Novosti

Presuda Suda EU - PDV

C-590/13 Idexx Laboratories Italia

Pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU

Sud je zaključio da nepoštivanje formalnih uvjeta u vezi odbitka pretporeza ne može dovesti do gubitka tog prava ako su zadovoljeni svi materijalni uvjeti za ostvarivanje istoga.

Sud Europske unije (''Sud'') je 11. prosinca 2014. godine donio presudu u postupku talijanskog društva Idexx Laboratories Italia Srl („Idexx“; „Društvo“) protiv Agenzia delle Entrate – Unifficio di Milano 1 (talijanska porezna uprava – ured Milano 1). Predmet rasprave u navedenom slučaju bilo je pravo Idexx-a na odbitak poreza na dodanu vrijednost („PDV“) kod stjecanja dobara unutar EU. U presudi se navode odredbe Šeste Direktive EU koje je bila na snazi u razdoblju u vezi kojeg se vodio spor, a ta direktiva je zamijenjena PDV Direktivom EU koja je i trenutno na snazi.

Idexx je 1998. godine izvršio stjecanje dobara unutar EU koje podliježe oporezivanju PDV-om. Talijanska porezna uprava je nadzorom utvrdila da Društvo nije poštovalo formalnosti u vezi knjiženja stjecanja dobara unutar EU i da nije samo-obračunalo PDV na odgovarajući način, pa je rješenjem Društvu utvrdila poreznu obvezu po osnovi stjecanja dobara unutar EU iz 1998. godine. Društvo je podnijelo žalbu na predmetno rješenje ističući da talijanska porezna uprava nema pravo zahtijevati plaćanje PDV-a po osnovi stjecanja dobara unutar EU jer je u potpunosti zanemarila pravo Društva na odbitak pretporeza koje se u ovom slučaju ne može osporavati. Društvo je također napomenulo da se radi o isključivo o teorijskoj poreznoj obvezi koja nema bitne učinke na PDV položaj Društva budući da ono iskazuje i obvezu za PDV po osnovi stjecanja dobara unutar EU i odbitak pretporeza po istoj osnovi (pa je stoga konačni učinak u poreznoj prijavi jednak nuli).

Presuda

Sud je zaključio da nepoštivanje formalnih uvjeta u vezi odbitka pretporeza ne može dovesti do gubitka tog prava ako su zadovoljeni svi materijalni uvjeti za ostvarivanje istoga.

Nadalje, Sud u obrazloženju presude ističe da temeljno načelo neutralnosti PDV-a zahtjeva da se odbitak pretporeza odobri ako su zadovoljeni materijalni uvjeti, čak i ako porezni obveznik nije udovoljio određenim formalnim uvjetima. Materijalni uvjeti u vezi prava na odbitak pretporeza su oni uvjeti kojima su uređeni temelj i opseg tog prava. U slučaju stjecanja dobara unutar EU Šesta Direktiva je propisivala sljedeće materijalne uvjete: da je stjecatelj porezni obveznik, da je isti obveznik plaćanja PDV-a po osnovi stjecanja tih dobara i da se stečena dobra koriste u svrhu njegovih oporezivih transakcija. S druge strane, formalni uvjeti uređuju način izvršenja i nadzor nad izvršenjem prava na odbitak pretporeza (npr. obveze u vezi vođenja knjiga, izdavanja računa i podnošenja poreznih prijava).

Slijedom navedenog, iz predmetne presude proizlazi da porezna uprava, čak i u slučaju utvrđivanja PDV-a po osnovi stjecanja dobara unutar EU rješenjem o poreznom nadzoru, poreznom obvezniku ne može uskratiti pravo na odbitak pretporeza po takvom stjecanju ako su ispunjeni materijalni uvjeti za ostvarenje istoga. Napominjemo da su gore navedeni materijalni uvjeti za ostvarivanje prava na odbitak pretporeza iz Šeste Direktive preneseni i u tekst PDV Direktive koja je trenutno na snazi.
 

Presude Suda EU - PDV

Arhiv

Je li Vam ovo bilo korisno?