Novosti

Izmjene i dopune propisa o porezu na dobit

Porezne novosti, ožujak 2014.

Kamate na zajmove dioničara i člana društva

Dana 19. prosinca 2013. godine stupila je na snagu dopuna članka 8. Zakona o porezu na dobit u svezi s kamatama na zajmove dioničara i člana društva.

Prema dosadašnjim odredbama Zakona o porezu na dobit, porezno nepriznatim rashodima smatrale su se kamate zaračunate na svotu zajma, danog od strane inozemnog dioničara ili člana društva (koji drži najmanje 25% dionica, udjela u kapitalu ili glasačkih prava), a koji premašuje četverostruku svotu udjela tog dioničara ili člana društva. Zajmovima dioničara i članova društva smatraju se i zajmovi trećih osoba za koje jamči dioničar odnosno član društva.

Prema navedenoj dopuni od 19. prosinca 2013., zajmovima dioničara odnosno članova društva smatrat će se i zajmovi od svih inozemnih povezanih osoba dioničara ili člana društva te je sukladno tome, pri utvrđivanju porezno nepriznatih rashoda od kamata, potrebno razmotriti i kamate na zajmove takvih povezanih osoba.

Navedeno nije primjenjivo ako zajam daje financijska organizacija kao dioničar, član društva ili povezana osoba.

Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, koje su stupile na snagu 31. prosinca 2013. godine, pojašnjeno je kako porezni obveznik koji u poslovnim knjigama iskazuje gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (i sukladno odredbama Zakona, navedeni gubitak ne priznaje kao porezno priznat rashod), u porezno priznate rashode može uključiti iznos koji bi bio utvrđen primjenom godišnjih amortizacijskih stopa na tu imovinu. Pri tome se razlika između iznosa utvrđenog vrijednosnim usklađenjem dugotrajne imovine i iznosa utvrđenog kao razlika između amortizacije korištene za računovodstvene svrhe (obračunate na neto knjigovodstvenu vrijednost imovine nakon vrijednosnog usklađenja) i amortizacije korištene za porezne svrhe (obračunate na nabavnu vrijednost imovine) iskazuje kao povećanje porezne osnovice.

Je li Vam ovo bilo korisno?