo je da bi banke trebale iz svog dopunskog kapitala, tj. kapitala drugoga reda (Tier 2) izuzeti instrumente koji imaju kapacitet za potpunu apsorpciju gubitaka (eng. Total Loss Absorbing Capacity, TLAC) da bi na taj način ograničile utjecaj „zaraze“ (eng. „contagion effect“), odnosno preuzimanja gubitaka na strani ulagača.

Likvidnost

Europski odbor za sistemske rizike (The European Systematic Risk Board, ESRB) objavio je rezultate analize likvidnosti i održavanja tržišta (eng. market making) u Europi.

Upravljanje i ovladavanje rizicima, uključujući naknade za rad

EBA je objavila revidirane smjernice za unutarnje upravljanje ističući načelo poznavanja vlastitog ustroja, što znači da bi više rukovodstvo trebalo „potpuno poznavati i razumjeti“ organizaciju, kao i operativni ustroj poduzeća.

Kodeks poslovanja, uključujući Direktivu o tržištima financijskih instrumenata

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je konačnu verziju smjernica o izvješćivanju o transakcijama i čuvanju evidencija prema Direktivi o tržištima financijskih instrumenata II (eng. MiFID II), odnosno Uredbi o tržištima financijskih instrumenata koje su davale naputke u vezi s točno određenim zakonskim odredbama.

ESMA je također dovršila nacrt tehničkog standarda o sustavu elektroničkog trgovanja nevlasničkim instrumentima prema Direktivi o tržištima financijskih instrumenata II.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je ocjenu inter pares (tzv. peer review) Izjave o načelima investicijske politike (eng. the Statement of Investment Policy Principles, SIPP) za institucije obveznog mirovinskog osiguranja (eng. Institutions for Occupational Retirement Provision, IORPs).

Krizni menadžment, uključujući odluke o sanaciji, sistemski važne tvrtke i kontinuitet poslovanja

EBA je preporučila način na koji bi trebalo odrediti ciljne nacionalne odluke o financijskim aranžmanima prema Direktivi o oporavku i sanaciji banaka.

Regulatorni opseg

Jedna od najvažnijih promjena Delegirane uredbe Komisije o graničnim kriterijima za izvedenice izvan sustava poravnanja (eng. Delegated Regulation on margin requirements for non-cleared derivatives) je odluka o neprimjeni koncentracijskih ograničenja na investicijska društva koja prijave mirovinski fondovi, što je suprotno preporukama europskih nadzornih tijela. Europska komisija donijela je i Delegiranu uredbu o minimalnom sadržaju podataka koje prema Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta treba prijaviti trgovinskom repozitoriju.

ESMA je objavila izvješće o „bankarstvu u sjeni“ (eng. „shadow banking“), transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, polugama i procikličnosti na financijskim tržištima Unije.

Domaća i međunarodna regulatorna arhitektura

EBA, ESMA, EIOPA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela objavile su svoje programe rada za 2017. godinu u kojima su istaknuli glavna žarišna područja i glavne strateške prioritete. Uz to, Europska komisija je u svom Planu rada za 2017. godinu definirala nekoliko sektora, dok je ESRB dao preporuku o osnivanju jedinstvene procedure za aktiviranje makroprudencijalnih mehanizama Unije.

Objavljivanje, vrednovanje i obračunavanje

ESMA i Zaklada MSFI-ja (eng. IFRS Foundation) najavile su objavljivanje dopunjenog skupa protokola prema kojima bi te dvije organizacije produbile svoju suradnju u izradi Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, uključujući potporu njihovoj dosljednoj primjeni u cijeloj Europskoj uniji, kao i otkrivanje problema u njihovoj primjeni.

ESMA je u svom godišnjem obraćanju javnosti istaknula konzistentnost, visoku kvalitetu prikaza rezultata poslovanja, precizno razlikovanje instrumenata koji nalažu primjenu određene razine prosudbe te pripreme za značajne promjene računovodstvenih standarda koje predstoje, među kojima su MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16.

Kaznena djela u financijskom poslovanju

Europska komisija je svojim detaljnim planom provedbe za uvođenje direktive o kriminalizaciji pranja novca prikazala dvije mogućnosti politika o kojima namjerava pokrenuti konzultacije.

MSFI 9 na snazi od 1. siječnja 2018. godine

Europska komisija donijela je 22. studenoga 2016. godine odluku o primjeni Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 „Financijski instrumenti“, čime je zaključeno dvogodišnje razdoblje u kojem se odlučivalo o datumu stupanja MSFI-ja 9 na snagu u Europskoj uniji.

Izvješće Europskoga nadzornoga tijela za bankarstvo (EBA) o ocjeni utjecaja MSFI-ja 9

Izvješće je obuhvatilo 58 institucija iz 20 zemalja Unije ukupne aktive u rasponu od 10 milijardi do 2 bilijuna eura. Izvješće se sastoji od kvalitativne ocjene i kvantitativne ocjene. U dijelu koji se odnosi na kvalitativnu ocjenu banke su odgovarale na 34 pitanja, a dio koji se odnosio na kvantitativnu ocjenu sadržavao je i procjenu nekih stavki iz financijskih izvještaja te pokazatelja adekvatnosti kapitala na referentni datum, odnosno 31. prosinca 2015. godine.

Direktiva o kapitalnim zahtjevima (CRD), Uredba o kapitalnim zahtjevima (CRR II), prerada i izmjene Direktive o oporavku i sanaciji banaka

Bankarskom sektoru unije predstoje izmjene Direktive i Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRD V i CRR II), uključujući izmjene Direktive o oporavku i sanaciji banaka (BRRD) za koje se može reći da će u idućem desetljeću dovesti do znatnih promjena u regulativi.

Stojimo na raspolaganju za sve Vaše upite i slobodni ste obratiti se našim glavnim kontaktima.

Kontakti:

Juraj Moravek
Revizija i savjetovanje
Deloitte d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2351 900
Mob: + 385 (0) 91 2306 091
jmoravek@deloittece.com

Rado Bekeš
Poslovno savjetovanje
Deloitte d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2351 900
Mob: + 385 (0) 99 3937 099
rbekes@deloittece.com

Tihana Bažant
Revizija i savjetovanje
Deloitte d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2351 900
Mob: + 385 (0) 91 1410 091
tibazant@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?