Novosti

Izglasan Zakon o dodatnom porezu na dobit

Porezne novosti, prosinac, 2022

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora koja je održana u petak, 16.12.2022. godine izglasan je Zakon o dodatnom porezu na dobit („Zakon“) koji stupa na snagu prvog dana od objave u „Narodnim novinama“. U nastavku donosimo glavne značajke novouvedenog Zakona:

 • Dodatni porez na dobit primjenjivat će se na sve porezne obveznike (pravne ili fizičke osobe u sustavu poreza na dobit) koji u 2022. godini ostvare godišnje prihode iznad 300 milijuna kuna.
 • Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu koju čini pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja i prosječne oporezive dobiti na temelju prethodna četiri porezna razdoblja (odnosno, 2018., 2019., 2020. i 2021. godine) uvećane za 20%.
 • Dodatni porez na dobit plaćao bi se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 33% te bi se primjenjivao za porezno razdoblje od 1. siječnja 2022. godine za koje se obveza poreza na dobit utvrđuje u 2023. godini.
 • Porezna osnovica utvrđuje se neovisno o tome ima li porezni obveznik poreznu obvezu prema prijavi poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Pri utvrđivanju osnovice dodatnog poreza na dobit ne uzima se u obzir porezni štit prijenosa poreznog gubitka. Sukladno tome, isti porezni obveznik može imati obvezu dodatnog poreza na dobit iako nema obvezu poreza na dobit. Međutim, u odnosu na inicijalni prijedlog Zakona, bitna promjena je da obveznici dodatnog poreza na dobit, a koji su stekli status korisnika poticajnih mjera u skladu s propisom o poticanju ulaganja, obvezu dodatnog poreza na dobit, utvrđenu prema odredbama ovoga Zakona, umanjuju primjenom stope kojom se prema propisu o poticanju ulaganja umanjuje i obveza poreza na dobit u istom poreznom razdoblju. Detalji postupka umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit bit će propisani pravilnikom.
 • Još jedna bitna izmjena u odnosu na inicijalni prijedlog Zakona je da prethodno porezno razdoblje u kojemu je oporeziva dobit bila negativna ili jednaka nuli neće biti uključeno u izračun prosjeka, odnosno ako je u jednom od četiri prethodna porezna razdoblja oporeziva dobit bila negativna ili jednaka nuli, tada će se pri izračunu prosjeka zbroj oporezivih dobiti preostalih razdoblja podijeliti s brojem 3.
 • O obračunatom dodatnom porezu na dobit porezni obveznik je obvezan podnijeti poreznu prijavu u istom roku kao i prijavu poreza na dobit nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 • Zakon predviđa i porezne obveznike koji će biti izuzeti plaćanja dodatnog poreza na dobit. Slijedom toga, Prijedlog Zakona propisuje da su to novoosnovani samostalni poduzetnici kojima je 2022. godina prva godina poslovanja, poduzetnici koji okončavaju svoje poslovanje te obveznici poreza na dobit koji nisu iskazivali oporezivu dobit na rednom broju 36 ili 39. Prijave poreza na dobit u sva četiri prethodna porezna razdoblja.
 • Dodatno, prihodi koji će biti izuzeti iz porezne osnovice su:
  • prihodi koji su rezultat otpisa obveza od strane vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima
  • prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine i namirenja vjerovnika
  • prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine nepovezanoj osobi, a koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga nepovezanoj osobi
  • prihodi ili dobit ostvareni od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga povezanoj osobi pod uvjetom da je prodaja ili drugi način otuđenja proveden do 31. listopada 2022.
  • dobit ili gubitak od prodaje ili drugog načina otuđenja dionica i udjela ovisnih društava, prodanih ili otuđenih nakon dvije godine od stjecanja, a u slučaju prodaje ili drugog načina otuđenja povezanim osobama, pod uvjetom da je prodaja ili drugi način otuđenja proveden do 31. listopada 2022.
 • Također, pri utvrđivanju iznosa oporezive dobiti za 2022. godinu, mogu se izuzeti nerealizirani gubici financijske imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje kroz račun dobiti i gubitka, a za koje je povećana porezna osnovica na rednom broju 22. Prijave poreza na dobit, osim zajmova i potraživanja. U tom slučaju porezni obveznik je dužan Poreznoj upravi dostaviti odgovarajuće obrazloženje promjene fer vrijednosti financijske imovine.
 • Za utvrđivanje oporezive dobiti za 2022. i oporezive dobiti za četiri prethodna porezna razdoblja, uzimaju se u obzir provedene statusne promjene kod poreznog obveznika. Zakon ne propisuje detaljnije na koji će način statusne promjene biti uzete u obzir. Za navedeno se očekuje da će detaljnije objašnjenje biti utvrđeno pravilnikom.
 • U slučaju da je porezni obveznik obvezan plaćati solidarni doprinos sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1854, nije istovremeno i obveznik plaćanja dodatnog poreza na dobit.
 • Detalji u vezi utvrđivanja dodatnog poreza na dobit, izgleda obrasca prijave i ostali detalji bit će uređeni pravilnikom koji donosi Ministar Financija u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona o dodatnom porezu na dobit.
      

Kontakti:

U slučaju bilo kakvih pitanja, komentara ili prijedloga oko izmjena Prijedloga Zakona, slobodno nam se obratite.

Natko Sertić
Partner
nsertic@deloittece.com

Ida Zrilić
Direktorica
izrilic@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?