Novosti

Novosti u oporezivanju dohotka i novi ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porezne novosti, siječanj 2016.

Istraži sadržaj

Oporezivanje kapitalnih dobitaka

U Narodnim novinama, broj 136/2015 objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u odnosu na kapitalne dobitke koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Primici po osnovi kapitalnih dobitaka oporezivi su od 1. siječnja 2016. Prvotno je bilo predviđeno da je porezni obveznik (fizička osoba) dužan obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak od kapitala u roku od osam dana od dana primitka kapitalnog dobitka, odnosno istodobno s isplatom primitka kada je za poreznog obveznika obvezu obračuna i plaćanja poreza preuzelo društvo za upravljanje ili osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika. Uredbom je ova odredba izmijenjena na način da se porez na dohodak od kapitala treba obračunati, obustaviti i uplatiti do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

U Narodnim novinama, broj 137/2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 24. prosinca 2015.

Postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak

U odnosu na prethodne godine djelomično je izmijenjen postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak. Određene kategorije obveznika poreza na dohodak i nadalje imaju obvezu predaje godišnje prijave poreza na dohodak i to: porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su po toj osnovi ostvarili dohodak od nesamostalnog rada te oni porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju odnosno oni koji nisu prijavili oporezive i neoporezive primitke na JOPPD obrascu tijekom godine.

Za ostale porezne obveznike provodi se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, odnosno Porezna uprava preuzima obvezu popunjavanja prijave poreza na dohodak i to za porezne obveznike koji ostvaruju: 

  • dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca i/ili 
  • dohodak koji rezident ostvari izravno iz inozemstva i/ili
  • ostale vrste dohotka, ako bi provođenjem predmetnog postupka poreznom obvezniku bila utvrđena razlika poreza za povrat,

a sve pod uvjetom, da su poslodavci, isplatitelji dohotka ili sami porezni obveznici (na primjer za dohodak iz inozemstva) prijavili ostvareni dohodak na propisanom obrascu (JOPPD) tijekom godine.

Poseban postupak se neće provesti za one porezne obveznike koji nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave, a kojima bi provođenjem tog postupka bila utvrđena razlika poreza za uplatu.

Porezni obveznici za koje se primjenjuje posebni postupak i koji žele ostvariti određena prava predviđena Zakonom o porezu na dohodak (primjerice koji kroz godišnji obračun žele ostvariti pravo na uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove, preraspodjelu osobnog odbitka ili pravo na uračunavanje inozemnog poreza i sl.), mogu radi ostvarivanja tih prava podnijeti zahtjev na Obrascu ZPP-DOH. Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku jest zadnji dan veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Porezna uprava je dužna do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu svim poreznim obveznicima, za koje provodi poseban postupak, izdati i dostaviti privremeno porezno rješenje, a rok do kojega porezni obveznik može izjaviti prigovor na to rješenje je 31. srpnja.

Ostale izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak:
  • Propisano je da se službenim putovanjem smatra putovanje koje traje do 30 dana neprekidno. 
  • Uređeno je pitanje neoporezivog dijela dnevnice i terenskog dodatka u slučaju kada je radniku na službenom putu ili na terenu osigurana prehrana. Ako je na službenom putovanju odnosno na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice ili terenskog dodatka umanjuje se za 30%. Ako su na službenom putovanju odnosno na terenu osigurana dva obroka (ručak i večera) neoporezivi iznos dnevnice ili terenskog dodatka umanjuje se za 60%. 
  • Dodan je popis isprava za dokazivanje životnog partnerstva osoba istog spola, izvanbračne zajednice i neformalnog životnog partnerstva temeljem kojih se priznaje pravo za uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove.
  •  Propisano je da se oporezivim primicima ne smatraju troškovi stručnog ispita koje uplaćuje poslodavac za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod tog poslodavca.
  •  Ukinuta je obveza izvješćivanja o troškovima noćenja, prijevozne karte i troška cestarine za službeni put na JOPPD obrascu. Na JOPPD obrascu se i dalje iskazuju isplate u novcu dnevnica i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Novi Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1. siječnja 2016 godine stupio je na snagu novi Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, koji zamjenjuje dosadašnji ugovor, a koji je bio sklopljen između Jugoslavije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Također u primjeni su i novi Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Hrvatska potpisala sa Portugalom, Indijom i Turkmenistanom.

Ako poslujete s gore navedenim zemljama molimo da nam se obratite jer su moguće izmjene u poslovanju.

Kontakti

Rado ćemo vam pružiti dodatnu podršku u donošenju odluka na osnovi ovih promjena te vas pozivamo da se obratite našim poreznim stručnjacima za daljnje informacije.

Dražen Nimčević
Partner
+385 (1) 235 1 917
dnimcevic@deloittece.com

Katarina Pavlović
Menadžerica
+385 (1) 2358 214
kpavlovic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?