Novosti

Tzv. „Quick Fixes“ u zajedničkom sustavu oporezivanja PDV-om

PDV aktualno  

Porezne novosti, prosinac 2019.

Poslujete s EU? Znate li za nadolazeće promjene? Jeste li spremni?

U sklopu akcijskog plana Europske Komisije za PDV, nova pravila, tzv. „Quick Fixes“ u vezi s poslovanjem unutar EU stupaju na snagu od 1. siječnja 2020. godine.

„Quick Fixes“ obuhvaćaju sljedeće:

  1. PDV ID broj kupca kao obvezni element pri primjeni oslobođenja u isporukama unutar EU
  2. Dokaze za primjenu oslobođenja u isporukama unutar EU
  3. Tretman vezan uz tzv. „call-off“ pojednostavnjenje
  4. Isporuke u nizu

Društva koja su uključena u isporuku dobara unutar EU-a trebala bi razmotriti mogući utjecaj „Quick Fixes“ na njihovo poslovanje, kako bi umanjila rizike PDV-a (npr. dodatne PDV obveze, obveze registracije i izvještavanja) i iskoristile priliku koje se pružaju primjenom novih promjena (npr. standardizacija i poboljšanje unutarnjih kontrola).

Navedeno je posebno relevantno uzimajući u obzir da je PDV sustav strogo formalan te da je za ostvarenje prava i obveza iz tog sustava nužno udovoljiti i formalnim zahtjevima istoga. Porezna uprava je navedeno demonstrirala u nizu poreznih nadzora gdje je i nehotične pogreške poreznih obveznika kod prijavljivanja transakcija u PDV prijavama te osiguranja dokaza za iste rigorozno kažnjavala kroz naknadne obračune porezne obveze. Svaka se pogreška tako može pokazati vrlo skupom, pa je preporuka poduzetnicima poduzeti sve radnje i mjere kako bi se iste izbjegle ili na vrijeme otklonile.  

   

Quick Fix 1- PDV ID broj kupca kao obavezni zahtjev za primjenu oslobođenja pri isporuci u EU

U ovom je trenutku važeći PDV ID broj kupca je samo formalni zahtjev za primjenu oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU. U kontekstu nedavnih presuda Europskog suda koje u načelu predviđaju da porezni obveznik mora zadovoljiti isključivo materijalne uvjete kako bi primijenio oslobođenje od PDV-a za isporuku dobara unutar EU navedeno znači da se primjena oslobođenja za isporuku dobara unutar EU-a ne može osporiti radi činjenice da porezni obveznik nije primio valjani PDV ID broj od svog kupca.

Prema novom pravilu, zaprimanje važećeg PDV ID broja kojeg kupac dostavlja svojem isporučitelju, postaje materijalni uvjet za primjenu oslobođenja. Ako isporučitelj ne uključi PDV ID broj kupca na računu, neće biti u mogućnosti primijeniti oslobođenje od PDV-a. Dodatno, nepodnošenje Zbirne prijave ili prijava krivog PDV ID broja kupca u Zbirnoj prijavi automatski znači da će se standardna stopa PDV-a primijeniti na isporuku dobara unutar EU u zemlji isporuke. Provjera PDV ID brojeva kupaca prije same isporuke postaje sve važnije.

Koje mjere treba poduzeti i kako vam možemo pomoći?

Rješenjima koji omogućavaju provjeru procesa i podataka u sustavu klijenta s ciljem osiguranja pravilnih i potpunih podataka te periodičku provjeru istih.

  

Quick Fix 2 - Dokazi za primjenu oslobođenja u isporukama unutar EU

Kako bi se primijenilo oslobođenje na isporuke dobara unutar EU, isporučitelj mora imati dokumentaciju koja služi kao dokaz da je roba otpremljena iz jedne države članice u drugu. Trenutno svaka država članica ima diskrecijsko pravo odrediti koja dokumentacija može služiti kao dokaz da su dobra otpremljena u drugu državu članicu, međutim, to može dovesti do neusklađenosti i dodatnih troškova za porezne obveznike s prekograničnom trgovinom.

Prema novom pravilu, smatrat će se da je roba otpremljena u drugu državu članicu ako isporučitelj posjeduje najmanje dva neovisna i neproturječna dokumenta koja su izdale dvije različite strane koje su međusobno neovisne te neovisne i o prodavatelju i o stjecatelju koji dokazuju prijevoz robe.

U slučaju kada je kupac odgovoran za prijevoz dobara, dodatno uz posjedovanje dva dokumenta koji dokazuju otpremu, isporučitelj mora zaprimiti pisanu izjavu stjecatelja dobara u kojoj se navodi da je robu otpremio ili prevezao stjecatelj ili treća osoba u njegovo ime te država članica odredišta robe. Nova pravila također propisuju elemente koje pisana izjava treba sadržavati. Pisanu izjavu isporučitelj treba zaprimiti do desetog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem se dogodila isporuka dobara.

Koje mjere treba poduzeti i kako vam možemo pomoći?

Pregledom postojećih procesa za prikupljanje i arhiviranje dokazne dokumentacije za isporuke dobara unutar EU i prilagodba istih, ukoliko je potrebno.
Pregledom postojećih dogovora između dobavljača i kupaca i usklađivanje s izmijenjenim uvjetima gdje je potrebno.

 

 

Quick Fix 3 - Tretman vezan uz „call-off“ pojednostavljenje

Prema trenutno važećim pravilima o PDV-u, kada isporučitelj premjesti robu na skladište ili prostore kupca u drugoj državi članici pod tzv. „call-off“ režimom, za isporučitelja se smatra da je izvršio isporuku dobara u svojoj državi članici te stjecanje dobara u državi članici isporuke.

U trenutku kada kupac preuzme robu sa „call-off“ skladišta, smatra se da je isporučitelj izvršio lokalnu isporuku u državi članici gdje je roba smještena. Radi takve isporuke za dobavljača može proizaći obveza registracije za PDV-a u toj državi članici. Većina država članica EU trenutno primjenjuju PDV pojednostavljenje omogućujući primjenu „call-off“ pojednostavljenja koje ne zahtijeva registracije isporučitelja u zemlji isporuke robe. Međutim, implementacija pojednostavljenja razlikuju se od države do države članice. Iz tog razloga su uvedena nova pravila koja su usmjerena na usklađivanje EU zakonodavstva između država članica.

Prema novim pravilima, premještanje dobara u skladište kupca u drugu državu članicu više se ne kvalificira kao isporuka dobara u jednoj državi članici i stjecanje dobara u drugoj. U trenutku kada kupac preuzme dobra sa skladišta smatra se da je isporučitelj izvršio isporuku dobara unutar EU kupcu. Isporučitelj prijavljuje isporuku dobara u PDV obrascu i ZP obrascu gdje navodi kupca kao stjecatelja dobara te vrijednost isporučene robe.

Isporučitelj nema obvezu registracije za PDV potrebe u državi članici isporuke robe. Isporučitelj i kupac koji primjenjuju pojednostavljenje moraju primijeniti nove uvjete i pravila što se tiču izvještavanja u vidu popunjavanja izmijenjanog ZP obrasca (njegov format još nije poznat).

Koje mjere treba poduzeti i kako vam možemo pomoći?

Pregledom postojećih internih procesa i usklađivanjem istih s novim pravilima.
Provjera PDV registracija u drugim državama članicama i procjenom jesu li iste i nadalje potrebne.
Uspostavljanjem potrebnih evidencija i pregledom i provjerom PDV prijava kako bi se osigurala usklađenost s relevantnim propisima.

 

Quick Fix 4 - Isporuke u nizu

Isporuke u nizu odnose se na situacije u kojem se isporuke dobara isporučuju uzastopno, ali su dobra direktno isporučena od prvog isporučitelja do posljednjeg kupca u lancu. Trostranim poslom smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu i sva tri porezna obveznika su registrirana za PDV u svojoj državi članici.

PDV tretman isporuka u nizu unutar EU trenutno se temelji na presudama Europskog suda. No, generalno, gdje dobavljač u lancu koji nije prvi dobavljač u lancu organizira prijevoz, još uvijek postoji neusklađenost i spornost koja isporuka će se smatrati oslobođenom.
Nova pravila koja će se uključiti u PDV Direktivu uključivat će specifična pravila za isporuke u nizu koje će regulirati prekogranične transakcije u kojima sudjeluje tri ili više porezna obveznika, posebno u pogledu koja se isporuka treba smatrati oslobođenom isporukom dobara unutar EU.

Quick Fix će se odnositi upravo na situacije u kojima dobavljač u lancu koji nije prvi isporučitelj u lancu sam organizira prijevoz dobara ili to obavlja putem treće osobe koja postupa za njegov račun (dalje u tekstu: posrednik):

  • • Kada se ista roba isporučuje uzastopno te se ta roba otprema ili prevozi iz jedne države članice u drugu državu članicu izravno od prvog dobavljača do zadnjeg kupca u lancu, otprema ili prijevoz pripisuje se samo isporuci koja je obavljena posredniku.
  • • Odstupajući od gore navedenog, otprema ili prijevoz pripisuje se samo isporuci robe koju je obavio posrednik u slučaju u kojem je posrednički subjekt svojeg dobavljača obavijestio o PDV identifikacijskom broju koji mu je izdala država članica iz koje se roba otprema ili prevozi.
Koje mjere treba poduzeti i kako vam možemo pomoći?

Mapiranjem transakcija u kojima sudjeluje društvo s ciljem utvrđivanja PDV tretmana istih u kontekstu novih pravila.
Pregledom internih procesa i izmjenom i dopunom istih uzimajući u obzir nova pravila o isporukama u nizu.
Pregledom postojećih registracija u državama članicama i procjenom potrebe za istima.  

 

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

Je li Vam ovo bilo korisno?