Novosti

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Porezne novosti, prosinac 2017.

Od 1. siječnja 2018. godine na snagu stupa izmijenjeni Pravilnik o porezu na dohodak. Izmijenjeni Pravilnik predstavlja dio paketa mjera za zadržavanje i rast zapošljavanja te smanjenje administrativnog opterećenja za porezne obveznike.

U nastavku donosimo najvažnije promjene.

Dnevnice i druge neoporezive naknade, primici u naravi

 • Novosti vezano uz obračun dnevnice i dnevnice za rad na terenu
  • Kod isplata dnevnica za službena putovanja, novim odredbama je pojašnjeno da se doručak koji je uključen u cijenu noćenja smatra troškom noćenja odnosno ne smatra se osiguranim obrokom na službenom putu koji umanjuje iznos neoporezive dnevnice. Međutim, smatrat će se da je radniku osigurana prehrana na teret poslodavca koja umanjuje iznos dnevnice ako je radniku osiguran obrok (ručak i/ili večera) u sljedećim slučajevima:
   • u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično;
   • u cijeni karte za putovanje brodom;
   • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja; ili
   • iz sredstava reprezentacije poslodavca.
  • Propisano umanjenje dnevnice ako je radniku na teret poslodavca osigurana prehrana na službenom putu odnosi se i na dnevnice za rad na terenu, što dosad nije bio slučaj.
  • Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zrakoplov inozemna dnevnica ne obračunava se više od sata polaska zrakoplova već uzimajući u obzir dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, zakonodavac je dao poreznom obvezniku dodatni prostor da neoporezivo isplati punu/pola inozemne dnevnice.
  • Novim odredbama propisano je da se voda te topli i hladni napici (osim alkoholnih napitaka) koje poslodavac omogućuje radnicima na svoj teret za vrijeme radnog vremena ne smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada što dosad nije bio slučaj. Naime, prema ranijem službenom mišljenju Porezne uprave, samo voda koju poslodavac omogućuje radnicima nije se smatrala primitkom u naravi radnika, dok su se ostali topli i hladni napici smatrali oporezivim primitkom u naravi radnika.
  • Povećan je prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojeg se određuje plaća u naravi na 600 kn umjesto dosadašnjih 400 kn.
  • Propisano je da se troškovi prijevoza prilikom upućivanja radnika na i povratak s obrazovanja i izobrazba, a koje je u svezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka, ne smatra oporezivim primitkom pod određenim uvjetima i do određenog iznosa.
 • Kada poslodavac radniku odobrava kredit po stopi nižoj od 3% godišnje, propisano je u kojem slučaju se neće smatrati da je radniku odobren kredit po povlaštenoj kamatnoj stopi, a koja je ranije podlijegala porezu na dohodak. 
 • Prema novim odredbama, trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, a koji se podmiruje na teret poslodavca ne smatra se dohotkom od nesamostalnog rada. Navedeno vrijedi pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem te u slučaju da je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, isti o tome mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Poslovanje s nerezidentima i izaslani radnici

 • Prema novim odredbama Pravilnika, obveza podnošenja Obrasca RPO, za porezne obveznike koji ostvaruju primitke iz ili u inozemstvu, nije više isključivo na poreznom obvezniku već obvezu podnošenja Obrasca RPO može preuzeti poslodavac, odnosno isplatitelj primitka.
 • U slučaju kada je Poreznoj upravi dostavljena izjava o obustavi plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj iz razloga što se predujmovi poreza na dohodak plaćaju u inozemstvu, smatrat će se da je podnošenjem navedene izjave izvršena obveza prijave dohotka iz inozemstva. Drugim riječima, u tom slučaju nije potrebno predavati i Obrazac RPO. Ovom izmjenom smanjuje se administrativno opterećenje poreznih obveznika.
 • Izmijenjene su i odredbe vezane za obrazac „Zahtjev“ koji se podnosi za primjenu odredbi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno potvrde o rezidentnosti kod isplata nerezidentima, fizičkim osobama. Prema izmijenjenim odredbama obrazac „Zahtjev“ odnosno potvrda o rezidentnosti vrijedit će 12 mjeseci od datuma izdavanja, dok prema dosadašnjem propisu nisu smjeli biti stariji od 30 dana.
 • Prema novim odredbama povrat preplaćenog poreza nerezidentima, fizičkim osobama koji su zaposleni kod hrvatskog poslodavca, ne vrši se više putem rješenja Porezne uprave već putem ispravka JOPPD obrasca od strane hrvatskog poslodavca u skladu s propisanom dokumentacijskom procedurom.
 • Izmijenjenim Pravilnikom propisane su i dodatne odredbe koje reguliraju način ispravka i nadopune INO-DOH obrasca.

Promjene u administrativnim obvezama

 • Po novome, promjene na poreznoj kartici moguće su i u elektronskom obliku. Porezna uprava po službenoj dužnosti može promijeniti podatke na obrascu PK ili zatvoriti razdoblje korištenja osobnog odbitka ako se temeljem službenih evidencija utvrdi da su podatci na obrascu PK netočni ili nepotpuni. O izvršenim promjenama Porezna uprava će izvijestiti poslodavca i poreznog obveznika.
 • Isplatitelj primitka od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala, dohodak od imovinskih prava i dohodak od osiguranja više nije obvezan primatelju primitka dostaviti potvrdu o visini pojedinačnih primitaka osim na zahtjev poreznog obveznika
 • U slučaju ako poslodavac naknadno isplati plaću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, a prema kojoj je obračunan i uplaćen porez na dohodak, u obrascu IP se tako isplaćena plaća iskazuje u mjesecu u kojemu je nastala obveza uplate predujma poreza na dohodak po osnovi te plaće.

Kontakt

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake u Odjelu poreznog savjetovanja:

Dražen Nimčević
Partner
Tel: +385 (1) 2351 900
dnimcevic@deloittece.com

Katarina Pavlović
Viša menadžerica
Tel: +385 (1) 2358 214
kpavlovic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?