Novosti

Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

Porezne novosti, ožujak 2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („OPZ“) donesen je na sjednici Hrvatskog sabora od 27. veljače 2015. godine, a objavljen u Narodnim novinama br. 26/2015.

Istraži sadržaj

Najznačajnije izmjene i dopuna stupaju na snagu 17. ožujka 2015. godine, a odnose se na uvođenje instituta obvezujućih mišljenja, nadopunu odredbi o uvjetima i rokovima za ispravak poreznih prijava te proširenje opsega primjene kazne o zabrani daljnjeg rada poreznog obveznika. Osim navedenog, u hrvatski porezni sustav se uvodi institut upravnog ugovora i porezne nagodbe te se propisuju ovlasti Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara (nova ustrojstvena jedinica Ministarstva financija).


U nastavku donosimo detaljniji pregled najznačajnijih izmjena i dopuna.

Obvezujuća mišljenja Porezne uprave

Propisuje se ovlast poreznog tijela da donosi obvezujuća mišljenja o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti poreznog obveznika. Troškove izdavanja obvezujućih mišljenja će u cijelosti snositi porezni obveznik, a područje primjene, način, rok i iznosi troškova njihova izdavanja će biti propisani pravilnikom.

Dosadašnja praksa Porezne uprave bila je izdavati mišljenje o pojedinim transakcijama na zahtjev poreznih obveznika. Međutim, ta mišljenja nisu bila obvezujuća ni za porezno tijelo ni za porezne obveznike. Uvođenjem instituta obvezujućeg mišljenja, kao jednog od načina primjene i ostvarenja načela postupanja u dobroj vjeri, osigurat će se dodatna razina sigurnosti za porezne obveznike i zaštita njihovih prava u porezno-pravom odnosu.

Ispravak poreznih prijava

Izmjenama i dopunama se omogućuje ispravak porezne prijave na poziv poreznog tijela. U tom pogledu, ako porezno tijelo u poreznom postupku uoči nepravilnosti kod poreznog obveznika, istog će pozvati da u određenom roku izvrši ispravak porezne prijave, a u svrhu dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza. Ako porezni obveznik ne izvrši ispravak u predviđenom roku, porezno tijelo će pokrenuti porezni nazor.

Propisuje se obveza ispravka poreznih prijava u roku od 15 dana od dana izvršenosti/pravomoćnosti odluke ako je zbog činjenica utvrđenih tim aktom nužan ispravak porezne prijave nakon proteka redovnog roka. Redovan rok za ispravak poreznih prijava je 12 mjeseci od isteka roka za podnošenje iste.

Nadalje, dopušta se ispravak poreznih prijava zbog direktne primjene propisa EU, a najdulje do zastranih rokova propisanih relevantnim propisima EU. Direktnom primjenom EU propisa će se produljiti rokovi za ispravak prijava kojima se dostavljaju podaci na razini EU (npr. prijave s podacima relevantnima za VIES bazu (Sustav za razmjenu podataka o PDV-u)). Provedba ove odredbe bit će propisana pravilnikom.

Zabrana daljnjeg rada poreznog obveznika

OPZ-om je propisano da porezno tijelo može rješenjem zabraniti daljnji rad poreznom obvezniku ako istih odbije sudjelovati u poreznom postupku, ako se ne odazove na poziv poreznog tijela i ako ne dopusti obavljanje poreznog nadzora. Ta odredba je izmjenama i dopunama proširena pa će porezno tijelo osim u navedenim slučajevima poreznom obvezniku moći zabraniti daljnji rad i ako isti:

  • ne izdaje račune,
  • ne iskazuje isporuke dobara i usluga preko naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način, a naplaćuje ih gotovinom,
  • ne vodi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja u skladu sa zakonskim propisima.

Upravni ugovor i porezna nagodba

Izmjenama i dopunama OPZ-a propisuje se da porezno tijelo i porezni obveznik mogu radi namirenja dospjelog poreznog duga, u cijelosti ili djelomično, sklopiti upravni ugovor. Ugovor će se sklapati u pisanom obliku i na rok dulji od 24 mjeseca.

Porezno tijelo i porezni obveznici će za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora, a do uručenja zapisnika o obavljenom nadzoru, moći sklopiti poreznu nagodbu. Uvjet za sklapanje nagodbe je prihvaćanje porezne obveze utvrđene u postupku nadzora od strane poreznog obveznika i njegovo odricanje od prava na korištenje pravnih lijekova.

Ovlasti Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara

Ministarstvo financija od 1. siječnja 2015. godine posluje u novom ustroju. Jedna od novih ustrojstvenih jedinica je i Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara koji je nadležan za prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka bitnih za oporezivanje. Kako bi obavljao aktivnosti iz svoje nadležnosti Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara su izmjenama i dopunama OPZ-a dane ovlasti da, uz Poreznu upravu i Carinsku upravu, obavlja poslove u vezi s naplatom i utvrđivanjem poreza te primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
 

Ostale značajnije izmjene i dopune

  • Odredbama OPZ-a o poreznoj tajni nisu bile obuhvaćene situacije kada porezno tijelo razmjenjuje podatke s nadležnim tijelima drugih država članica (spontano, na zahtjev ili automatski) i institucijama iz Sjedinjenih Američkih Država na temelju FATCA-e. Stoga su navedene situacije implementirane u relevantne odredbe koje uređuju institut porezne tajne.
  • Propisuje se da porezno tijelo na zahtjev stranke može dostaviti porezni akt elektroničkim putem. Do sada je elektronička dostava bila moguća samo u iznimnim situacijama i to uz izričit pristanak stranke.
  • OPZ se u pogledu odredbi o povratu u prethodno stanje usklađuje s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Tako će porezno tijelo o povratu u prethodno stanje odlučivati na prijedlog (zamjenjuje akt zahtjeva) poreznog obveznika, a porezno tijelo će o tome odlučivati rješenjem (zamjenjuje akt zapisnika).
  • Najavljeno je da će pravilnikom biti propisana obveza podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje, a propisano je da će pravna osoba biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 200.000 kuna ako statistička izvješća ne podnese Poreznoj upravi.
     
Je li Vam ovo bilo korisno?