Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Budapest, 2020. július 10.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen webinar megszervezésében és lebonyolításában a Deloitte Magyarország jelen tájékoztatóban megjelölt tagvállalatai és az OPTEN Informatikai Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-367756; a továbbiakban: OPTEN Kft.) közös adatkezelőként vesz részt. Amennyiben megadja hozzájárulását a rendezvényen történő részvétel érdekében történő adatkezeléshez, úgy elfogadja, hogy az adatait a közös adatkezelők kezelik a rendezvény megszervezése és lebonyolítása érdekében. A jelen tájékoztatóban megjelölt ún. ELOQUA rendszert kizárólag a Deloitte Magyarország használja, ahhoz az OPTEN Kft.-nek nincs hozzáférése, az OPTEN Kft. kizárólag a webinar megszervezése és lebonyolítása során kezeli az adatokat ebből a célból.

A Deloitte Central Europe (a továbbiakban: Deloitte CE) egy egységes marketing rendszert (ELOQUA) használ, és az összes marketingtevékenységét ezen a rendszeren keresztül kívánja kifejteni. A Deloitte CE-hez tartozó vállalkozások marketing osztályai és a regionális marketing osztály is hozzáférnek e rendszerhez és a rendszerbe feltöltött adatokhoz. A fentiekre tekintettel a Deloitte Magyarországhoz tartozó vállalkozások az Ön elérhetőségeit is fel kívánják tölteni ebbe a rendszerbe. Tájékoztatjuk, hogy az ELOQUA rendszert az Oracle East Central Europe Services BV ciprusi fióktelepe üzemelteti, amely az Oracle Cyprus Solutions név alatt fejti ki üzleti tevékenységét (címe: Acropoleos Avenue 58, 2012 Nicosia, Ciprus).

Az adatkezelés célja:

A webinar megszervezése, lebonyolítása, illetve azt követően a résztvevők véleményének felmérése, utánkövetés.

A személyes adatok kezelői:
A Deloitte Magyarország alábbi tagvállalatai, illetve az OPTEN Kft. mint együttes adatkezelők.

 • Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (a Deloitte Magyarország összes tagvállalata, továbbá az OPTEN Kft. nevében jogosult az adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson a kapcsolattartók részére, és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon)
 • Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

Az ELOQUA rendszer kapcsán gyűjtött személyes adatok feldolgozói:

 • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország
 • Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország
 • con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prága 4 – Lhotka, Csehország
 • SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Lengyelország
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
 • Az Oracle East Central Europe Services BV ciprusi fióktelepe, amely az Oracle Cyprus Solutions név alatt fejti ki üzleti tevékenységét, Acropoleos Avenue 58, 2012 Nicosia, Ciprus.

Abban az esetben, ha az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával is jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötések szerint fog végbemenni, így teljesül a személyes adatoknak a vonatkozó adatvédelmi szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Deloitte CE iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

Az ELOQUA rendszer kapcsán gyűjtött személyes adatok átvevői: A személyes adatok a következő adatátvevők számára lesznek hozzáférhetőek: a fentiekben felsorolt adatkezelők és adatfeldolgozók arra jogosult alkalmazottai és képviselői, valamint a Deloitte CE csoport.

A személyes adatok más szolgáltatók (mint adatkezelők) részére is átadásra kerülhetnek, amennyiben a Deloitte Magyarország úgy dönt, hogy megváltoztatja a direkt marketing platformját. Ebben az esetben az érintett tájékoztatást fog kapni az esetleges új adatfeldolgozó(k) személyéről és az adatai átkerülhetnek erre az új platformra és annak szolgáltatójához, feltéve, hogy a személyes adatok kezelésének célja, terjedelme és egyéb jellemzői változatlanok.

A hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal is közölhetők.

A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg az adatkezelés célja tekintetében szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától, illetve a hozzájárulás megadásától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az érintett az adatok törlését kérvényezte, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adatok helytelenek, és az érintett elmulasztja vagy nem kívánja közölni a helyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatokat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

Az érintett hozzájárulása a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokra önkéntes, de a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a fenti célok eléréséhez. Ha az érintett a hozzájárulást megtagadja, nem lesz lehetősége a webinaron, illetve az utánkövetésben történő részévetelre.

Az érintett jogosult megtagadni a hozzájárulást, a hozzájárulás megadása esetén pedig jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni, mely esetben az adatkezelő az adatokat törli. Az érintett ezen felül jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről, kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, illetve az adatokról másolatot kérhet. Jogosult továbbá az adatok hordozására, illetve kérheti azok helyesbítését. Az érintett jelen bekezdésben foglalt jogait a kijelölt adatkezelőnek (Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.) címzett és a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés az alkalmazandó jogszabályokba ütközik, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) vizsgálatot kezdeményezni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

1. A „Deloitte Magyarország” az alábbi vállalkozások összefoglaló elnevezése: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-10-044100); Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-071057); Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-975176); Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

2. A Deloitte Central Europe a Deloitte Central Europe Holdings Limited ernyőszervezet alá tartozó cégek regionális szervezete. A Deloitte Central Europe Holdings Limited a Deloitte Touche Tohmatsu Limited közép-európai tagja. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek önálló, egymástól elkülönülő jogi személyek.