Novosti

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

Porezne novosti, srpanj 2015.

U Narodnim novinama broj 78/2015 objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvještajima i poreznoj nagodbi („Pravilnik“). Pravilnik je donesen na temelju odredbi Općeg poreznog zakona („OPZ“) i stupio je na snagu 25. srpnja 2015. godine.

U nastavku donosimo pregled najznačajnijih odredbi.

Istraži sadržaj

Obvezujuća mišljenja Porezne uprave

Pravilnikom je propisano da se u vezi sljedećih područja mogu izdati obvezujuća mišljenja:

  • utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza (odnosno utvrđivanja tzv. pro-rate),
  • primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000 kuna,
  • utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit kod poslovnih kombinacija , osim onih koje se provode primjenom relevantnih EU Direktiva,
  • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit.

Osim navedenog, obvezujuća mišljenja se mogu izdati po pitanju poreznog tretmana poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja mora sadržavati minimum propisanih elemenata te ga može podnijeti porezni obveznik, njegov opunomoćenik ili ovlašteni porezni savjetnik.

Porezna uprava dužna je izdati mišljenje u roku od 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva, a u slučaju složenosti pitanja taj rok se može produžiti za dodatnih 30 dana. Obvezujuće mišljenje je važeće od dana dostave podnositelju zahtjeva.

Troškove izdavanja mišljenja snosi podnositelj zahtjeva, a njihov iznos ovisi o prihodima koje je podnositelj zahtjeva ostvario prema posljednjoj poreznoj prijavi. Tako Pravilnik propisuje sljedeće naknade za izdavanje obvezujućeg mišljenja:

Ostvareni prihod po posljednjoj prijavi (HRK)
Naknada za izdavanje mišljenja (HRK)

do 3.000.000
3.000.000 - 7.000.000
7.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 20.000.000
20.000.000 - 70.000.000
70.000.000 - 110.000.000
110.000.000 - 150.000.000
iznad 150.000.000

5.000
7.000
10.000
13.000
15.000
20.000
25.000
30.000

 

 

Ispravak porezne prijave na poziv poreznog tijela

Sukladno odredbama Pravilnika Porezna uprava može, u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim, a do isteka roka zastare, pozvati poreznog obveznika da izvrši ispravak porezne prijave. Rok za ispravak ne može biti dulji od 30 dana od dana zaprimljenog poziva. Ako se porezni obveznik ne odazove pozivu, Porezna uprava će pokrenuti postupak poreznog nadzora.

Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje - Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima se u smislu Pravilnika smatraju sva potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa.

Podaci o nenaplaćenim potraživanjima dostavljat će se elektroničkim putem (ePorezna) na obrascu OPZ-STAT-1 čiji je sadržaj propisan Pravilnikom. Izvješća će uključivati podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja na dan 31. ožujka (rok dostave 20. svibnja), 30. lipnja (rok dostave 20. kolovoza), 30. rujna (rok dostave 20. studenog) i 31. prosinca tekuće godine (rok dostave 20. veljače sljedeće godine).

Iznimno od navedenog, Pravilnik propisuje da se prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavlja sa stanjem nenaplaćenih potraživanja na 31. prosinca 2015. godine, a dostavlja najkasnije do 20. veljače 2016. godine.

Porezna nagodba

Sukladno odredbama OPZ-a, porezno tijelo i porezni obveznici će za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora moći sklopiti poreznu nagodbu i to do uručenja zapisnika o obavljenom nadzoru. Pravilnik propisuje provedbu postupka porezne nagodbe.

Ako su novoutvrđene porezne obveze i zatezne kamate utvrđene procjenom poreznog tijela (kada poslovne knjige i evidencije nisu sadržavale dovoljno podataka na temelju kojih bi se mogla utvrditi porezna obveza) poreznom nagodbom se mogu smanjiti za ukupno 5%.

Ako su pak utvrđene na temelju poslovnih knjiga i evidencija, tada je poreznom nagodbom moguće isključivo smanjenje zateznih kamata i to prema sljedećim kriterijima:

Rok plaćanja novoutvrđene porezne obveze

Uplaćeni iznos novoutvrđenih poreznih obveza

Smanjenje kamate za:

Na dan sklapanja porezne nagodbe

10% – 100%

10% - 100% (razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza)

Plaćanje cijelog ili ostatka iznosa novoutvrđenih poreznih obveza u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe

 

50%

 

Novoutvrđene obveze koje se odnose na porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja ne mogu se smanjivati u postupku porezne nagodbe. Osim navedenih, obveze po osnovi utvrđenih zateznih kamata koje proizlaze iz obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (tzv. II. stup) također se ne mogu smanjiti poreznom nagodbom.

Je li Vam ovo bilo korisno?