Novosti

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Porezne novosti, ožujak 2014.

Na sjednici Sabora održanoj 12. ožujka 2014. godine usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Spomenuti Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima se, između ostalog, uvode sljedeće promjene:

 • Povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13% na 15%. Stopa doprinosa od 15% primjenjuje se kod utvrđivanja obveza doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 31.ožujka 2014.godine.
 • Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca sa registriranim sjedištem u državi članici EU, uvodi se odredba prema kojoj je rok za plaćanje doprinosa osam dana od dana isplate plaće. Kod primitaka u naravi ostvarenog od poslodavca sa sjedištem u državi članici EU, rok za plaćanje doprinosa je osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
 • Uvodi se obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1.7% za sljedeće kategorije osiguranika:
  • Za osiguranike po osnovi samostalnih djelatnosti (obrta, slobodnog zanimanja i slično) a koji su sami obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti.
  • Za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit, a osnovica za obračun doprinosa je poduzetnička plaća.
  • Za osiguranika po osnovi član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva.
  • Za osiguranika po osnovi zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu.

Je li Vam ovo bilo korisno?