Novosti

Izmjena odredbi Pravilnika o PDV-u o kategoriji motornih vozila za koja je pri stjecanju dopušten odbitak pretporeza

Porezne novosti, travanj 2014.

Dana 20. ožujka 2014. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojim su izmijenjene odredbe o kategoriji motornih vozila, namijenjenih za razonodu i osobni prijevoz, pri stjecanju kojih je moguć odbitak pretporeza.

Usporedbu „starih“ i novih uvjeta donosimo u sljedećoj tabeli:

Kategorija vozila na koju je do 20. ožujka 2014. iznimno bio moguć odbitak pretporeza

Kategorija vozila na koju je od 20. ožujka 2014. iznimno moguć odbitak pretporeza 

Motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife, a

  • koja prema posebnim propisima obuhvaća motorna vozila namijenjena za prijevoz dobara čija najveća masa nije veća od 3,5 tone

Motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i

  • koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila


Dakle, zakonodavac je uvjete za odbitak pretporeza – maksimalna masa i namjena vozila, zamijenio odredbom da kupljeno vozilo ne može biti predmetom oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.

Sukladno navedenom su provedene i odgovarajuće izmjene u pogledu ograničenja prava na odbitak pretporeza pri prenamijeni stečenog vozila. Naime, ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza po svim ulaznim isporukama koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila. Porezni obveznik također mora voditi računa da na odgovarajući način ispravi iznos pretporeza koji je odbio pri stjecanju motornog vozila.

Je li Vam ovo bilo korisno?