Novosti

C-499/13 Marian Macikowski

Prodaja nekretnine u ovršnom postupku, primjena načela proporcionalnosti i porezne neutralnosti

Sud je zaključio:

  • da nacionalno zakonodavstvo koje od sudskog ovršitelja zahtijeva da obračuna, naplati i plati PDV Poreznoj upravi nije u suprotnosti s odredbama PDV Direktive,
  • da odredba po kojoj sudski ovršitelj odgovara za podmirenje poreznog duga svojom ukupnom imovinom nije u suprotnosti s načelom proporcionalnosti pod uvjetom da dotični ovršitelj stvarno raspolaže svim pravnim sredstvima za ispunjenje te obveze i
  • odredbe nacionalnog zakonodavstva po kojima je sudski ovršitelj kao porezni platac dužan obračunati, naplatiti i platiti iznos PDV-a koji treba platiti na prodaju dobara u ovršnom postupku, a da pri tom ne može odbiti pretporez, nisu u suprotnosti s odredbama PDV Direktive i načelom porezne neutralnosti.

Sud je 26. ožujka 2015. godine presudio u slučaju između Mariana Macikowskog i Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Porezna uprava u Gdanjsku). Predmet rasprave je bio PDV tretman prodaje dobara u ovršnom postupku, odnosno prodaja nekretnine na javnoj dražbi.

Gospodin Macikowski je sudski ovršitelj pri Općinskom sudu Chojnice u Poljskoj. Na zahtjev vjerovnika pokrenuo je ovršni postupak protiv društva Royal sp. z o.o. („Royal“), poreznim obveznikom u smislu PDV-a. U okviru tog postupka Macikowski je proveo ovrhu na Royalovoj nekretnini. Nekretnina je prodana na javnoj dražbi 16. veljače 2007. godine, a vlasništvo je rješenjem od 22. ožujka 2007., koje je postalo konačno 22. kolovoza 2007. godine, dosuđeno supružnicima Babinski koju su uplatili punu prodajnu cijenu na račun Općinskog suda Chojnice.

U listopadu 2008. godine Macikowski je izračunao iznos PDV-a koji treba biti plaćen poljskoj Poreznoj upravi te je od Općinskog suda zatražio prijenos odgovarajućeg iznosa sredstava na njegov račun, kako bi u svojstvu osobe koja je odgovorna za plaćanje PDV-a prema poljskom zakonodavstvu, mogao platiti porez na prodaju Royalove nekretnine na javnoj dražbi. Po primitku novčanih sredstava, u kolovozu 2009. godine, Macikowski je izdao račun s iskazanim PDV-om za prodaju nekretnine te je obavijestio Poreznu upravu o plaćanju PDV-a.

Poljska Porezna uprava je zaključila da Macikowski, kao osoba odgovorna za plaćanje PDV-a na prodaju Royalove nekretnine, uplatu poreznog duga nije izvršio u roku. Naime, Porezna uprava smatra da je uplata PDV-a trebala biti izvršena tijekom 2007. godine jer je nekretnina bila prodana u toj godini.

Macikowski je podnio žalbu protiv zaključka Porezne uprave ističući da do kolovoza 2009. godine nije bio u mogućnosti raspolagati sredstvima s javne dražbe iz kojih je podmiren dug po osnovi PDV-a jer su se ista nalazila na računu Općinskog suda dok se čekala službena potvrda plana podjele sredstava od prodaje nekretnine na javnog dražbi koji je Macikowski pripremio u listopadu 2008.

Presuda

Sud je zaključio da relevantne odredbe PDV Direktive treba tumačiti na način da ne sprječavaju države članice da odredbama nacionalnog zakonodavstva, poput onih u predmetnom slučaju, koje u okviru prodaje nekretnine u ovršnom postupku obvezuju sudskog ovršitelja da u propisanim rokovima obračuna, naplati i plati PDV na tu transakciju, osiguraju pravilnu naplatu poreza.
 

Sud također zaključuje da odredbe nacionalnog zakonodavstva, prema kojima je sudski ovršitelj odgovara za plaćanje PDV-a svom svojom imovinom nisu u suprotnosti s načelom proporcionalnosti, pod uvjetom da ovršitelj raspolaže pravnim sredstvima za obavljanje svoje zadaće i da njegova odgovornost ne ovisi o elementima na kojem nema nikakav utjecaj, uključujući radnje ili propuste trećih osoba. ECJ smatra da nadležni nacionalni sud treba utvrditi raspolaže li sudski ovršitelj adekvatnim pravnim sredstvima za potrebe pravovremenog ispunjenja svojih obveza.


U pogledu primjene načela neutralnosti u konkretnom slučaju, Sud zaključuje da isto valja tumačiti na način da nije protivno odredbi nacionalnog prava poput one u ovom postupku, u skladu s kojom je porezni platac (sudski ovršitelj koji je transakciju proveo) dužan obračunati, naplatiti i platiti iznos PDV-a koji treba platiti na prodaju robe u ovršnom postupku, a da pri tom ne može odbiti iznos pretporeza. Navedeni zaključak proizlazi iz činjenice da porezni platac ne obavlja isporuku, već isključivo odgovara za plaćanje poreza dok porezni obveznik isporučitelj nekretnine (u konkretnom slučaju Royal) stvarno obavlja isporuku pa stoga ima i pravo odbitka pretporeza povezanog s predmetnom transakcijom. 

Presude Suda EU - PDV

Arhiv

Implikacije presude za porezne obveznike u Hrvatskoj

Republika Hrvatska, za razliku od Poljske, ne poznaje zakonsku osnovu po kojoj bi sudski ovršitelj bio odgovoran za plaćanje PDV-a na prodaju nekretnine u ovršnom postupku koji je vodio. Međutim, Hrvatska je u nacionalno zakonodavstvo implementirala odredbe PDV Direktive temeljem kojih se na prodaju nekretnine u ovršnom postupku osobi upisanoj u registar obveznika PDV-a primjenjuje mehanizam tuzemnog prijenosa porezne obveze. Navedeno znači da će kupac biti obvezan samo-obračunati PDV na kupnju nekretnine u ovršnom postupku, pri čemu treba voditi računa radi li se o oslobođenoj isporuci ili isporuci na koju se obračunava PDV. S druge strane, kod prodaje osobi koja nije upisana u registar obveznika PDV-a, odgovornost za plaćanje PDV-a je na isporučitelju, tj. osobi čija je nekretnina prodana u postupku ovrhe. Ako je ovrha izvršena nad nekretninom fizičke osobe, prodaja neće biti podlijegati oporezivanju PDV-om, već će stjecatelj biti obvezan platiti porez na promet nekretnina.
 

Je li Vam ovo bilo korisno?