Novosti

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("PDV")

Porezne novosti, prosinac 2015.

U Narodnim novinama broj 130/2015 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Pravilnik“), koje stupaju na snagu 8. prosinca 2015. godine.

Izmjenama i dopunama je obuhvaćen niz područja, a kao najvažnije ističemo one koje se odnose na porezno priznavanje manjkova nastalih doniranjem hrane te oporezivanje tečajnih razlika kod financijskog leasinga.

Istraži sadržaj

Oporezivanje manjkova – isporuke hrane bez naknade

Pravilnik propisuje da se kao porezno priznati manjak priznaju isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

O obavljenim donacijama porezni obveznici će izvještavati putem novog obrasca DONH - Izvješće o obavljenim donacijama. Obrazac DOHN će se podnositi u elektroničkom obliku do 20-og dana u mjesecu koji slijedi nakon završetka obračunskog razdoblja. Obrazac se ne podnosi ako porezni obveznik nije obavljao isporuke tj. donaciju hrane bez naknade. Kao prvi rok za podnošenje Obrasca DONH je prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika propisan 20. lipnja 2016. godina do kojeg se datuma podnosi obrazac za donacije obavljene u 2015. godini, kao i za prvih pet mjeseci 2016. godine (pojedinačni obrasci za svako razdoblje oporezivanja kod mjesečnih poreznih obveznika, odnosno za prvo tromjesečje kod poreznih obveznika čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju).

Oporezivanje tečajnih razlika kod financijskog leasinga

Pravilnikom je izričito propisano da se razlike koje nastaju zbog promjene tečaja uslijed primjene ugovorene valutne klauzule nakon isporuke predmeta financijskog leasinga smatraju dijelom usluge financiranja (kamatom) te su oslobođene su od plaćanja PDV-a. Navedenim su otklonjene nedoumice proizašle iz prethodnih mišljenja Porezne uprave o ovim pitanjima te zaključaka iz poreznih nadzora obavljenih kod pojedinih obveznika.

Ostale izmjene i dopune iz Pravilnika

Porezna osnovica za motorna vozila

Trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, ne uključuju iznos posebnog poreza na motorna vozila (koji se plaća prema posebnom propisu) u poreznu osnovicu za obračun PDV-a kada se taj iznos prenosi na stjecatelja / korisnika vozila.

Za obračun iznosa posebnog poreza uzima se u obzir onaj dio koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio i to pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu.

Oslobođenja za dobra uvezena u korist žrtava katastrofe

Ukinuto je pravo na oslobođenje od PDV-a za uvoz materijala i opreme koje humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove, u skladu sa člankom 44. stavkom 1. točkom 12., uvoze iz trećih zemalja, a koje su namijenjene za ponovnu izgradnju katastrofom pogođenih područja.

Oslobođenja za prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu

Uporaba carinskog postupka provoza dokazuje se u skladu s carinskim propisima. Kod prijevoza robe željeznicom, pri čemu se koristi pojednostavljeni postupak provoza, kao dokaz za oslobođenje od plaćanja PDV-a koristi se teretni list CIM (koji treba biti popunjen i ovjeren na način propisan Pravilnikom).

Oslobođenja pri izvozu - izvozne isporuke dobra

Pojašnjava se da je dokumentacija potrebna za dokazivanje predmetnog oslobođenja u slučaju korištenja papirnate dokumentacije (Jedinstvena carinska deklaracija ili komercijalne isprave) izvorni primjerak te isprave ovjeren (evidencijski broj, potpis službenika i pečat) od strane nadležnog izlaznog carinskog ureda.

Također, kada se radi o popravku, obradi, prilagodbi, doradi ili preradi uvezenih dobara, porezni obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.

Podjela pretporeza

Ukida se mogućnost za poreznog obveznika, čije je obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, da za prvo obračunsko razdoblje tekuće godine primjeni procijenjeni postotak za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza koji je privremeno primjenjivao za proteklu godinu.

Temeljem izmjena i dopuna, svi porezni obveznici koji vrše podjelu pretporeza će, neovisno o svom razdoblju oporezivanja (mjesečno tj. tromjesečno), odmah za prvo obračunsko razdoblje tekuće godine morati izračunati i primjenjivati novoutvrđeni postotak izračunan na temelju stvarnih isporuka koje su se izvršile protekle godine.

Kontakti

Rado ćemo vam pružiti dodatnu podršku u donošenju odluka na osnovi ovih promjena te vas pozivamo da se obratite našim poreznim stručnjacima za daljnje informacije.

Dražen Nimčević
Partner
+385 (1) 235 1 917
dnimcevic@deloittece.com

Helena Schmidt
Direktorica
+385 (1) 2351 918
hschmidt@deloittece.com

Tatjana Orešković Trcin
Menadžerica
+385 (1) 2351 993
toreskovictrcin@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?