Novosti

Izmjene i dopune poreznih zakona

Porezne novosti, prosinac 2013.

U Narodnim novinama broj 148/13 objavljeni su sljedeći zakoni:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o doprinosima.

Izmjene i dopune navedenih zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama osim pojedinih odredbi koje su posebno naznačene. U nastavku iznosimo kratak pregled promjena u navedenim Zakonima.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama:

 • Ne smatraju se reprezentacijom proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ne smatraju se reprezentacijom ako je njihova pojedinačna vrijednost bez PDV-a do 160,00 kn (do sada je ta vrijednost iznosila 80,00 kn).
 • Zajmovima dioničara odnosno članova društva smatraju se i zajmovi od povezanih osoba.
 • Otpis zastarjelih potraživanja koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba priznaje se samo za potraživanja od nepovezanih osoba.
 • Kreditnim institucijama omogućen je porezno priznati otpis potraživanja od nepovezane fizičke osobe po osnovi odobrenih stambenih kredita i dospjelih kamata iz ekonomskih, odnosno gospodarskih i socijalno opravdanih razloga, u skladu s kriterijima i postupcima kreditne institucije, pod uvjetom da ih primijeni na isti način na sve korisnike stambenih kredita. Također je omogućen porezno priznati otpis potraživanja od nepovezane osobe po osnovi odobrenih poduzetničkih kredita i dospjelih kamata ako je utvrđeno da obveze po odobrenim kreditima bitno ugrožavaju razvoj investicijskih projekata ili bitno ugrožavaju nastavak poduzetničke aktivnosti, odnosno dovode do prestanka obavljanja djelatnosti.
 • Porez po odbitku po stopi od 20% plaća se za sve vrste usluga plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama koje se smatraju poreznim utočištima ili financijskim centrima (prema popisu država objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija i Porezne uprave Republike Hrvatske).
 • Priznaje se otpis zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba u iznosu do 2.000,00 kuna, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi navedeni iznos i ako je otpisano najkasnije do 31. prosinca 2013.
 • Mijenjaju se prekršajne odredbe.

Stupaju na snagu 1.1.2014.:

 • Prilikom izračuna predujmova poreza na dobit koji se plaća u tijeku poreznog razdoblja na temelju podnesene porezne prijave za prethodno porezno razdoblje ne uzimaju se u obzir porezne olakšice koje umanjuju poreznu osnovicu, s izuzetkom poreznih olakšica koje se odobravaju za više poreznih razdoblja.
 • Propisuju se porezne olakšice i oslobođenja od plaćanja poreza na dobit za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima – s obzirom na područje obavljanja djelatnosti, zapošljavanje zaposlenika i njihovo prebivalište i boravište propisuje se oslobođenje plaćanja poreza ili porezna olakšica od 50% od propisane stope poreza na dobit.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama:

 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma i za isporuke međunarodnim organizacijama i njihovim članovima - kada se dobra ne otpremaju iz Republike Hrvatske („RH“), ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva za povrat plaćenog PDV-a. Postupak ostvarivanja oslobođenja, rokovi za povrat i minimalni iznos računa propisat će se pravilnikom;
 • Proširenje popisa dobara koja se mogu smještati u porezna skladišta i oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara unutar poreznog skladišta;
 • Pojašnjenje načina utvrđivanja porezne osnovice pri stjecanju dobara iz druge države članice Europske unije („EU“);
 • Pojednostavljenje uvjeta potrebnih za odbitak PDV-a obračunatog prilikom stjecanja dobara unutar EU-a u smislu posjedovanja odgovarajućeg računa;
 • Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze za isporuke onog poreznog obveznika koji je upisan u registar obveznika PDV-a, a ne registriran za potrebe PDV-a;
 • Nadležnost carinske uprave u vezi postupaka koji se odnose na uvozni dug – isti se provode se u skladu s odredbama carinskih propisa.

Stupaju na snagu 1.1.2014.:

 • Povećanje snižene stope sa 10% na 13%;
 • Po sniženoj stopi od 13 % oporezovati će i časopisi nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, a koji izlaze periodično, uz iznimku onih koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju;
 • Ukidanje ograničenja opsega od minimalno 25.000 riječi za dnevne novine koje se oporezuju sniženom stopom od 5%.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama:

 • Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica koje poslodavci omogućuju radnicima smatra se primitkom u naravi po osnovi dohotka od nesamostalnog rada.

Stupa na snagu 1.1.2014.:

 • Ukidaju se prava na povećanje osobnog odbitka za rezidente koji imaju prebivalište i borave na područjima od posebne državne skrbi (PDS) i brdsko - planinskim područjima (BPP), osim grada Vukovara.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima uvode se odredbe kojima se omogućava primjena Uredbi (EZ) o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti 883/2004 i 987/2009, a koje se odnose na fizičke osobe koje obavljaju djelatnost (kao zaposlene ili samozaposlene osobe) na području Europske Unije.

Između ostalih promjena, Zakonom se ukida obveza obračuna dodatnog doprinosa od 10% za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu od strane poslodavca a za izaslane radnike, koji su izaslani na područje države članice ili države sa kojom Hrvatska ima Ugovor o socijalnom osiguranju.

Je li Vam ovo bilo korisno?