EU: 2015 Place of Supply Changes - Mini One-Stop-Shop

Elemzések

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások - Szűkített egyablakos ügyintézés

2015. január 1-jétől az EU-s szolgáltatók által magánszemélyeknek és nem vállalati ügyfeleknek biztosított távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az igénybevevő tagállamában lesznek adókötelesek.

Ez a változás jelenti az uniós áfa-csomag utolsó szakaszát, amelynek keretében új közösségi áfa-szabályozás került bevezetésre a szolgáltatások helyére vonatkozóan, és a Közösségen belüli áfa-visszaigénylési folyamat is megújult.Az áfa-csomag első szakasza 2010. január 1-jén lépett hatályba.

 

Az elektronikus szolgáltatások áfájára vonatkozó egyablakos rendszer (VoES) is módosításra kerül oly módon, hogy összhangban legyen a 2015. január 1-jétől életbe lépő új szabályokkal.

 

Alternatív szűkített egyablakos ügyintézési rendszer (MOSS)

Összefoglaló

A szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben nyilvántartott gazdálkodóknak negyedéves áfabevallást kell benyújtaniuk, amelyben feltüntetik a más uniós tagállamokban nem adóalanyok számára teljesített távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat, valamint a fizetendő áfa összegét. A bevallást az azonosítót kiadó tagállamban kell benyújtani (ez rendszerint az a tagállam, amelyben a gazdálkodó székhelye található). A bevallást és a fizetendő áfát ezt követően egy biztonságos kommunikációs csatornán eljuttatják a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti tagállamnak.

A szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben benyújtandó áfabevallások a gazdálkodó tagállamában benyújtandó "hagyományos" helyi áfabevallással párhuzamosan készítendők el. Ha tehát egy gazdálkodó bejelentkezik a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe, akkor ez számára újabb adminisztrációs terhet jelent. A gazdálkodónak emellett el kell tudnia különíteni a számviteli rendszerében az általa teljesített különböző típusú szolgáltatásokat.

A szűkített egyablakos ügyintézési rendszer a Közösségen belül letelepedett gazdálkodók számára lesz elérhető ("uniós szabályozás"). A Közösségen kívül letelepedett gazdálkodókra a szűkített egyablakos ügyintézési rendszeren belül az úgynevezett "nem uniós szabályozás" fog vonatkozni. Ha egy szolgáltató nem veszi igénybe a szűkített egyablakos ügyintézési rendszert, akkor minden olyan tagállamban be kellene jelentkeznie az áfa hatálya alá, ahol legalább egy ügyfele van.

Mindazonáltal a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe való bejelentkezés önkéntes, és a gazdálkodók dönthetnek úgy is, hogy inkább az egyes tagállamokban jelentkeznek be az áfa hatálya alá. Ha azonban egy szolgáltató igénybe veszi a szűkített egyablakos ügyintézési rendszert, akkor azt az összes érintett tagállamban alkalmaznia kell (tehát nem választható meg, hogy mely tagállamokban alkalmazza). Az egyetlen kivétel ez alól az az eset, amikor egy gazdálkodó egy másik tagállamban is letelepedett, és onnan szolgáltatást nyújt. Ebben az esetben az érintett szolgáltatásokat az adott ország helyi áfabevallásában kell szerepeltetni, nem pedig a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben.

Bejelentkezés

A szűkített egyablakos ügyintézési rendszert választó adóalanyoknak abban az országban kell bejelentkezniük a rendszerbe, ahol a székhelyük, illetve központjuk található. Az adóalanyok a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben ugyanazt az adószámot fogják használni, mint a helyi adóbevallások elkészítésekor.

A Közösségen kívül letelepedett adóalanyok a bejelentkezést bármelyik olyan tagállamban megtehetik, ahol állandó telephellyel rendelkeznek.

Minden adóalany csak egy tagállamból jelentkezhet be a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe.

Bevallások

A kétféle szabályozás valamelyikének hatálya alá tartozó adóalanyoknak a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretén belül negyedévente, elektronikus úton kell benyújtaniuk áfabevallást. Ha egy adott időszakban egyáltalán nem történt szolgáltatásnyújtás, akkor nullás bevallást kell benyújtani. A szűkített egyablakos ügyintézési rendszer szerinti áfabevallás benyújtásának és a kapcsolódó befizetésnek a bevallással érintett időszak utolsó napjától számított 20 napon belül kell megtörténnie.

A szűkített egyablakos ügyintézési rendszer szerinti áfabevallásban részletezni kell a szabályozás hatálya alá tartozó adóalany által teljesített Közösségen belüli szolgáltatásnyújtásokat.

Az azonosítót kiadó tagállam minden, a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben benyújtott áfabevalláshoz létrehoz egy egyedi azonosítót, majd erről az adóalanyt tájékoztatja. Ez az azonosító fontos, hiszen az adóalanynak a kapcsolódó befizetés teljesítésekor erre a számra kell hivatkozni.

Befizetések

Az áfát annak az országnak az adóhatósága részére kell befizetni, ahol a gazdálkodó bejelentkezett a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe. A befizetés egy összegben történik, mégpedig a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer szerinti áfabevallás végösszegében (az összes érintett országban esedékes áfát összesítve). Az összeget az azonosítót kiadó tagállam adóhatósága osztja szét az érintett tagállamok között.

Számlázás

A szolgáltatóra az igénybevevő székhelye, illetve lakóhelye szerinti tagállamban érvényes számlázási szabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatónak minden olyan tagállamban ismernie kell a vonatkozó jogszabályokat, ahol B2C konstrukcióban szolgáltatást nyújt.

Ellenőrzések

A szolgáltatónál a fenti szolgáltatásnyújtások kapcsán ellenőrzéseket hajthatnak végre azoknak a tagállamoknak az adóhatóságai, ahol a szolgáltató szolgáltatást nyújt. Az esetleges kérdésekkel, valamint az ellenőrzés irányításával kapcsolatban azonban annak a tagállamnak az adóhatósága lesz az illetékes, ahol a szolgáltató letelepedett. Mindazonáltal a külföldi adóhatóság felkeresheti az adóalanyt az ellenőrzések során; az ilyen helyzetek kezeléséről az adóalanynak kell gondoskodnia (például eldönteni, hogy hogyan mutatja be az adatokat, milyen munkanyelvet használnak stb.).

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások

Az Európai Bizottság útmutatója a szűkített egyablakos ügyintézéshez

Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság összeállított egy gyakorlati útmutatót, amelynek célja, hogy segítse a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerrel kapcsolatos közösségi szabályozás, valamint a Közösségen belül letelepedett, illetve le nem telepedett adóalanyokra vonatkozó szabályozás funkcionális és szakmai elemeinek alaposabb megismerését. Az útmutató tartalma nem kötelező érvényű, a dokumentum csak informális gyakorlati útmutatást nyújt. Az útmutató nem tekintendő véglegesnek, hiszen majd csak később, a szolgáltatásnyújtás helyére vonatkozó 2015-ös változásokkal kapcsolatos magyarázó jegyzetek elkészültével válik teljessé.

Hasznosnak találta?