Novosti

Tretman poreza po odbitku od 1. srpnja 2013 (ili ulaskom RH u EU)

Porezne novosti, svibanj 2013.

Oporezivanje dobiti porezom po odbitku, uređeno je odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit („Zakon“ i „Pravilnik“) te Međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju („EU“), koji se očekuje 1. srpnja 2013., stupit će na snagu i odredbe Zakona i Pravilnika preuzete iz EU Direktiva, koje trenutno nisu na snazi, a koje se odnose na tretman poreza po odbitku s državama članicama EU.

Glavna promjena je da se porez po odbitku neće plaćati na pojedine isplate između povezanih društava iz EU.

Odredbe Direktive, uključene u Zakon, propisuju da povezana društva moraju:

 • imati jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja, a koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU;
 • za porezne svrhe biti smatrani rezidentom u državi članici EU u skladu s pravom te države i ne smatrati se rezidentom izvan EU u skladu s međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sklopljenog s državom nečlanicom EU; te
 • biti obveznici jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU (prema popisu poreza iz dodatka Pravilnika).
Konkretno, do izmjena će doći u sljedećim područjima oporezivanja porezom po odbitku:

Isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica EU
Ulaskom RH u EU, porez po odbitku neće se plaćati na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava iz različitih država članica EU uz zadovoljenje sljedećih uvjeta:

 • isplatitelj ima izravni minimalni udjel od 25 % kapitala primatelja, ili
 • primatelj ima izravni minimalni udjel od 25 % kapitala isplatitelja, ili
 • treće trgovačko društvo ima izravni minimalni udjel od 25% kapitala isplatitelja i primatelja, a pri tome se radi o udjelima između društava iz država članica EU.

Navedeni minimalni uvjeti moraju trajati neprekidno najmanje 24 mjeseca.

Oslobođenje plaćanja poreza po odbitku primijeniti će se samo ako je primatelj stvarni korisnik kamata ili autorskih naknada.

Međutim, porez po odbitku plaćati će se na:

 • isplate kamata ili autorskih naknada koja imaju karakter raspodjele dobiti ili povrata kapitala,
 • isplate kamata na kredite koje sadrže pravo sudjelovanja u dobiti dužnika,
 • isplate kamata na kredite koje davatelju kredita daju pravo zamjene njegovih prava na kamate s pravom na sudjelovanje u dobiti,
 • plaćanja iz kredita koja ne sadrže odredbe za povrat glavnice ili ako povrat glavnice dospijeva nakon 50 godina od nastanka, te
 • na isplate kamata i autorskih naknada poduzetih u svrhu utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza.

Isplata dividendi i udjela u dobiti između povezanih društava različitih država članica EU
Nakon ulaska RH u EU, porez po odbitku neće se plaćati na isplate dividendi i udjela u dobiti inozemnom povezanom društvu ako to društvo ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva isplatitelja i to u neprekidnom trajanju od najmanje 24 mjeseca.

Porez po odbitku platit će se ako se utvrdi da isplata dividendi ili udjela u dobiti za glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva ima utaju poreza ili izbjegavanje poreza.

Dokaz o ispunjenim uvjetima

Isplatitelj će ispunjenje svih uvjeta dokazati potvrdom nadležnog poreznog tijela prilikom svake isplate kamata, autorskih naknada, dividendi ili udjela u dobiti povezanom društvu iz jedne od država članica EU.

Ako se ispunjenje svih uvjeta ne dokaže potvrdom u trenutku isplate, isplatitelj će biti dužan platiti porez po odbitku.

Plaćanje poreza po odbitku kod isplate kamata, autorskih naknada, dividendi i udjela u dobiti inozemnom društvu nerezidentu EU

Kod isplate kamata, autorskih naknada, dividendi i udjela u dobiti inozemnim društvima nerezidentima EU, ne primjenjuju se odredbe iz EU Direktiva. Porez po odbitku plaćat će se i nadalje, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, koje su i trenutno na snazi, a uvažavajući odredbe postojećih Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Je li Vam ovo bilo korisno?