Novosti

Porezna reforma | Na što obratiti pažnju

Porezne novosti, prosinac 2016.

Porezna reforma

Reforma poreznog sustava

Prijedlozi poreznih zakona, čije najvažnije učinke smo naveli u našim prethodnim Poreznim novostima, izglasani su te u pravilu stupaju na snagu s 1. siječnjem 2017. godine. Određene izmjene odnosit će se već na 2016. godinu.

U ovim Poreznim novostima skrećemo pažnju na odabrane novosti. Naglašavamo da su promjene brojne i naša preporuka je da izvršite temeljit pregled cjelokupnih zakonskih izmjena kako biste mogli nastaviti poslovati u skladu s propisima.

Porez na dobit

/ Porezna reforma - Reforma poreznog sustava

Nove stope poreza na dobit, kao što je već objavljeno, iznose 18%, ili 12% za poduzetnike koji ostvaruju prihode do 3 milijuna kuna.

Izmjene Zakona o porezu na dobit u najvećem dijelu će se primjenjivati na porezno razdoblje koje započinje s 1. siječnjem 2017. godine. Postoje određene iznimke: promjene vezane uz troškove osobnih automobila stupaju na snagu tek od 1. siječnja 2018. godine, dok se nova pravila o otpisu potraživanja mogu uzeti u obzir već kod pripreme prijave poreza na dobit za 2016. godinu.

Porezni obveznik će obračunavati predujmove za 2017. godinu primjenom novih stopa poreza na dobit od 12% ili 18%.

Oni porezni obveznici čije porezno razdoblje nije jednako kalendarskoj godini nastavit će primjenjivati odredbe iz propisa za 2016. godinu do kraja svoje financijske godine. Primjerice, društvo čija financijska godina teče od 1. lipnja 2016. godine do 31. svibnja 2017. godine, primjenjivat će propise važeće za 2016. godinu za cijelu tu financijsku godinu.

 • Otpisi potraživanja - ključne promjene
  • Trošak otpisa potraživanja bit će porezno priznat ako će porezni obveznik biti u mogućnosti dokazati da su troškovi pokretanja pravnih radnji za naplatu potraživanja veći od samog troška otpisa ili ako je izvjesno da je naplata nemoguća nakon što su poduzete radnje za naplatu.
  • Radnje koje je porezni obveznik dužan poduzeti kako bi se trošak vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja smatrao porezno priznatim troškom nadopunjene su te odsada pokrivaju i postupke kao što su arbitraža i mirenje.
  • Navedena odredba primjenjiva je već kod pripreme prijave poreza na dobit za 2016. godinu.
 • Jednokratna poticajna mjera za potraživanja po lošim kreditima za kreditne institucije
  • Kreditne institucije bit će u mogućnosti napraviti otpis potraživanja utvrđenih do 31. prosinca 2015. godine temeljem Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija, te ga tretirati porezno priznatim troškom bez poduzimanja standardnih propisanih radnji za naplatu.
  • Navedena mjera moguća je samo za potraživanja koja udovoljavaju određenim specifičnim kriterijima propisanim Zakonom te se primjenjuje prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit za 2017. godinu.
 • Ukida se olakšica za reinvestiranu dobit
  • Iako se ova olakšica ukida, društva koja su koristila olakšicu u ranijim razdobljima morat će i dalje zadovoljavati kriterije za kontinuirano priznavanje olakšice.
 • Smanjuje se porezna neizvjesnost oko strukturiranja transakcija između povezanih osoba
  • Kroz takozvani Prethodni sporazum o transfernim cijenama, porezni obveznici moći će postići dogovor oko utvrđivanja transfernih cijena s Poreznom upravom te tako izbjeći mogućnost kasnijeg osporavanja primijenjenog modela transfernih cijena od strane Porezne uprave.
  • Takav dokument biti će potrebno imati prije nego što se transakcije počinju poduzimati.
 • Dodaje se nova mogućnost utvrđivanja porezno priznatih kamata na zajmove između povezanih osoba
  • Osim jedinstvene stope od 5,14% koju je propisao ministar financija, odsad će se porezno priznata stopa kamata na zajmove između povezanih osoba moći alternativno utvrđivati i sukladno općem načelu tržišnosti.
 • Ponovljeni prekršaji kažnjavati će se višim kaznama
  • Ako Porezna uprava kazni poreznog obveznika i/ili fizičku osobu odgovornu unutar poreznog obveznika za isti ranije već počinjeni prekršaj, kazna će biti viša i iznosit će od 3.000 do 300.000 kuna za poreznog obveznika te 3.000 do 30.000 kuna za odgovornu osobu unutar poreznog obveznika.

Osim navedenog, novi Zakon donosi i druge izmjene kojih smo se ukratko dotakli u prethodnim Poreznim novostima (plaćanje poreza prema načelu plaćanja, plaćanje poreza u paušalnom iznosu itd.). U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjem, slobodno nas kontaktirajte.

Porez na dodanu vrijednost - PDV

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u stupat će na snagu u tri faze. Najveći dio bit će u primjeni od 1. siječnja 2017. godine, dok će neke odredbe biti primjenjive tek od 1. siječnja 2018. ili 1. siječnja 2019. godine.

Ističemo da opća stopa PDV-a ostaje 25% i da neće biti izmjena kod oporezivanja sniženom stopom od 5%.

Najznačajnije promjene od 1. siječnja 2017. godine uključuju:

 • Povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge i bijeli šećer od trske i šećerne repe s 13% na 25%.
 • Proširenje popisa dobara i usluga na koje će se primjenjivati snižena stopa od 13% (na listu su uključene i dječje sjedalice za automobile, električna energija, javna usluga prikupljanja komunalnog otpada, urne i ljesovi, sadnice i sijeđenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi i hrana za životinje (osim hrane za kućne ljubimce)).
 • Pojednostavljenje uvjeta za primjenu opcije za oporezivanje oslobođene isporuke nekretnina jer će ista biti primjenjiva i ako kupac vrši podjelu pretporeza, odnosno posluje u tzv. pro-rati, ali samo pod uvjetom da kupljenu nekretninu koristi za aktivnost po kojoj ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
 • Uključenje usluga koje prema računovodstvenim propisima spadaju u dugotrajnu imovina u definiciju gospodarskog dobra za potrebe ispravka pretporeza.
 • Pojašnjenje da se na računima za usluge navode vrsta i količina ili opseg obavljenih usluga. 
 • Ovlaštenje Poreznoj upravi da ospori odbitak pretporeza poreznom obvezniku za kojega se utvrdi da je iz objektivnih okolnosti znao (ili morao znati) da će zbog prijevarnih aktivnosti dio ili cijeli iznos PDV-a po isporuci koja mu je obavljena ostati neplaćen. 

Od 1. siječnja 2018. godine na snagu stupaju sljedeće tri promjene:

 • Omogućuje se odbitak 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s njima. Međutim, pretporez će se moći odbiti samo u dijelu koji se odnosi na nabavnu vrijednost do 400.000 kuna po jednom vozilu.
 • Povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a sa 230.000 na 300.000 kuna.
 •  Omogućuje se obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme vrijednosti veće od 1.000.000 kuna. 

S 1. siječnjem 2019. godine primjenjuju se odredbe o oporezivanju vrijednosnih kupona (instrumenata za koje postoji obveza da se prihvate kao naknada ili djelomična naknada za isporuku dobara ili usluge i kada su dobra ili usluge ili identitet njihovih potencijalnih isporučitelja naznačeni ili na samom instrumentu ili u povezanoj dokumentaciji), koje će utjecati na oporezivanje darovnih kartica i kupona, odnosno vaučera izdanih od strane hrvatskih poreznih obveznika.

Opći porezni zakon

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Najvažnije promjene u Općem poreznom zakonu („OPZ“) tiču se instituta porezne zastare i ispravaka prijava

 • Novim odredbama o poreznoj zastari propisuje se jedinstveni rok zastare od 6 godina, odnosno zakonodavstvo više ne razlikuje apsolutnu i relativnu zastaru. 
 • Budući da je ukinuta relativna zastara, novi OPZ predviđa rok od tri godine od početka tijeka zastare u kojem se može obavljati porezni nadzor. Međutim, u određenim slučajevima, kao što je sumnja na zlouporabu prava u porezno-dužničkom odnosu, porezni nadzor moći će se obaviti tijekom cijelog zastarnog roka. 
 • Porezni obveznik može izvršiti ispravak poreznih prijava najkasnije u roku od tri godine od isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ispravak porezne prijave nije više ograničen na razdoblje od samo jedne godine.

Porez na promet nekretnina i uvođenje poreza na nekretnine

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Najvažnija promjena u Zakonu o porezu na promet nekretnina je smanjenje stope poreza na promet nekretnina na 4%. Također se ukidaju oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja stambenog pitanja.

Još jedna novina je da porezni obveznici više neće biti u obvezi prijaviti svaki promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave, već je provedba postupka prijave po službenoj dužnosti (javni bilježnici, sudovi i druga tijela koja donose odluke o raspolaganju nekretninama).

Porez na dohodak

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Promjene u poreznom sustavu od 1. siječnja 2017.:

 • Povećava se neoporezivi iznos dohotka, odnosno osobni odbitak, s trenutačnih 2.600 na 3.800 kuna mjesečno za sve obveznike poreza na dohodak
 • Novi porezni razredi i porezne stope:
  • Stopa od 24% za mjesečni dohodak u iznosu od 0 - 17.500 HRK
  • Stopa od 36% za mjesečni dohodak iznad 17.500 HRK
 • Koeficijenti pri izračunu osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove te za invalidnost poreznog obveznika:
  • odrasla osoba – faktor 0,7 (mjesečno 1.750 HRK)
  • 1. dijete - faktor 0,7 (mjesečno 1.750 HRK)
  • 2. dijete - faktor 1,0 (mjesečno 2.500 HRK)
  • 3. dijete - faktor 1,4 (mjesečno 3.500 HRK)
  • djelomična invalidnost poreznog obveznika – faktor 0,4 (mjesečno 1.000 HRK)
  • 100% invalidnost poreznog obveznika – faktor 1,5 (mjesečno 3.750 HRK)
 • Ukida se dosadašnja iznimka od obveze doprinosa prema autorskim i umjetničkim naknadama te naknadama koje se isplaćuju umirovljenicima na temelju povremenog rada, odnosno drugog dohotka. Doprinosi na takve naknade plaćat će se po sniženim stopama:
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi od 7,5% (ili 10% ako obveznik ne doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopi od 2,5%
  • doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%
 • Predujam poreza na drugi dohodak plaćat će se po odbitku po stopi od 24% umjesto po dosadašnjoj stopi od 25%. Međutim, uvodi se sintetičko oporezivanje drugog dohotka na način da će se drugi dohodak na godišnjoj razini oporezivati progresivno prema stopama 24% i 36% (s obzirom na postojeće nejasnoće u Zakonu, detaljnije informacije uslijedit će nakon objave Pravilnika).
 • Obveza poreza na dohodak smanjuje se za 50% za umirovljenike, osobe na PP1 i u Gradu Vukovaru (samo za mirovine i dohodak od nesamostalnog rada)
 • Smanjuje se razlika između minimalne plaće i najniže osnovice za obračun doprinosa - povećava se koeficijent s 0,35 na 0,38

Preuzmite našu aplikaciju
Croatia Tax News app

Povezani sadržaji:

Povezani sadržaj - 2. sjednica Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor je na svojoj 2. sjednici 2. prosinca 2016. izglasao i usvojio slijedeće:
(izvor Hrvatski sabor: www.sabor.hr/sjednica-sabora)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
OPĆI POREZNI ZAKON
 • KONAČNI PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 24
  Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016. Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
ZAKON O POREZU NA DOHODAK,
ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA
Je li Vam ovo bilo korisno?