Studije slučaja

Odluka o primicima radnika

Porezne novosti, lipanj 2013.

Nastavno na Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji je stupio na snagu 15. svibnja 2013. godine, na stranicama HNB-a objavljena je Odluke o primicima radnika (podzakonskog akta) kojim se pobliže definira kako uspostaviti politiku primitaka kreditnih institucija.

Odlukom se, između ostalog, definiraju pojmovi: primitka, radnika, varijabilnog primitka, osoba koje preuzimaju rizik, odgoda primitaka i ostali pojmovi koji se unutar kreditne institucije moraju uskladiti sa odredbama Odluke a kroz politiku primitaka kreditne institucije.

Odlukom se, između ostalog, propisuje sljedeće:

  • Kreditna institucija dužna je provesti analizu rizika, koju je dužna dokumentirati a na temelju koje bi se utvrdilo da li je kreditna institucija značajna sa aspekta provedbe Odluke, ili nije značajna što znači da ne mora primijeniti sve odredbe Odluke;
  • Obvezu donošenja politike primitaka;
  • Opći i specifični zahtjevi politike primitaka, a koji se postavljaju pred kreditne institucije u svezi sa provođenjem politike primitaka. Opći zahtjevi se primjenjuje na sve radnike, a specifični na radnike čije profesionalne aktivnosti imaju materijalno značajan utjecaj na profil rizičnosti kreditne institucije.

Nadalje, sukladno odredbama Odluke, kreditna institucije dužna je imati cjelovitu dokumentaciju vezano uz primitke radnike, a Odlukom je propisano koju dokumentaciju je potrebno imati, i u kojim slučajevima je potrebno izvještavati HNB.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u Narodnim novinama, a kreditne institucije dužne su se uskladiti sa odredbama Odluke najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Povezani sadržaji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Hrvatska narodna banka, PDF 275 KB, (NN, br. 54/2013.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Sjednice Sabora, Doneseni akti na 8. sjednici
Zakon je donesen na 8. sjednici 19. travnja 2013.

Je li Vam ovo bilo korisno?